Høringssvar afgivet i 2012 

 

04-12-2012 00:00 Ventelister, pleje- og ældreboliger

04-12-2012 00:00 Afprøvning af robotstøvsugere

04-12-2012 00:00 Budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 2012

01-10-2012 00:00 SAG NR. 3. I – FINANSIERING AF KONSULENTSTILLING – ÆU. samt Ældreudvalgets konklusion. 

03-09-2012 00:00 Høringssvar vedrørende kvalitetskontrakt 2013 - IT anvendelse

04-06-2012 00:00 Høringssvar vedrørende udgifter til ældreområdet

04-06-2012 00:00 Høringssvar vedrørende borgerkørslen

07-02-2012 10:25 Høringssvar vedrørende organisering af demensindsatsen

17-01-2012 07:54 Høringssvar vedr. godkendelse af kvalitetsstandarder 2012
17-01-2012 07:54 Høringssvar vedr. STATUS PÅ UDLEDNING AF KONGSGÅRDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventelister, pleje- og ældreboliger

 

Taastrup den 03-12-2012

Ref. Søren D. Sørensen

Formand.

 

HØRINGSSVAR TIL ÆLDREUDVALGETS MØDE D. 04-12-2012

 

 

MEDDELELSESSAGER

LEDELSESINFORMATION FOR ÆLDREUDVALGET NOVEMBER 2012.

 

 

PLEJEBOLIGGARANTI?

 

Når der skrives ”Administrationen følger løbende ventetiden for den enkelte borger, den 26. oktober 2012, hvor statistikken er opgjort, var garantien overholdt. Siden sidste opgørelse den 20. juli 2012 er der 16 borgere, der har oplevet, at garantien ikke har været overholdt”.

 

Seniorrådet savner en nærmere begrundelse for den manglende overholdelse af garantien i perioden fra den 20. juli 2012 til opgørelsestidspunktet den 26. oktober 2012.

 

VENTELISTE TIL ÆLDREBOLIGER?

Seniorrådet konstaterer et stigende antal borgere – 80 pr. 17-01-2012 – der står opført på en venteliste til en ældrebolig.

Hvor og hvornår har Byrådet planer om yderligere byggeri af ældreboliger?

 

m.v.h.

 

Søren D. Sørensen

 

Gå til index

 

Afprøvning af robotstøvsugere

 

Taastrup den 03-12-2012

Ref. Søren D. Sørensen

Formand.

 

HØRINGSSVAR TIL ÆLDREUDVALGETS MØDE D. 04-12-2012

 

SAG NR. 4 – AFPRØVNING AF BRUG AF ROBOTSTØVSUGERE I HJEMMEPLEJEN – ÆU.

 

Seniorrådet betragter afprøvning af robotstøvsugere som en del af den visiterede praktiske hjælp til borgeren, hvorfor Seniorrådet ikke kan anbefale ”f.eks vil frivillige fra Ældre Sagen kunne hjælpe kommunen og borgerne ved at skabe øget viden og tryghed omkring robotstøvsugere”.

 

Seniorrådet kan derfor ikke anbefale, at de ”frivillige” overtager klart definerede kerneopgaver fra de kommunalt ansatte.

 

M.v.h.

Søren D. Sørensen

 

Gå til index

 

Budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 2012

 

SENIORRÅDET HØJE-TAASTRUP KOMMUNE.

 

Til

Ældreudvalget

Høje-Taastrup Kommune.

 

                                                                                                                           Fløng, den 3. december 2012.

 

HØRINGSSVAR

Til sag 6. I – 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 2012.

Seniorrådet har i sit møde d.d. bl.a. behandlet anførte sag. I sagsfremstillingen fremgår det, at det må formodes, at udvalget kan påregne et mindreforbrug på kr. 3.3 mio. Rådet gratulerer udvalget med det formodede resultat.

Bliver det formodede regnskabsresultat en realitet, kan Seniorrådet indstille/foreslå, at anførte sparet beløb, bliver overført til forbrug i 2013, og her benyttet til bl.a. en  genetablering af tidlige støtteordninger til borgeres deltagelse i undervisningstilbud  lanceret af de lokale folkeoplysnings-forbund (F.O.F., A.O.F. m.fl.). Der tænkes her på borgere, der kun har en privatøkonomi i rammen af Folkepension og ATP.

Konstatering: I perioden siden Byrådet annullerede ordningen som anført ønskes genetableret, har særdeles mange medborgere tilhørende den anførte borgergruppe, ikke haft råd til at deltage i oplysningsforbundenes aktiviteter.

 

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet

Tage Sørensen

 

 

 

Gå til index

 

SAG NR. 3. I – FINANSIERING AF KONSULENTSTILLING – ÆU.  

