Seniorrådets møde med foreninger og klubber, der arbejder for seniorer i Høje-Taastrup kommune.

Torsdag den 14. februar 2013 kl. 15-17, RådhusetReferent: Lisbeth Fæster

 

Der var præsentation hele vejen rundt.

Ulla Callesen var indbudt og fortalte lidt om sig selv. Har hæftet sig ved frivillige arrangement, der hersker i kommunen. Pointerede, at hun foretrækker dialog i stedet for klagesager.

Fortalte om Marselisborg-projektet omkring ensomhed. Ønsker at oprette et udviklingsprojekt og et kompetencekursus. Tænker på at oprette en workshop, måske i maj eller juni. Pengene skal komme fra satspuljen. Hun luftede også ideen om et nyhedsbrev til foreningerne, Senior Nyt blev nævnt som et alternativ. Udtalte, at elektronisk kommunikation er en udfordring.

 

Inge Jacobsen orienterede om det nye plejecenter – Birkehøj – og fortalte, at rumindretningen er på plads, nu drejer det sig om teknologi. Det er tanken, at plejecentret skal være så godt forberedt som muligt, men at alt jo drejer sig om økonomi.

Kirsten Thuesen, som er formand for kostrådet, fik ordet omkring forplejning:  Det er fra kommunal side besluttet, at mad skal leveres som kølemad. Seniorrådet er generelt for, at der skal være produktionskøkken.

Søren D. Sørensen talte om, at det er på tide, at tænke på at bygge et nyt seniorfællesskab og at der skal findes et grundstykke. Kommunen har en 5-6 stykker.

Kvalitetsstandarder har været til høring – information vil komme på vores hjemmeside.

 

Nytilkomne foreninger/klubber ønsker information!

 

Orientering om valg, som sker samtidig med kommunalvalget.

Inge: Der er 13 valgsteder, Seniorrådets valgsteder skal i lighed med sidste gang fortrinsvis foregå i samme lokale som kommune- og regionsrådsvalget, der hvor det overhovedet er muligt og ellers umiddelbart op til.

Der skal findes valgstyrere.

 

FN-dagen den 1. oktober. Økonomien er en vigtig parameter. Der er tilsagn om deltagelse fra OK og ÆS – også økonomisk. Veteransport ønsker at være med til det praktiske, men venter med økonomisk tilsagn, til det er drøftet med bestyrelsen. Flere var villige til at deltage med praktisk arbejde. Talere blev diskuteret, bl.a. forslag om at spørge Erik Normann Svendsen.

 

Orientering fra Hanne Hansen – formand for brugerrådet af Pensionisternes hus. Talte om vedtægter/husorden etc. som er godkendt af Høje-Taastrup kommune. Indtil nu kører det rimeligt økonomisk. Et rammebeløb er ønskeligt. Samarbejdet upåklageligt foreningerne imellem (brugerne af huset). Der er brugermøde den 10. april.

 

Foreningerne rundt:

Vibeke fra Veteransport: har 60+ som målgruppe. Der er en del handicappede i vand og til boccia. Fokus på tilpasning af grupperne – kigger på nye tiltag. Der er 17 aktiviteter, 855 medlemmer. Har et klubhus. Har fået lavet en fin folder.

Hobbyværkstedet Laver ting i træ. Ingen tilskud fra HTK, men har fået lokaler. 88 medlemmer.

Seniorrejser – Jørn Thuesen – har arrangeret en tur til Grønland og Andalusien – der er stadig pladser. Har haft en hjemmeside. Er i gang med at lave en ny. 100 medlemmer, målgruppe: 60+’ere.

OK-klubben – Bente Steffensen: 350 medlemmer, 8 faste arrangementer. Har et samarbejde med Kulturcentret omkring et teaterstykke den 8. marts.

Implusen har spurgt om et samarbejde omkring juleklip.

Livsglædeforeningen – Finn Olsen – Der er 35 medlemmer. Har aktiviteter som foredrag, udflugter med handicapbus. Søger tilskud hver gang. Sommerudflugt, julefrokost.

Fløng Ældreklub – Børge Anker – repræsenteret ved Leif Bentsen. Medlemmer fra både Fløng og Hedehusene. De har plads til 50 personer i forsamlingshuset. Har 70-80 medlemmer. Mødes hver anden tirsdag. Laver rejser. Deres tilskud er halveret.

Seniormotion i Fløng – Fløng/Hedehusene. Har 7-8 aktiviteter. Pladsproblemer. Lige dele samvær og motion. Udflugter, Sct. Hans fest.

Sengeløsevennerne - Birthe Eliasen – Samarbejde med aktivitetspersonalet på Sengeløse Plejecenter. Lille budget, kioskvogn. Næste projekt OL med alle plejecentre.

Gangforeningen Tåspidserne. 220 medlemmer, mødes tirsdage. Forskellige distancer efter evne. Laver ture. 3 foreninger på Sjælland har slået sig sammen om udlandsture. Medlemsaftner 2 gange årlig. Lady Walk. Går for Julemærkehjem. Hedelandsvandring 1. maj. Holder til i Medborgerhuset.

Hyggeklub – Bente – strikker, hækler, spiller kort. 10-12 medlemmer. Bente bager. Mødes hver mandag.

Visens Venner. Mødes sidste fredag aften i måneden i Kulturcentret.

Demenskoordinator – Gry Segoli – Der er blevet normeret en person mere. Café HUSK etc.

Veteransport  - Vibeke – indsparkede en fodnote: Der er træf på onsdag sammen med 17 klubber fra Sjælland. 250 personer kommer. Man kan bl.a. få målt blodsukker, blodtryk etc.

Bente Steffensen nævnte at hun håber seniorarbejdet får hævet midlerne dertil.

Søren D. Sørensen pointerede, at seniorer jo ikke er en byrde, men derimod nettobidragsydere. Samt at HTK ligger under landsgennemsnittet af udgifterne til ældre. Iøvrigt blev der henvist til Seniorrådets hjemmeside, som giver en god orientering om referater og høringssvar.