Høringssvar afgivet i 2010 (klik på teksten)

 


03-11-2010 09:30 LEDSAGEORDNINGEN  4. OKT. 2010 HØJE TAASTRUP KOMMUNE

03-11-2010 09:28 Til Ældreudvalget
03-11-2010 09:25 Høringssvar bruger pårørende råd 20100816
03-11-2010 09:24 Ejendomsskat
03-11-2010 09:21 DokAjour-2653625-v1-Høringssvar til ÆU 12.01.10 om sag 2 (madservice)
04-10-2010 12:56 Høringssvar vedr. madservice

16-08-2010 07:03 Opfølgning af høringssvar - linje 116
27-05-2010 22:22 Høringssvar - Teknisk Udvalg
03-05-2010 14:57 DokAjour-2788099-v1-Seniorrådets høringssvar til ÆU 04.05.2010 - sag 6 (godkendelse af leverandør til madservice)
03-05-2010 14:57 DokAjour-2788116-v1-Seniorrådets høringssvar til ÆU 04.05.2010 - sag 4 (fremtidig organisering af omsorgstandplejen)
03-05-2010 06:22 Høringssvar madservice 3.5.2010
10-03-2010 15:31 DokAjour-2728519-v1-Administrationens kommentarer til materialet fra Jens V. Bruun
27-02-2010 15:50 De ældres mad er af ringere ernæringskvalitet end ønskeligt er
17-02-2010 15:28 Høringssvar - indkøbsordningen
01-02-2010 14:26 DokAjour-2680649-v1-Høringssvar til ÆU 02.02.2010 - sag 3 (ændring af lovgrundlag for bevilling af el-scootere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDSAGEORDNINGEN

HØJE TAASTRUP KOMMUNE                                 4. oktober

Social- og Sundhedsudvalget

 

Initiativsvar vedrørende

Revideret kvalitetsstandard for ledsageordningen

Sagsid.: 399097

Dok.nr.: 2947814

 

 

Seniorrådet skal fraråde at alle stramninger gennemføres.

a)       Optjeningen af timer skal fortsat starte når borgeren ansøger forvaltningen.

b)       Fristen for udløb af opsparede timer skal fastsættes til 31. december 2011, herefter skal finansåret følges og opsparede timer nulstilles pr. 31. december hvert år fremover første gang 2012.

 

 

På Seniorrådets vegne,

 

Frank Lundorff

Formand for Plejecenter- og Hjemmehjælps Udvalget

 

Gå til index

Til Ældreudvalget
                                                                                                                                  25. oktober 2010

Til Høje-Taastrup Kommune

Ældreudvalget

 

I ca. Marts måned fremsendte Seniorrådet et høringssvar vedrørende El-scootere med baggrund i en principafgørelse i Ankestyrelsen om at flytte el-scootere fra at være et hjælpemiddel til at være et forbrugsgode.

Vi påpegede i høringssvaret blot det forhold, som Ankestyrelsen også nævnte, at el-scootere også kunne ordineres som ”forbrugsgode som hjælpemiddel”, når det drejede sig om, at borgeren havde så svært et handicap, at vedkommende ville have været berettiget til at få el-scooteren som hjælpemiddel efter gældende regler derom.

Seniorrådet er interesseret i at vide, hvordan praksis på området har udviklet sig siden, samt hvilken målestok man bruger ved tildelingen. Seniorrådet vil i den henseende bede om en opgørelse over tildelingen af el-scooter dels som forbrugsgode med 50% egenbetaling og dels som hjælpemiddel med ingen egenbetaling.

 

På Seniorrådets vegne

 

Social-, forebyggelses- og kulturråd.

Jens V. Bruun

 

Gå til index

Høringssvar bruger pårørende råd

Taastrup den 26. august 2010

Ref. Seniorrådet

Att. Frank Lundorff

Formand for plejecenter og hjemmehjælpsudvalget.

 

HØRINGSSVAR.

AFLEDT VIRKNING AF LOV OM SOCIAL SERVICE MV.

AD NR. 5

 

Seniorrådet bakker om forvaltningens indstilling til pkt. 5, idet Bruger- på rørende råd er et godt forum for borgerne, der i modsat fald må henvende sig ”længere oppe i systemet”.

