Høringssvar afgivet i 2013 

 

04-11-2013 00:00 Høringssvar vedrørende etablering af PC-cafe på Torstorp plejecenter

29-09-2013 00:00 Høringssvar 1. behandling af budget 2014-2017    

12-08-2013 00:00 Udbud af Birkehøj Plejecenter

03-06-2013 00:00 Afløsning efter Lov om Social Service – SSU, ÆU

13-05-2013 00:00 Høringssvar vedr. ældreudvalgets regnskab 2012

feb/mar. 2013 Anmodninger til byrådet vedr ældreboliger

05-03-2013 05:31 Høringssvar Kapaciteten af midlertidig boliger til borgere med demenssygdomme

05-03-2013 05:30 HØRINGSSVAR TIL ÆLDREUDVALGETS SAG VEDR DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

14-01-2013 00:00 Prissætning af personlig pleje og praktisk hjælp 2013. 

14-01-2013 00:00 Udbud og ændring af kvalitetsstandard for mad service på plejecentrene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taastrup den 4. november 2013

Ref. Leif Bentsen

Seniorrådet.

 

 

Høringssvar vedrørende etablering af PC-cafe på Torstorp plejecenter.

 

Sagsnr. 13/21447

 

Overordnet.

 

Seniorrådet kan absolut tilslutte sig forslaget, og finder det særdeles positivt og i tråd med kommunens strategi på seniorområdet.

 

Teknik.

 

Efter kvalificeret undersøgelse af de omtalte Duka computere, findes de særdeles velegnede til ældre og nybegyndere, idet det dog skal noteres, at det kun er den dyreste version (alm. udsalg kr. 7.999,-), som indeholder de omtalte funktioner som f.eks. berøringsfølsom skærm, som må betragtes som et ”must” for den pågældende målgruppe.

 

Undervisning - frivillige eller fagligt personale.

 

Med respekt for &Aelig;ldre Sagens generøse tilbud om undervisning (som dog er med forbehold om kapacitetsvanskeligheder), mener Seniorrådet, at denne del af forslaget er i konflikt med princippet om, at frivillig arbejdskraft ikke må erstatte fagligt personale.

Erfaringer fra andre områder i samfundet, hvor der jævnligt forsøges med frivillige, selvlærte undervisere på dette område, viser mildt sagt nogle meget blandede resultater, hvorfor Seniorrådet foreslår, at der tilknyttes en lønnet faglig konsulent til dette projekt.

 

 

På vegne af Seniorrådet

Leif Bentsen

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

 

Gå til index

  

 

Høje Taastrup den 20.september 2013

 

Høringssvar 1. behandling af budget 2014-2017 Høje Taastrup kommune

 

Sag. Nr. 990-04

Lavere gevinst ved konkurrenceudsættelse af madproduktionen

Seniorrådet har ingen bemærkninger, tager sagen til efterretning

 

Sag.nr . 990-03

Styrkelse af det nære sundhedsvæsen

Seniorrådet er enig i at styrke det nære sundhedsvæsen overfor den ældre medicinske patient, hjemmeplejen, medicinområdet og akut- og døgnrehabiliteringspladser.

Seniorrådet er bekymret ved om de økonomiske rammer er tilstrækkelige til de angivne udvidelser / funktioner.

Vi ser gerne at der ansættes en sygeplejerske fast på alle plejecentrene for derved at styrke muligheden for højere faglighed.

 

Sag. Nr. 990-02

Afledt virkning af livskraft hele livet

Hverdagsrehebilisering hele livet omfatter tre områder. Det fysiske det psykiske og det sociale.

Da demografien viser at der vil komme flere ældre borgere og dermed flere borgere der får behov for at bo på plejecenter og demenscentre og have behov for hjælp i mere eller mindre omfang, finder Seniorrådet en besparelse problematisk.

 

Sag. Nr. 770-01

Folkeoplysning

Rammen til folkeoplysning herunder voksenundervisning finder Seniorrådet betænkelig. Det vil være ønskeligt om der i budgettet kunne afsættes midler til pensionister ( pensionister med kun folkepension og atp) således at det var muligt at deltage i folkeoplysningsforbundenes kurser og arrangementer.

 

Sag. Nr. 552-02

Forebyggelse af ulighed i sundhed - etablering af et sundhedscenter

Det er med stor interesse at Seniorrådet erfarer at et sundhedscenter nu er på tale.

Seniorrådet havde et ønske om at et sundhedscenter også skulle indeholde læger – og speciallæger samt et laboratorium.

Ændringsforslag hvor det prioriteres at man igen ønsker at indsætte sundhedsbus, kan Seniorrådet ikke gå ind for da det har vist sig at være en dyr løsning uden de forventede resultater.

Seniorrådet bemærker at der ikke er væsentlige besparelser indenfor ældreonrådet, men vi ønsker at gøre opmærksom på at nøgletalsrapporten 2013 for de 6 kommuner ved sammenligner os med indenfor ældreområdet, har høje Taastrup kommunen den laveste udgift. Der bruger 10 % mindre pr. 65+ årige end i de andre kommuner.