 

Taastrup den 1. oktober 2012

Ref. Seniorrådet

Søren D. Sørensen

Formand.

 

HØRINGSSVAR.

ÆLDREUDVALGSMØDET D.D. 2. oktober 2012.

SAG NR. 3. I – FINANSIERING AF KONSULENTSTILLING – ÆU.

 

Seniorrådet kan ikke anbefale, at der pr. 01.01.2013 etableres en fast stilling som livskraft konsulent,

Idet Seniorrådet ikke kan anbefale, at stillingen finansieres ved en reduktion på 1 minut pr. pakke, for pakkerne til plejecenter, hjemmepleje og rengøring.

 

Seniorrådet kan principielt ikke anbefale, at man erstatter varme hænder med administration.

 

I øvrigt er det Seniorrådets opfattelse, at projektet livskraft hele livet er forankret ude i de enkelte pleje- og hjemmehjælpsgrupper.

 

Ved en generel ændring af den visiterede ydelse, som tilfældet er i denne sag, vil Høje Taastrup kommune skulle foretage en revisitering af de berørte borgere.

 

m.v.h.

 

Søren D. Sørensen

 

Det fremgår af referatet af ældreudvalgets møde den 3. oktober, at udvalget har fastholdt ansættelsen af konsulenten, men i øvrigt har fulgt Seniorrådets høringssvar om, at stillingen ikke skulle finansieres via en reduktion på 1 minut i pakkerne, ligesom man har fulgt vores forslag om forankringen - se:
http://www2.htk.dk/Byraad/Aeldreudvalget/AEU-Referat-02-10-2012.pdf

 

Gå til index

 

Høringssvar vedrørende kvalitetskontrakt 2013 - IT anvendelse

 

Taastrup d. 3. september 2012

Ref. Seniorrådet

Søren D. Sørensen

Formand.

 

HØRINGSSVAR TIL ÆLDREUDVALGET VEDRØRENDE SAG NR. 3. KVALITETSKONTRAKT 2013 OG OPFØLGNING PÅ KVALITETSKONTRAKT FOR 2012. 

OPFØLGSNINGSREDEDEGØRELSE PÅ KVALITETSKONTRAKT FOR ÆLDREUDVALGETS OMRÅDE 2012

 

3. Velfærdsteknologi: Hvordan vil man sikre de mange – især ældre – borgere, der ikke har adgang til EDB- eller ikke kan betjene elektronikken, adgang til at kunne læse/forstå indholdet af kvalitetskontrakterne.

Seniorrådet har naturligvis respekt for de bestræbelser der er beskrevet i første kolonne under nr. 3, men ikke desto mindre efterlyser vi løsninger for de borgere der ikke har muligheder for at betjene elektronikken.

Problematikken drøftes på kvartalsmøderne med borgmesteren og udvalgsformanden.


Søren D. Sørensen

 

Gå til index

 

Høringssvar vedrørende udgifter til ældreområdet

 

Taastrup den 1. juni 2012

Ref. Søren D. Sørensen

Seniorrådet

Formand.

 

 HØRINGSSVAR TIL ÆLDREUDVALGETS SAG NR. 3, NØGLETALSRAPPORT FRA 6-KOMMUNESAMARBEJDET.

 

På baggrund af NØGLETALSRAPPORTEN FRA 6-KOMMUNESAMARBEJDET, hvoraf det hedder:

Ældre: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet for området er 3 pct. Lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 7 procentpoint”, opfordrer Seniorrådet Ældreudvalget/Byrådet til at undgå yderligere nedskæringer på ældreområdet i budget 2013.

Seniorrådet ser gerne, at Byrådet genopretter tilskuddet til de pensionisters – der alene har folkepension og ATP til rådighed - deltagelse i Folkeoplysning.


Søren D. Sørensen

 

Gå til index

 

Høringssvar vedrørende borgerkørslen 

 

Taastrup den 1. juni 2012

Ref. Søren D. Sørensen

Seniorrådet

Formand.

 

HØRINGSSVAR TIL ÆLDREUDVALGETS SAG NR. 7. VALG AF OPTIONER I UDBUD AF BORGERKØRSLEN.

 

Med baggrund i den tidligere gennemførte beregning af pensionisternes rådighedsbeløb samt med henvisning til udgiftsniveauet for ældre i Høje Taastrup kommune, som det er opgjort til i sag nr. 3 Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet på Ældreudvalgets dagsorden, kan Seniorrådet ikke anbefale, at option 2: Kørsel til pensionisternes årlige skovtur og option nr. 3: Kørsel til pensionisternes årlige julefest fjernes fra den endelige kontrakt med leverandørerne på kørselsområdet.


m.v.h.