Bruger-på rørende rådene på samtlige plejecentre ønsker rådene opretholdt.

Ligeledes at det er en god ide med en repræsentant fra Seniorrådet i Bruger pårørende rådene.

 

m.v.h.

 

Frank Lundorff.

 

Gå til index

Ejendomsskat

Taastrup den 16. august 2010

Ref. Seniorrådet i Høje-Taastrup kommune

Att. Søren D. Sørensen

Formand.

 

INDEFRYSNING AF EJENDOMSSKATTER – RENTEFODEN?

 

Som en del af Folketingets ”kriseindgreb” indgik, at borgere, der får indefrosset ejendomsskat i deres ejerboliger, fremover skal betale markedsrenten mod hidtil diskontoen + et mindre tillæg (pt. 0,5 pct.?).

 

I den forbindelse skal Seniorrådet opfordre Høje-Taastrup kommune til at advisere de berørte borgere direkte samt ved offentliggørelse i de kommunale annoncer i Lokalavisen om den fremtidige rentefod.

 Herunder hvem indgrebet er gældende for – er der alene tale om fremtidig indgåede aftaler om indefrysning af ejendomsskatter eller gælder det også allerede indgåede aftaler forud for lovens vedtagelse?

 

 

m.v.h.

 

Søren D. Sørensen

 

Gå til index

Høringssvar til ÆU 12.01.10 om sag 2

22-12-2011

 

Ældreudvalgets møde den 12.01.10

Høje Taastrup kommune.

 

Sagsid: 2434032                                       Dok.nr: 2637714

 

Høringssvar vedr. mødesag nr. 2 om ydelsesspecifik madservice til hjemmeboende borgere:

 

Seniorrådet foreslår, at mængden af kød nævnt i ydelsesspecifikation madservice punkt 2.1.5-1 (2637925) sættes op fra 80 gram til 120 gram pr. portion, og at det tilses, at borgerne mindst 1 gang om ugen får kød med aminosyrer, der er sjældne i almindeligt muskelkød.

 

Årsagen er, at proteinindtagelse for ældre og syge er meget væsentlig for at undgå, at kroppen tærer af de proteinressourcer, der er i borgerens krop. En tilstrækkelig proteintilførsel kræver som udgangspunkt et proteintiltag på 20 gram pr. døgn afhængig af personens vægt. Det vil endvidere kræve, at det kød der serveres, opdeles i fedtprocent og proteinprocent.

Der regnes i almindelighed med en minimums proteinindtagelse på 20 gram for en person på 70 kilo. 20 gram protein svarer til 100 gram kød uden fedt. Der vil derfor være et krav om, at kød med en fedtprocent på 15, skal veje ca. 120 gram, for at opfylde minimumskravet til proteintilskud for en person på 70 kilo.

Da endvidere mange ældre ikke spiser store mængder, skal det tilses, at kvaliteten også er i orden, for så vidt angår specifikke aminosyrer, som hydrosesprolin og prolin, som er vigtige for opbygningen af bindevæv i blandt andet knogler. Dette for at forebygge osteoporose i videst muligt omfang, uden at skulle bruge medicin.

 

 

På vegne af Seniorrådet

 

Jens V. Bruun, ortopædkirurgisk speciallæge og medlem af Seniorrådet

 

Gå til index

Høringssvar vedr. madservice

Til

Høje-Taastrup Kommune                                                                    3. oktober 2010

Ældreudvalget

 

 

Høringssvar vedrørende:

 

Takster 2011 for madservice til hjemmeboende borgere

 

Sagsid: 2939974,  Dok.nr.:2939978

 

 

Seniorrådet forudser store problemer med den foreslåede reduktion af kommunalt tilskud til madservice for hjemmeboende og plejehjemsbeboere.

 

Seniorrådet har tidligere accepteret en stigning på 5% , til trods for at der er tale om en relativ svag befolkningsgruppe,- der kun i beskedent omfang får deres pension reguleret i henhold til pristallet.

 

En stigning fra 40,00 kr. til 46,00 kr. for et hovedmåltid er en stigning på 15% ,- plus en forventet og forvarslet yderligere stigning i januar måned 2011.