Hvis det er muligt at tilføre ældreområdet midler kan vi kun anbefale dette.

 

På vegne af Seniorrådet

Inge Jacobsen

Formand

 

Gå til index

  

 

  Taastrup den 12. august – 2013

Høringssvar

 

Udbud af Birkehøj Plejecenter

Sagsnr: 13/2244

 

Som udgangspunkt ønsker et enstemmigt Seniorråd at Plejecenter Birkehøj er en kommunal opgave og ønskes varetaget af Høje-Taastrup kommune.

 

Der har været workshop for potentialeafklaring, her havde det været rart om Seniorrådet var blevet indbudt da det er vanskeligt at indgive høring på en så omfattende beskrivelse hvor der ikke er helt klare indstillinger.

 

For et godt arbejdsmiljø (APV) er det vigtigt at arbejdstid er tilfredsstillende f.eks. at gå fra fuldtid til deltid. Hvis personalet ikke er afklaret med dette kan det have stor indflydelse på arbejdsindsats.

 

Følgende punkter finder Seniorrådet at der mangler klarhed:

· Arbejdstid

· Hospitalsindlæggelser (hvem betaler)

· Hvem sørger for Sygeplejen på Birkehøj

· Kvalitetsstandarterne

· Demenspleje (fagpersonale)

· Træning

· Besparelse (ikke gennemskuelig)

 

Seniorrådet vil følge beslutningen på byrådsmøde nøje.

 

På vegne af Seniorrådet

Inge Jacobsen

Formand

 

Gå til index

  

 

 

                                                                                                                                                              Den 3.juni - 2013

Høje - Taastrup

Kommune

 

Høringssvar

 

Afløsning efter Lov om Social Service – SSU, ÆU

Sagsnr.: 13/2954

 

Administrationen er blevet opmærksom på, at kommunen indenfor ældreområdet ikke opfylder forpligtigelserne inden for lov om Social Service i forhold til at tilbyde afløsning i hjemmet til nære pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Skal en ægtefælde der søger om afløsning kunne benytte tilbuddet til familiefest og/eller behov for at deltage i aftenskole er udgangspunktet 3 timer om ugen eller 160 timer pr. år ikke tilstrækkeligt

En nedskrivning fra 250 timer til de foreslåede 160 timer bør genovervejes.

 

Der er ikke anført om det er muligt at samle ugernes 3 timer ved større behov i en enkelt uge.

Den anden ændring at ydelse kan gives dag og aften kan Seniorrådet kun tilslutte sig.

 

På vegne af Seniorrådet

Inge Jacobsen

Formand

 

Gå til index

 

Fløng, den 13. maj 2013.

HØRINGSSVAR

 

Til sag 3. I - Regnskab 2012 Ældreudvalget - ÆU

 

Seniorrådet har i sit møde d.d. bl.a. behandlet anførte sag.

I sagsfremstillingen fremgår det, at udvalget har et mindre forbrug for regnskabsåret 2012 på kr. 10.177 mio.

Rådet gratulerer udvalget med dette resultat.

Seniorrådet vil indstille/foreslå, at en del af anførte beløb i indeværende år bliver udmøntet som et ekstraordinært tilskud til kommunen boende pensionister der kun har en privatøkonomi i rammen af Folkepension og ATP.

Anførte tilskud vil gøre det muligt for denne gruppe af pensionister, at kunne deltage i undevisning/foredragsrækker m.v. arrangeret og udbudt af de i kommunen værende folke-oplysningsforbund (F.O.F., A.O.F. m.fl.).

Konstatering: I perioden siden Byrådet annullerede ordningen som anført ønskes genetableret, har særdeles mange medborgere tilhørende den anførte borgergruppe, ikke haft råd til at deltage i oplysningsforbundenes aktiviteter, hvilket oplysningsforbundene selvfølgelig kan dokumenterer.

Vi håber på udvalgets forståelse og velvilje til at imødekomme Seniorrådets her stillede forslag.

 

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet

Tage Sørensen

 

Gå til index

 

Seniorrådet har sendt følgende 2 anmodninger til Byrådet:

 

Taastrup den 06-02-2013

Ref. Søren D. Sørensen, Formand.

Til Høje-Taastrup kommune.

Att. Byrådet

FORSLAG OM NYE SENIORBOFÆLLESSKABER.

 

Seniorrådet foreslår, at Byrådet tager initiativ til et borgermøde med henblik på at undersøge behovet for etablering af en/flere nye seniorbofællesskaber eftersom de allerede etablerede har vist sig at være en stor succes.

Herunder hvorvidt de skal etableres som almennyttige, andels eller ejerboliger.

Ligeledes en lokalisering af hvor mulighederne for etablering/r forefindes eller kan fremskaffes.


---------------------------------------------------

 

Taastrup den 04-03-2013

Ref. Søren D. Sørensen, Formand.

 

Til Høje-Taastrup kommune.

Att. Byrådet.

 

FORSLAG OM PLANLÆGNING AF FLERE ÆLDREBOLIGER.