Søren D. Sørensen

 

Gå til index

 

Høringssvar vedrørende organisering af demensindsatsen

 

Taastrup mandag aften den 6. januar 2012.  

 

SENIORRÅDETS HØRINGSSVAR OM:

Ældreudvalgets pkt. 3 i Dagsordnen til udvalgsmødet den 7. februar 2012.:

 

” Organisering af demensindsatsen.”

 

Sagstype:      Åben

Type:             Ældreudvalget A.

Sagsnr.:         09/8132


Seniorrådet har med interesse fulgt arbejdet med demensområdet både i 2010 og 2011 og bakket op om det flotte forarbejde, strategiplanen for demensområdet mv.

Vi deler sagsoplæggets afgørende vægt på, at den mest borger- og pårørende venlige og mest økonomisk effektive løsning for Høje-Taastrup Kommune ville være at udbygge demens indsatsen med yderligere 2 demenskoordinatorer, idet antallet af demensramte vil stige markant.

Derfor anbefaler Seniorrådet, at det fastholdes at ansætte 2 demenskoordinatorer i 2012.

Sagen indeholder nu kun ansættelse af én demenskoordinator pr. 01.05.2012

Seniorrådet håber på en positiv behandling i ældreudvalget og imødeser en tilbagemelding

 

På Seniorrådets vegne,

Frank Lundorff

Formand for Plejecenter- og Hjemmehjælps Udvalget

 

Gå til index    

Høringssvar vedr. godkendelse af kvalitetsstandarder 2012

 

Taastrup tirsdag den 17. januar 2012.

SENIORRÅDETS HØRINGSSVAR OM:

Ældreudvalgets pkt. 5 i Dagsordnen til udvalgsmødet den 17. januar 2012.:

” Godkendelser af kvalitetsstandarder for 2012.”

Sagstype:      Åben

Type:             Ældreudvalget 1.

Sagsnr.:         11/28901

 

Seniorrådet har med interesse vurderet sagen.

Vi lægger afgørende vægt på, at den mest borgervenlige og mest økonomisk effektive løsning for Høje-Taastrup Kommune ville være at reducere unødvendigt bureaukrati og anbefaler at ældreudvalget og byrådet reducerer forvaltningens svartider til borgerne på 2 områder:

 

Med udgangspunkt i afsnittet ”Visitation til personlig og praktisk bistand side 12”.

Følgende forhold ønsker Seniorrådet ændret:

1.

” Ved visitationen til rengøring skal borgerne have modtaget en afgørelse max. 6 uger efter ansøgningen”

Seniorrådet anbefaler at det ændres til: samme tekst, men med svarfrist til ”max. 2 uger efter ansøgningen.”

 

2.

” At borgere, der søger om træning og som ikke tilhører de 2 ovennævnte grupper, skal have en afgørelse max. 4 uger efter ansøgningen”

Seniorrådet anbefaler at det ændres til: samme tekst, men med svarfrist til ”max. 2 uger efter ansøgningen.”

 

Seniorrådet håber på en positiv behandling i ældreudvalget og imødeser en tilbagemelding

På Seniorrådets vegne,

Frank Lundorff

Formand for Plejecenter- og Hjemmehjælps Udvalget 

 

 

Gå til index

Høringssvar vedr. STATUS PÅ UDLEDNING AF KONGSGÅRDEN

 

Taastrup den 16.01.2012

Ref. Søren D. Sørensen

Seniorrådet

Formand.

 

HØRINGSSVAR TIL ÆU’S SAG NR. 2, STATUS PÅ UDLEDNING AF KONGSGÅRDEN.

 

Seniorrådet henleder opmærksomheden på:

  • At indskuddet er kr. 34.000 mod kr. 14.000 i kommunens øvrige ældreboliger
  • At den månedlige husleje er kr. 6.400.
  • Hertil skal lægges øvrige faste månedlige udgifter.

Seniorrådet anbefaler, at Ældreudvalget får forelagt rådighedsbeløbet efter skat, husleje og øvrige faste udgifter for en enlig folkepensionist, der udover ATP ikke har andre indtægter.

Seniorrådet påpeger endvidere

  • At handicappede ikke kan anvende bybusserne 117 eller 118.
  • At bevægelseshæmmede, der anvender rollator, har problemer med ud og indstigninger i bybusserne.
  • At servicebussen ikke passerer Kongsgården og i øvrigt kun kører mellem 1000 og 1500.

Ved samme lejlighed henviser Seniorrådet til, at ældreboligerne på Vesterled i Fløng slet ikke har bybusbetjening!

Gå til index