 

Det skal påpeges, at der allerede er sket en besparelse på området ved omlægning til levering af kølemad, hvorefter der ikke skulle foretages yderligere nedskæringer.

 

Seniorrådet finder forslaget helt urimeligt, som, hvis det gennemføres, formentlig primært af økonomiske grunde vil føre til en yderligere reduktion i antallet af borgere, som modtaget madservice i eget hjem. Det forudses at kunne medføre, at disse borgere vil få deres ernæringstilstand forringet og i yderste konsekvens medføre en lavere levealder.

 

Seniorrådet skal derfor protestere mod størrelsen af de foreslåede prisforhøjelser.

 

På vegne af Seniorrådet

 

Kirsten Thuesen

Formand for kostrådet

 

Gå til index

Opfølgning af høringssvar - linje 116

16. august 2010

Vedrørende buslinje 116.

 

Med henvisning til tidligere fremsendt høringssvar vedrørende buslinje 116 – især betjeningen i den vestlige del af kommunen (Fløng) – samt svar fra trafikingeniør Kristina Lyck Andreasen, formand for Ældreudvalget Conny Trøjborg Krogh samt udtalelser fra formand for Teknik- og Miljøudvalget Lars Prier skal Seniorrådet opfordre til snarlig genovervejelse af den manglende betjening af bl.a. det østlige Fløng og evt. yderligere forslag om nedskæring af den på gældende busdrift.

 

Seniorrådet opfordrer til at emnet behandles snarest i såvel den pr. 1. maj 2010 nedsatte politiske styregruppe for definition af serviceniveauet samt i Følgegruppen for servicebusser.

 

Seniorrådet foreslår, at en telebusordning i lighed med tidligere indføres, og at denne også kan betjene det østlige område af Fløng, som i øjeblikket er helt uden betjening.

 

Desuden kunne det overvejes at betjene tidsrummene med lavt passagertal med mindre og mere økonomiske busser.

 

Leif Bentsen

Seniorrådet

Formand for Teknik- og miljøudvalget

 

Gå til index

Høringssvar - Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg A

27. maj 2010

 

 

HØRINGSSVAR SAG 2222931 – DOK.NR. 2733677

BusLinje 116.

 

Det skal indledningsvis beklages, at Seniorrådet ikke tidligere har været inddraget i denne sag, idet den manglende busbetjening i det østlige Fløng i allehøjeste grad omhandler ældre og ganghæmmede i denne del af kommunen.

 

Gennemgang af tidligere referater og Movia’s argumenter og konklusioner i denne sag indikerer markant ukendskab til de faktiske forhold i området.

 

Udover den aldeles ikke tilstedeværende betjening af ovennævnte borgere, står Movia’s såkaldte passagertællinger i skærende kontrast til den veritable ”folkevandring” i myldretidsperioderne til og fra Hedehusene station og det østlige Fløng.

 

Målinger i FUGLEFLUGT af en teoretisk afstand af 500 m til nærmeste busholdeplads er af en så useriøs karakter, at argumentet ikke kan anvendes, især når det omhandler ældre og ganghæmmede.

 

Det skal anføres, at f.eks. ældre borgere i omhandlede område, som er visiteret til madservice i.flg. kvalitetshåndbogen pkt. 2.1.5., type M1 og M2 (Fuldkost uden udbringning – d.v.s. selvtransporterende til f.eks. Baldersbo’s Café) med den nuværende busbetjening i praksis ikke har mulighed for dette og derfor må omvisiteres til den betydelig dyrere løsning med daglig madudbringning til hjemmet.

Ligeledes er borgere, som f.eks. er visiteret til genoptræning ved Espensvænge med helt eller delvis egentransport, aldeles uden mulighed herfor og må transporteres ved hjælp af markant dyrere løsninger på det offentliges regning.

 

Herudover er der i stigende grad ældre borgere, som har boet i området siden 70’erne, og som af forskellige grunde ikke mere benytter egen biltransport, som i stigende grad føler sig isoleret fra tidligere sociale- og familiemæssige relationer udenfor området.

 

Ovenstående indikerer kun ganske få af de betydelige gener, som den nuværende linjeføring medfører for borgere i det omhandlede område, hvorfor Seniorrådet opfordrer Teknisk Udvalg til hurtigst muligt at lade Movia genoptage en mere tidssvarende og virkelighedsnær betjening af området.

