Høringssvar afgivet i 2011

 

30-11-2011 21:22 Høringssvar vedr. indkøb
30-11-2011 21:14 Høringssvar vedr madservice
30-11-2011 21:14 Høringssvar vedr ny seniorpolitik
18-09-2011 23:39 Høringssvar vedr Senior Nyt
05-09-2011 16:15 KLØVERHUSET høringssvar  
05-09-2011 16:15 HØRINGSSVAR Værestedet Paraplyen
05-09-2011 13:58 Høringssvar seniorrådet sep 2011 (3)
05-09-2011 13:15 Høringssvar vedtægter Bygaden
04-09-2011 21:50 Høringssvar seniorrådet sep 2011
04-04-2011 16:00 Høringssvar pgrf79 2011
31-01-2011 14:11 Høringssvar kvalitetsstandarder rengøring
31-01-2011 13:24 Høringssvar - Procesplan Seniorpolitik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hørings svar vedr. indkøb

Udmøntning af budget 2012

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalg

Sagsnr: 11/30065

 

 

Målrettet indsats inkontinens og stomi.  

Besparelse på 250.000 kr. realiseres ved indkøb af færre hjælpemidler.

 

Er man inkontinent og har brug for hjælpemiddel skal denne tilpasses den enkelte borger og skiftes med passende mellemrum. Hvorledes kan der opnås besparelse her, hvis ikke der kalkuleres med færre skiftninger. Dette kan ikke accepteres. Der vil komme flere infektioner der vil være behandlingskrævende og uanstændigt overfor borgeren.

 

Besparelse ved stomi.

Har en borger stomi skal den skiftes efter behov. En besparelse kan kun opnås ved færre skiftninger.

Dette kan ikke accepteres.

 

På vegne af Seniorrådet

Inge Jacobsen

Næstformand

Medlem af plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget

Gå til index

 

Høringssvar vedr madservice

 

Taastrup den 28. november 2011

Ref. Leif Bentsen

Seniorrådet.

 

 

Høringssvar vedrørende udmøntning af budget 2012.

 

Sagsnr. 11/30065

 

Punktet:

 

Ændret kvalitetsstandard for madservice

Besparelsen på 300.000 kr. forventes realiseret ved at ændre nuværende kvalitetsstandard for madservice for hjemmeboende borgere, således at borgere der i dag er visiteret til levering af varm mad og er visiteret til personlig og/eller praktisk hjælp fremover visiteres kølemad, idet det forudsættes at maden fremover varmes af hjemmeplejen.”

 

 

 

Seniorrådet bemærker, at den nuværende kvalitetsstandard skal ændres, ligesom Seniorrådet finder anledning til at præcisere de skærpede krav til hjemmeplejen angående den daglige præcision og stabilitet overfor modtagerne af kølemad, og Seniorrådet går ud fra, at der i forslaget er indregnet tilstrækkelige ressourcer til dette.

 

På vegne af Seniorrådet

Leif Bentsen

 

 

Gå til index

Høringssvar vedr ny seniorpolitik

 

Taastrup den 28. november 2011

Ref. Leif Bentsen

Seniorrådet.

 

 

Høringssvar vedrørende ny seniorpolitik.

 

Sagsnr. 10/6603

 

Under punktet ”Information” anføres, at seniorpolitikken vil blive offentliggjort på Høje-Taastrups hjemmeside.

Seniorrådet finder dette helt mangelfuldt under hensyntagen til de seniorborgere, som ikke har mulighed for eller ikke er i stand til at søge informationer, som udelukkende findes via elektroniske medier.

Seniorrådet foreslår, at oplysninger om seniorpolitikken også offentliggøres i Senior Nyt på kommunens sider i forkortet udgave og med tilbud om, at borgere, som er interesseret, ved henvendelse kan få udleveret den fulde tekst samt en angivelse af link til den relevante hjemmeside hos kommunen.

Som supplement til dette høringssvar skal Seniorrådet henvise til nedenstående citater fra kommunens udkast vedrørende den fremtidige seniorpolitik:

 

(side 5):

 

Strategiske mål

 

 

v       Den enkelte ...