 

Seniorrådet noterer sig Ledelsesinformation for Ældreudvalget i Høje-Taastrup kommune februar 2013, hvoraf fremgår at ventelisten til ældreboliger er 74.

Derfor foreslår Seniorrådet, at Byrådet igangsætter planlægningen af det næste byggeri af ældreboliger, idet vi samtidig henviser til befolkningsprognosen for +65 årige frem mod 2020.

 

Gå til index

 

Høringssvar Kapaciteten af midlertidig boliger til borgere med demenssygdomme

 

Høje-Taastrup

den 4/-2013

Høringssvar

 

3.A -  Kapaciteten af midlertidig boliger til borgere med demenssygdomme - ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalg A

Sagsnr:  09/8132
 

Generelt er antallet af borgere med demenssygdomme stigende.

Seniorrådet anbefaler derfor at udvide kapaciteten af midlertidige boliger/aflastningsboliger og i særdeleshed akutpladser.

Der er ligeledes behov for observationspladser og daghjemspladser.

De nuværende pladser er fordelt på kommunens plejecentre.

En analyse af den samlede kapacitet og behov er indstillet og seniorrådet anbefaler.

Hvornår træder denne analyse i kraft?

Hvornår er analysen planlagt at kunne fremlægges?
 

Forslag:

Analyser hvornår en borger har behov for ophold.

Er det en dagplads eller er det en natplads?

En plads kan således deles mellem to personer

Eller er det en akutplads?
 

På vegne af Seniorrådet

Inge Jacobsen

næstformand

 

Gå til index

 

 

HØRINGSSVAR TIL ÆLDREUDVALGETS SAG VEDR DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

 

Taastrup den 04-03-2013

Ref. Søren D. Sørensen

Formand.

 

Til Høje-Taastrup kommune.

Att. Ældreudvalget
 

HØRINGSSVAR TIL ÆLDREUDVALGETS SAG NR. 5. D.D. 5. marts 2013. 

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

 

I henhold til økonomiaftalen har Høje-Taastrup kommune fået tilført 3 mio. kr. i bloktilskuddet til en særlig indsats for DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN, men pengene er ikke aktiveret til denne særlige indsats.

Seniorrådet anmoder derfor om, at der foreligges en sag forud for sommerferien, der beskriver denne særlige indsats med henblik på vedtagelse og igangsætning pr. 01.08.2013.
 

FORLØBSPROGRAM FOR KRÆFT.

Via finansloven for 2011 fik Høje-Taastrup kommune via DUT til implementering af forløbsprogram for kræft tilført 306.800 kr. Disse midler er ej heller udmøntet i drift.

Seniorrådet anmoder derfor om, at der foreligges en sag forud for sommerferien, der beskriver denne særlige indsats med henblik på vedtagelse og igangsætning pr. 01.08.2013.

 

M.v.h. 

Søren D. Sørensen

Formand.

 

Gå til index

 

 

Prissætning af personlig pleje og praktisk hjælp 2013.

 

Taastrup den 14-01-2013 

Høringssvar til Ældreudvalgets dagsorden d.d. 15-01-2013.

Prissætning af personlig pleje og praktisk hjælp 2013.

 

 

Sagsnr. 12/31554

 

Seniorrådet skal henlede opmærksomheden på en potentiel uheldig formulering i sagens 6. afsnit, 2. sætning:

 

” Høje-Taastrup Kommune har pligt til at foretage en efterbetaling over for private leverandører, såfremt det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp.”

 

, som efter Seniorrådets opfattelse åbner mulighed for ukontrolleret efterbetaling efter leverandørens anvisning.

 

Det endelige udbud bør nok indeholde en klausul om maksimal procentvis efterbetaling.

 

m.v.h.

 

På Seniorrådets vegne

Leif Bentsen

 

Gå til index

 

 

Udbud og ændring af kvalitetsstandard for mad service på plejecentrene.

 

Taastrup den 14-01-2013

 

Høringssvar til Ældreudvalgets dagsorden d.d. 15-01-2013.

 

Ældreudvalget – budgetdokument 2. niveau 2013.

Tabel 3: Besparelser og udvidelser i budget 2013-2016 for Ældreudvalget.

 

Udbud og ændring af kvalitetsstandard for mad service på plejecentrene.

 

På vegne af Seniorrådet henviser vi til Seniorrådets tidligere fremsendte spørgsmål:

  1. Seniorrådet ønsker en beregning af kostpriser herunder kølemad
  2. Er transporten indregnet i licitationsmaterialet?
  3. Hvem skal forestå opvarmning, anretning og servering af maden på plejecentrene?
  4. Hvem skal forestå afrydning og opvask?
  5. Cafe funktionen (service som for nuværende) hvem skal udføre opgaven?
  6. Køkkenfaciliteter på nuværende plejecentre, ændring/udvidelse?

Forinden iværksættelse af ændringer foreslår Seniorrådet et udredningsarbejde, som Seniorrådets kostgruppe gerne deltager i.

 

m.v.h.

Søren D. Sørensen

Formand.

 

Gå til index