 

 

Med venlig hilsen

 

Leif Bentsen

Seniorrådet

Formand for Teknik- og miljøudvalget

 

Gå til index

DokAjour-2788099-v1-Seniorrådets høringssvar

22-12-2011

 

Ældreudvalgets møde den 04.05.2010

Høje Taastrup kommune.

 

Sagsid: 2434032                                       Dok.nr: 2758301 (Lukket sag)

 

Høringssvar vedr. mødesag nr. 6 om godkendelse af leverandør til madservice

 

Seniorrådet tager til efterretning, at madservicen til pensionisternes stiger i pris, når leverandørens priser stiger.

 

Seniorrådet skal imidlertid henlede opmærksomheden på, at hvis pensionisternes ikke får deres pension reguleret tilsvarende, vil dette medføre, at de vil opleve en nedgang i deres disponible indtægt, hvilket Seniorrådet ikke finder rimeligt.

 

Seniorrådet foreslår, at der gives mulighed for personligt tillæg til pensionister med den lavest mulige disponible indkomst.

 

På Seniorrådets vegne

 

Kirsten Thuesen

Formand for Kostrådet

 

 

Gå til index

DokAjour-2788116-v1-Seniorrådets høringssvar

22-12-2011

 

Ældreudvalgets møde den 04.05.2010

Høje Taastrup kommune.

 

Sagsid: 2541040                                       Dok.nr: 2680922

 

Høringssvar vedr. mødesag nr. 4 om fremtidig organisering af omsorgstandplejen

 

Seniorrådet tager til indstillingen til efterretning, men har følgende tilføjelse:

I et fremtidigt perspektiv foreslår Seniorrådet omsorgstandplejen etableret i et kommende Sundhedscenter.

 

På Seniorrådets vegne

 

Søren D. Sørensen,

Formand for Seniorrådet

 

Gå til index

Høringssvar madservice 3.5.2010

3-05-2010

 

 

Ældreudvalgets møde den 4.05.2010

Høje-Taastrup Kommune

 

 

Sagsid: 2434032                                                  Dok nr: 2758301

 

 

Høringssvar vedr: Godkendelse af leverandør til madservice

 

Seniorrådet skal herved meddele, at man har forståelse for, at madservicen til pensionisterne stiger i pris, når leverandørens priser stiger.

 

Seniorrådet skal imidlertid henlede opmærksomheden på, at hvis pensionisterne ikke får deres pension reguleret, vil dette medføre, at de vil opleve en nedgang i deres disponible indtægt, hvilket Seniorrådet ikke finder rimeligt.

 

 

På Seniorrådets vegne

 

Kirsten Thuesen

Formand for Kostrådet

 

Gå til index

DokAjour-2728519-v1-Administrationens kommentarer

 

 

Pensions- og Omsorgscentret

10. marts 2010

 

Administrationens bemærkninger til Jens V. Bruuns materiale om kostsammensætningen til ældre

 

Ydelsesspecifikationen er udarbejdet med udgangspunkt i, at madserviceudbuddet til hjemmeboende ældre i Høje-Taastrup Kommune er beregnet til, at de ældre får dækket 35 %[1] af energibehovet pr. døgn. I udbudsmaterialet består måltidet af en hovedret og en biret. Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med madudbringning er, at energiindholdet bør svare til 30 % af det daglige.

 

Ældre mennesker betragtes i udbudsmaterialet som raske, og kostsammensætningen i udbudsmaterialet består af normal kost[2]. Vurderer en læge, at en ældre har behov diætkost eller energitæt kost, bevilges dette fra kommunen.

 

Måltidet, som tilbydes via udbuddet, kan tilpasses til de ældres behov i forhold til, at der både tilbydes normalkost, kost til småtspisende (energitæt), tykke-/synkevenlig kost (hakket og blendet).

 

I udbuddet skelnes mellem normalkost og diætkost. Kommunen stiller i kvalitetsstandarden for madservice[3] krav om, at diætkost og energitæt kost skal tilpasses individuelt. Borgere, som ved lægeordination er bevilget diætkost eller energitæt kost, kan også vælge mellem at få leveret en lille, standard eller stor portion.