 

v       Alle borgere kan…

 

v       Kommunen arbejder…

 

v       I byens rum …

 

v       Der tilstræbes …

 

v     Let og tilgængelig information for alle borgere om kommunens tilbud og aktiviteter

 

 

(side 6):

 

Alle borgere skal stilles ens og behandles ligeværdigt. Derfor skal det bl.a. sikres, at viden om hvilke muligheder og tilbud det danske samfund har til borgere over 65 år, er kendt af alle.

 

 

På vegne af Seniorrådet

Leif Bentsen

 

Gå til index  

Høringssvar vedr Senior Nyt 

 

Høringssvar vedr. forslag til førstebehandling af budget 20112 fra C, V, B og O

 

Politikområde: 90 – Ældrepleje- og omsorg

Nr. 532-12 – Center: Servicereduktion

 

Ophør af kommunalt tilskud til produktion af Senior Nyt

Seniorrådet kan ikke acceptere, at Høje-Taastrup kommune ophører med at give tilskud til Senior Nyt, da det er det eneste organ kommunen og Seniorrådet kan gøre brug af m.h.t. til information til de 60+ borgere, der er helt uden for modtagelse af digital information. Generelt mener Seniorrådet, at kommunen/byrådet  ikke kan udelukke borgere fra traditionel information via Senior Nyt/breve.

Ifølge Lov om Retssikkerhed § 31 pålægges kommunalbestyrelsen at afholde udgifterne ved ældrerådets virke. Med henvisning til samme lov pålægges ældrerådet iflg. Socialministeriets vejledning at synliggøre sig ved lokalavis eller lignende.

Lokalavisen læses af ca. 94% af kommunens ældre, og i den forbindelse bør det siges, at de Berlingske Blade er meget imponeret af Høje-Taastrup Kommunes information til deres 60+ borgere.

Seniorrådet kan ikke tiltræde ovennævnte servicereduktion.

For Seniorrådet

Lisbeth Fæster

Ansvarshavende redaktør af Senior Nyt

 

Gå til index

KLØVERHUSET høringssvar

TAASTRUP,  Mandag den 5. september 2011

 

SENIORRÅDET I HØJE TAASTRUP KOMMUNE

 

 

HØRINGSSVAR PÅ SCENARIERNE PÅ DEN FREMTIDIGE BRUG AF KLØVERHUSET – DEMENSPLEJECENTRET FOR 21 BEBOERE I TAASTRUP.

 

Sagstype:                            Åben

Type:                                   Ældreudvalget

Sagsnr.:                               10/20810

 

Seniorrådet skal anbefale at der snarest muligt udarbejdes en analyse af hvordan Høje Taastrup Kommune kunne få en holdbar og effektiv løsning på, hvordan kommunen organiserer arbejdet på demensplejecentrene, store eller små enheder, beboernes livskvalitet, costeffektive analyser mht på pleje, livskvalitet og især plejepersonaleressourcerne.

 

Når dette nødvendige analysearbejde er sat i gang foreslår Seniorrådet at der afholdes et temamøde med de involverede plejecentres Bruger – og/eller Pårørenderåd, lokale ledere, Seniorrådet, Ældreudvalget samt forvaltningens ledelse m.fl.

 

Den endelige indstilling til ældreudvalget anbefales at foreligge senest til januar mødet 2012

 

Med venlig Hilsen,

På Seniorrådets Vegne

Frank Lundorff

Formand for Plejecenter- og Hjemmehjælps Udvalget

 

Gå til index

HØRINGSSVAR Værestedet Paraplyen

Taastrup mandag den 5. september 2011

 

HØRINGSSVAR FRA SENIORRÅDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VEDRØRENDE:

 

Punkt 11. ANALYSE AF AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

 

SAGSTYPE: Åben

 

TYPE:           Social- og Sundhedsudvalget

 

SAGSNR.:    11/2242

 

Seniorrådet skal anbefale at Værestedet Paraplyen i 2012 og Høje–Taastrup Kommune fortsætter samarbejdsaftalen i 2012.

Værestedet Paraplyen er et vigtigt fristed for kommunes skrøbelige borgere med mange forskellige sociale – og psykiske handicaps samtidigt med at værestedet er en åbent og ubureaukratisk tilbud blandt andet til oversete og usynlige grupper samt de + 60 årige. Ingen af disse borgere ønsker registrering og journalisering.

 

Seniorrådet har bemærket at Værestedet Paraplyen tilmed et meget veldrevet socialt frirum for mange medborgere og tilmed særdeles costeffektivt jvf analysen i sagen.

