Orientering om Seniorrådsvalg 2009 og konstituering af nyt Seniorråd 2010-2013


Resultat af valg til Seniorråd den 17.11.2009
Høje-Taastrup Kommune og det nuværende Seniorråd har den 17.11.2009 afholdt valg til et nyt Seniorråd. Valgperiode løber fra den 01.01.2010 til 31.12.2013.

Valget blev afholdt som et kombineret fremmøde- og brevstemmevalg.

Fremmødet fandt sted samme dag som kommunal- og regionalvalget og på de samme 13 valgsteder, men i øvrigt adskilt fra de samme valg. Ved valget kunne alle borgere på 60+ år bosat i Høje-Taastrup Kommune afgive deres stemme på en af de i alt 15 kandidater. Borgerne havde desuden mulighed for at afgive deres stemme pr. brev op til valgdagen.

I alt 5.656 borgere ud af 10.073 stemmeberettigede borgere på 60+ år har stemt til Seniorrådsvalget. Det svarer til en stemmeprocent på 56,15 %. Ved valget i 2005 var stemmeprocenten på 42 % og i 2001 på 47 %.

Konstituering af Seniorråd 2010-2013

 

Som følge af dødsfald og flere medlemmers udtræden har Seniorrådet pr. 13.04.2013 foreløbig konstitueret sig som følger:

 

Medlemmer:
• Leif Bentsen

• Lisbeth Fæster
• Inge Jacobsen (Formand)
• Kirsten Thuesen
• Tage Sørensen

• Vilfred Post

• Flemming Djurnø

• Lise Gustavsen

 


De 9 kandidater, der opnåede flest stemmer ved valget, konstituerede sig den 02.12.2009 som nyt Seniorråd fra 01.01.2010 til 31.12.2013, mens 6 kandidater er suppleanter:
Den nærmere fordeling af stemmer på de enkelte kandidater kan ses i valgbogen HER

 

Oprindelige medlemmer:
• Peter Achton
• Leif Bentsen
• Jens V. Bruun
• Lisbeth Fæster
• Inge Jacobsen (Næstformand)
• Frank Lundorff
• Kirsten Thuesen
• Søren D. Sørensen (Formand)
• Tage Sørensen

Suppleanter:
• Erik Selmer Larsen
• Flemming Djurnø
• Leif Sørensen
• Lise Gustavsen
• Vilfred Post
• Poul Valdemar Svendsen

Seniorrådet har nedsat en række udvalg som pr. 10.01.2011 har følgende fordeling:

• Forretnings- og økonomiudvalg: Inge Jacobsen (formand), Leif Bentsenog Kirsten Thuesen
• Social-, kultur- og forebyggelsesudvalg: Flemming Djurnø, Lisbeth Fæster (formand), Tage Sørensen og Vilfred Post
• Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalg: Flemming Djurnø (formand), Kirsten Thuesen, Vilfred Post og Inge Jacobsen
• Kommunikationsudvalg, der skal varetage information, hjemmeside og redaktion af Senior Nyt: Leif Bentsen, Tage Sørensen, Lisbeth Fæster (formand)
• Teknik- og miljøudvalg, der varetager områderne ydre miljø, trafik, infrastruktur mv.: Leif Bentsen (formand), Vilfred Post

 

Desuden er der udpeget medlemmer til en række råd og følgegrupper:

• Regionsældrerådet: Søren D. Sørensen og Inge Jacobsen

• Kostrådet: Kirsten Thuesen (formand), Flemming Djurnø og Leif Bentsen - desuden har kommunen udpeget Ledende Økonoma på Henriksdal, Irene Sørensen, som medlem. 
• Bruger- og pårørenderåd: 
    o Torstorp Plejecenter: Tage Sørensen
    o Baldersbo Plejecenter: Inge Jacobsen 
    o Henriksdal plejecenter: Kirsten Thuesen 
    o Sengeløse Plejecenter: Lisbeth Fæster 
    o Kløverhuset: Flemming Djurnø
• Kontaktgruppen for frivillige: Flemming Djurnø (medlem) og Tage Sørensen (suppleant)
• Følgegruppe for teknologi i ældreplejen: Inge Jacobsen
• Trafiksikkerhedsudvalget: Leif Bentsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høje-Taastrup Kommune                                                                                                                19. november 2009

 

Resultat af valg til Seniorrådet den 17.11.2009- Høje-Taastrup Kommune

 

 

Kandidat nr. og navn

Antal stemmer i alt

Andel stemmer i pro- cent

Rækkeføge i Seniorråd

Medlemmer/ supplean- ter for perioden

1. januar 2010 til 31.

december 2013

 

1. Peter Achton

 

360

 

6,4%

 

5.

 

Medlem

 

2. Leif Bentsen

 

332

 

5,9%

 

6.

 

Medlem

 

3. Jens V . Bruun

 

295

 

5,2%

 

9 .

 

Medle m

 

4. Flemming Djurnø

 

192

 

3,4%

 

11.

 

2 . suppleant

5. Lisbeth Fæster

47 5

8,4%

4.

Medlem

 

6. Lise Gustavsen

 

142

 

2,5%

 

12.

 

3 . suppleant

7 .Inge Jacobsen

744

13,2%

2.

Medlem

 

8. Erik S . Larsen

 

7 3

 

1,3%

 

15 .

 

6. suppleant

9. Frank Lundorff

30 1

5,3%

8.

Medlem

 

10. Vilfred Post

 

226

 

4,0 %

 

10 .

 

1. suppleant

11. Poul V . Svendsen

9 5

1,7%

14.

5. suppleant

 

12. Leif Sørensen

 

120

 

2,1%

 

13.

 

4. suppleant

13 . Søren D. Sørensen

1. 161

20,5 %

1.

Medlem

 

14. Tage Sørensen

 

327

 

5,8 %

 

7.

 

Medlem

 

15 . Kirsten Thuesen

 

696

 

12,3 %

 

3 .

 

Medlem

 

Antal gyldige stemmer

 

5.539

 

97,9%

 

Ugyldige

 

18

 

0,3  %

 

Blanke

 

99

 

1,8%

 

Afgivne stemmer i alt

 

5.656

 

56,15%

 

Heraf brevstemmer

 

958

 

9,51%

 

(TILBAGE)