 

Ifølge Sundhedsstyrelsens publikation ’Anbefalinger for den danske institutionskost’ skal raske voksne have ”10-20 % af energien fra protein eller omkring 0,8 g protein af god kvalitet pr. kg legemsvægt. Hvis den ældres vægt sættes til 100 kg, vil det sige, at personen skal have en daglig mængde kød svarende til 80 g. Med de i ydelsesspecifikationen angivne kødmængder, som ligger til grund for udbudsmaterialet, vil normalvægtige ældre få dækket det daglige proteinbehov gennem et måltid alene beregnet på kødmængden. I publikationen står, at ”Når et menneske får en kost, der dækker energibehovet, og hvor 10-20 % af energien kommer fra protein, vil behovet for de livsnødvendige aminosyrer være rigeligt dækket ind.”

 

”Hos undervægtige kan en høj proteinindtagelse øge proteinopbygningen, men kun til en vis grænse. Grænsen ligger formentlig ved en daglig indtagelse på 1,5-2 g protein pr. kg legemsvægt svarende til et proteinindhold i kosten på omkring 20-25 %”. Det vil sige at hvis en ældre vejer 50 kg, skal personen over en dag indtage 100 g protein.

 

Udbuddet er inddelt efter tre portionsstørrelser[4], hvor mængden af kød er ens uanset om borgeren vælger en stor portion, en standard portion eller en lille portion. Da den mindste mængde kød i ydelsesspecifikationen er på de 90 g vil alle ældre uanset ernæringstilstand få dækket minimum 10 % af et dagligt proteinbehov på max 25 % for underernærede ældre og max 20 % for normalvægtige ældre.

 

På baggrund af at dette ene hovedmåltid, som gives over madserviceordningen, får de ældre i Høje-Taastrup Kommune dækket minimum en 1/3 del af det daglige proteinbehov, hvis man er undernæret og minimum 1/2-delen, hvis man er normalvægtig.

 

Det er ikke hensigten, at en hel dags behov for hverken protein, vitaminer, kostfibre mv. skal dækkes over et hovedmåltid. Det daglige ernæringsbehov skal derfor også dækkes ved indtagelse af andre fødevarekilder end kød såsom mejeriprodukter, æg, grøntsager, frugt mv., som indtages ved morgen- og aftenmåltidet. Derudover kan visiterede borgere også købe proteindrik via madserviceleverancen. Borgere, som ikke er visiteret til madservice, kan købe proteindrik på apoteket.

 

Da madserviceordningen skal dække et af tre hovedmåltider på en dag, får de ældre borgere med dette udbudsmateriale dækket 35 % af det ernæringsmæssige behov pr. dag. På grund af borgernes valgfrihed er det dog vigtigt at bemærke, at de ældre selv skal være opmærksomme på deres madindtagelse. Kommunens hjemmehjælpere er uddannede til at være obs på borgernes ernæringstilstand og giver gode råd til de ældre borgere for at hjælpe dem til et sundt og rask liv.

 

Borgerne har stor valgfrihed, når de skal bestille måltidet, som leveres via madserviceordningen. Derved har den enkelte ældre et ansvar for selv at få dækket de resterende 65 % af dagens samlede madindtag. Høje-Taastrup Kommune stiller som krav til visiterede borgere til madservice, at de som minimum skal bestille mad fire gange om ugen. Det er dog borgernes eget valg, om de bestiller mad fire, fem, seks eller syv gange om ugen, ligesom de også helt frit kan vælge størrelsen på menuen, om der skal følge biret med, osv.

 

Tilbudsgiverne til udbuddet henviser i deres materiale til at følge publikationen ’Anbefalinger for den danske institutionskost’, hvilket Høje-Taastrup Kommune også beder om i udbudsmaterialet. For fremadrettet at kvalitetskontrollere, at madleverancerne har den energimæssige sammensætning, som ovennævnte publikation opstiller, påtænker administrationen at bede leverandørerne om at udregne kostens næringsstofindhold.

 [1] Ydelsesspecifikation for madservice (2010): 2

[2] Kvalitetsstandard for madservice (2010): 5-6 (Fuldkost svarer til normal kost)

[3] Kvalitetsstandard for madservice (2010): 6

[4] Kvalitetsstandard for madservice (2010): 5

 

Gå til index

De ældres mad

De ældres mad er af ringere ernæringskvalitet end ønskeligt er.