 

Paraplyens virke er en integreret del af Høje-Taastrup Kommunes Hjemløsestrategi og kan ikke blot nedlægges uden at den samlede hjemløsebevilling fra ministeriet må reduceres.

 

På Seniorrådets Vegne

 

Frank Lundorff

Formand for Seniorrådets Plejecenter- og Hjemmehælps Udvalg.

 

Gå til index

Høringssvar Seniorrådet sep 2011

Taastrup den 4. september 2011

Ref. Søren D. Sørensen

Seniorrådet

Formand.

 

HØRINGSSVAR TIL SAG NR. 9. NY SENIORPOLITIK.

 

Under pkt. 4. Strategiske mål – nye boligformer - foreslås det, at det præciseres hvilke etniske befolkningsgrupper der er tale om.

 

Begrundelse:

Taler vi om Kinesere, Brasilianere, Indere, Pakistanere, Vietnamesere eller Tyrkere?

 

Under status på udviklingsprocessen hvor der står: ”tematisk seniorrådsmøde i marts” skal der stå: Seniorrådets høring om den fremtidige seniorpolitik.

 

Under strategiske mål sidste afsnit hvor der står ”Information om,……………..” foreslår Seniorrådet, at afsnittet præciseres med i hvilke medier informationen skal foretages samt på hvilke sprog – engelsk – tysk – fransk – arabisk – urdu, spansk eller portugisisk informationen skal foretages.

 

 

m.v.h.

 

Søren D. Sørensen

 

Gå til index

Høringssvar vedtægter Bygaden

Vedtægter og husorden for Pensionisternes Hus, Bygaden 21

 

Sagstype:    Åben

Type:            Ældreudvalget A

Sagsnr.:       11/21195

 

Taastrup den 4. september 2011

Ref. Leif Bentsen

Seniorrådet.

 

 

Høringssvar.

 

Det skal påpeges, at Seniorrådet af kommunen har fået overdraget brugsretten til Pensionisternes Hus, samt at den daglige drift varetages af et nedsat brugerråd, medens al vedligeholdelse varetages af Høje-Taastrup kommune.

 

Administrationens forslag og indstilling vedr. den i vedtægternes § 8 nævnte ansøgning til Høje-Taastrup Kommune om tilskud på 2.000 kr. må bero på en mistolkning, idet Seniorrådets brugerråd ikke kan ansøge sig selv om en bevilling.

 

Formuleringen skal anstændigvis forstås som ansøgning via § 79 eller lignende.

 

Desuden vil Seniorrådet henstille til administrationen, at man ikke forsøger at disponere over Seniorrådets i forvejen meget begrænsede budget til ikke vedtagne formål eller uden om Seniorrådet i det hele taget.

 

 

På vegne af Seniorrådet

Leif Bentsen

 

Gå til index

Høringssvar seniorrådet sep 2011

Taastrup den 4. september 2011

Ref. Søren D. Sørensen

Seniorrådet

Formand.

 

HØRINGSSVAR TIL SAG NR. 9. NY SENIORPOLITIK.

 

Under pkt. 4. Strategiske mål – nye boligformer - foreslås det, at det præciseres hvilke etniske befolkningsgrupper der er tale om.

 

Begrundelse:

Taler vi om Kinesere, Brasilianere, Indere, Pakistanere, Vietnamesere eller Tyrkere?

 

 

m.v.h.

 

Søren D. Sørensen

 

Gå til index

Høringssvar pgrf79 2011

2. Fordeling af midler fra § 79-puljen 2011-12-21

 

Sagstype.:      Ældreudvalget A

Sagsid.:         3081942

Dok.nr.:          3122298

 

HØRINGSSVAR FRA SENIORRÅDET.

 

 

Som udgangspunkt finder Seniorrådet besparelserne på de berørte områder ude af trit med kommunalbestyrelsen og ældreudvalgets erklærede intentioner (seniorpolitik) om at skabe tålelige forhold for Høje-Taastrups ældre borgere.

 

Dernæst finder Seniorrådet sagsbehandlingen vedrørende midlerne for 2011 ganske utilstrækkelig og summarisk i de enkelte grupperinger, idet der som udgangspunkt tilsyneladende i de fleste tilfælde summarisk er tildelt 50% af det ansøgte, og i visse tilfælde med tildelingen fra 2009 som udgangspunkt.

 

Belært af erfaringer fra de seneste nedskæringer på ældreområdet og dermed prisforhøjelser på sociale arrangementer og udflugter med svigtende deltagelse som følge, vil de foreslåede nedskæringer på område 4 - andre aktiviteter - utvivlsomt bevirke, at en stor del af de økonomisk svage ældre borgere ikke mere ser sig i stand til overhovedet at deltage, og mange arrangementer vil som følge heraf helt blive aflyst.

 

Seniorrådet opfordrer derfor kommunalbestyrelsen og ældreudvalget til at genoverveje de enkelte tildelinger mere nuanceret.

 

 

På vegne af Seniorrådet

Leif Bentsen

 

Gå til index

Høringssvar kvalitetsstandarder rengøring

Høje Taastrup mandag eftermiddag den 31. januar 2011

 

Ældreudvalget, Byrådet m.fl

 

 

HØRINGSSVAR

Sagsnid.: 3070348   Dok. nr.: 3070360   Åben sag

Revision af kvalitetsstandarder - rengøring og indkøb

 

 

Seniorrådet fastholder sin protest over nedskæringen på kerneydelserne - rengøringshjælpen fra 90 min. til 75 min, idet vi frygter at medborgerernes boliger vil gro til, når der kun er rengøring hver 4 uge i visse rum.

 

Seniorrådet skal ligeledes opfordre kommunen til at sørge for at leverandørerne til indkøbsrdningen har de ønskede varer - ie. fladmoppe og arbejdsmiljøgodkendte rengøringsmidler , på deres indkøbslister over varesortimentet.

 

På Senirrådets vegne

 

Frank Lundorff

Formand for Plejecenter- og Hjemmehjælps Udvalget

 

Gå til index

Høringssvar - Procesplan Seniorpolitik

Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune.

 

Seniorrådets høringssvar til sag: Procesplan Seniorpolitik. Ældreudvalget.

Sagsside 2733199. Dok.nr.: 3085423.

 

Høje-Taastrup, den 31. januar 2011.

 

Seniorrådet har i møde d.d. besluttet følgende høringssvar til anførte sag.

 

Med stigende begejstring har rådets medlemmer læst sagens fremstilling ! Rådet er enig med Ældre-udvalget i, at en ny og mere omfangsrig og målsætningsmæssig politik bør drøftes og besluttes! Vi ved at seniorgruppens behov og ønsker er mangfoldige. Mange seniorer har behov for fælles-skabets hjælp og assistance, og samtidig har de sammen med andre seniorerer ønsker om, at være acceptererede deltagere i de politiske beslutninger for vort samfunds udvikling !! Vi er forskellige, men alle borgere i vores kommune !!

 

Høringssvar:

 

Seniorrådet kan fuldt opbakke Ældreudvalget i deres intentioner og hermed den for Seniorrådet forelagte sagsfremstilling, men på et punkt er Seniorrådet uenige i sagsfremstillingens ”formål og mål”, nemlig i sagsprocessens behandling – kort og godt, vi ønsker ikke at indgå i processen som

en ”ekstern referencegruppe” på lige fod med den lokal Handelstandsforening, men ønsker at indgå i de styrende drøftelse på lige fod med øvrige folkevalgte organer som anført i sagsfremstillingen.

 

Forslag:

Seniorrådet  får tildelt en særlig ”høringsstatus” i forhold til Ældreudvalgets sagsbehandling, hvilket i praksis betyder, at Ældreudvalget og Seniorrådet skal drøfte sagens og dens udformning på to til flere fællesmøder inden sagens indstilling besluttes.

 

 

Efterskrift:

 

Seniorrådet er fuldkommen på det rene med hvilken politisk rolle vi ”spiller” i det kommunale sammenhæng, men vi er også vidende om, at rådet repræsenterer de 10.600 Høje-Taastrup Kommune borgere sagsbehandling omhandler og er retter imod.

 

Vi ønsker ikke at være beslutningstagende i forhold til kommunens værende som kommende politikker, men ønsker stærkt at være involverende i beslutningsgrundlaget tilblivelse og hermed grundlag.

 

 

På vegne af Seniorrådet

 

Tage Sørensen , Inge Jacobsen

Medlemmer af forretningsudvalget

 

Gå til index