Nedenstående er personligt og vist ene opfattelse og lavet efter mødet!

 

Ved kostrådets besøg på Henriksdal fik vi lejlighed til at dels spise noget mad, som beboerne også får og dels at se, hvad beboerne får som kold mad.

Den varme mad var ikke efter min smag, men ellers rimelig i kvalitet.

Den kolde mad var derimod alt for fed. Det var fed rullepølse, andre pølser og anden mad med fedtprocent op over 70%.

I henseende til disse ældres ringere kalorie indtagelse må man konstatere at deres mulighed for at kunne indtage mad, så der kan blive kvælstof balance i indtagelse og udskillelse er ringe.

Det betyder, at de hver dag skal tage protein fra deres eget væv for at dække behovet.

Foreholdt dette sagde den ledende økonoma, at det der var 2 forhold heri.

Dels ønskede mange denne kost frem for mere protein rig kost

Dels var den mere proteinrige kost dyrere.

Derudover fik nogle proteinrige drikke.

 

Jeg tror ikke beboerne er blevet gjort klart, hvad det betyder, at de får en så ringe kvalitets kost for deres krops vedligeholdelse, og så de derfor beslutter sig på et ikke optimalt informations niveau.

Jeg tror heller ikke, at byrådspolitikere er klar over den ringe kvalitet i den kolde mad, og at det sikkert ville være guf for den mere kulørte presse at få at vide, at beboerne på plejehjem ernærings-kvalitets-mæssigt sultes.

 

Jeg mener, det derfor er nødvendigt at debattere dette meget hurtigt aht de aftaler, der skal indgås i løbet af nogle dage.

 

Mvh

Jens v bruun

 

Gå til index

Høringssvar - indkøbsordningen

                                                                                                                     15. februar – 2010

 

Høringssvar

 

Att. Ældreudvalget

 

Indkøbsordningen

 

 

 

Høje – Taastrup har indgået licitation med leverandør INTERVARE om levering af dagligvarer til visiterede borgere.

 

 

Servicen består i Frit valg

 

Som kunde hos Intervare har borgeren hver uge frit valg mellem vores to supermarkeder.

Lavprissupermarkedet INTERBASIS (gul varesortiment) med varer til nettopriser eller kvalitetssupermarkedet INTERPLUS  (blå varesortiment) med det mere brede sortiment samt specialbutikker.

 

Det er imidlertid oplyst af borgere at denne ordning er bortfaldet. Nu er der kun mulighed for INTERPLUS samt et indstik med ugentlig tilbud.

 

Borgerne finder varerne både INTERPLUS og tilbuddene meget dyre.

 

Denne ændring er Seniorrådet ikke informeret om og har derfor ikke tidligere kunne sende et høringssvar.

 

Seniorrådet vil meget gerne orienteres om hvorfor ændringen er sat i gang og ønsker at der tages stilling til de høje varerpriser.

 

 

På vegne af

Seniorrådet

Plejecenter – og hjemmehjælpsudvalget

Inge Jacobsen   

 

Gå til index

DokAjour-2680649-v1-Høringssvar

22-12-2011

 

Ældreudvalgets møde den 02.02.2010

Høje Taastrup kommune.

 

Sagsid: 102172                                         Dok.nr: 2657257

 

Høringssvar vedr. mødesag nr. 3 om ændring af lovgrundlag for bevilling af el-scootere

 

Seniorrådet skal dybt beklage Ankestyrelsens afgørelse, der alt andet lige vil forringe en gruppe af borgeres livskvalitet, når disse ikke længere kan bevilges el-scooter som hjælpemiddel.

 

Seniorrådet anser en el-scooter som et hjælpemiddel!

 

Seniorrådet skal derfor foreslå ældreudvalget, at der søges gennemført en fripasordning til de økonomisk svagest stillede borgere, der ud fra det økonomiske rådighedsbeløb ikke vil have råd til at fremskaffe og vedligeholde en el-scooter som et forbrugsgode.

 

På Seniorrådets vegne

 

Søren D. Sørensen

Formand

 

Gå til index