Dagsorden til Seniorrådsmøde den 1. marts 2010
Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00, Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

Gå til referat

Til mødekalender 

Til stede  
Formand Søren D. Sørensen (SS)

Formand Søren D. Sørensen (SS)

Mødeleder Inge Jacobsen (IJ)
Tage Sørensen (TS)
Kirsten Thuesen (KT)
Lisbeth Fæster (LF)
Peter Achton (PA)
Leif Bentsen (LB)
Frank Lundorff (FL)
Jens V. Bruun (JB)

Øvrige deltagere

Karen Koefoed
Lone Vej-Johansen (ref.)

1. Godkendelse af referat fra møde den 1. februar 2010
Bilag: Referat fra mødet

2. Valg af mødeleder til 6. april 2010

3. Meddelelser fra formanden
a. Forretningsudvalgets møde med borgmesteren (orientering)
b. Eventuelt

4. Meddelelser fra ældrekonsulenten
a. Status på IT-løsning
b. Eventuelt

5. Indkøbsordning (bilag vedlagt)
a. Oplæg ved Henny Jessen, Pensions- og Omsorgscentret om indkøbsordning og leverandørordning
b. Seniorrådets drøftelse

6. Afbureaukratisering

7. Nyt plejecenter

8. Høje-Taastrup Kommunes skovtur

9. Godkendelse af vedtægter (bilag vedlagt)

10. Godkendelse af forretningsorden (bilag vedlagt)

11. Temadag Kursuscenter Karlslunde

12. Brugermøde i Pensionisternes hus 25. februar 2010

13. Ejendomsudvalg (Pensionisternes Hus)

14. Senior-Nyt

15. Hjemmesiden

16. Politiske sager - Til beslutning om der skal udarbejdes og fremsendes høringssvar
Udvalgsformændene bedes udarbejde forslag til evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på udvalgsmøde marts 2010 – FORELØBIG!

1. Meddelelser (til orientering):
a. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 02/2010
b. Færdigbehandlede somatiske hospitalspatienter
c. Referat af Seniorrådsmøde 11.01.10
d. Notat vedr. Sengeløse Plejecenter: rengøring og personalarmer
e. Referat fra Klagerådsmøde 10.12.2009
Politiske sager/Ældreudvalget: Til efterretning eller høringssvar
2. Partnerskabsaftale med Veteransport/TIK
3. Borgerstyret personlig assistance § 95 (kvalitetsstandard og takster)
4. Servicebeviser på ældreområdet
Bilag: Sagsfremstillinger

17. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed
a. Priser på ældreboliger (hvad har pensionisten til rådighed efter udgifter?)
b. Magtanvendelse (medicingivning, hvordan indgår evt. brug af magt?)
c. ”Vågekoner”
d. Introduktionsforløb - nyt Seniorråd

18. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)
Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)
Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)
Kommunikationsudvalget (Peter)
Teknik og miljøudvalget (Leif)
Klagerådet (Kirsten)
Kostrådet (Kirsten)
Kontaktgruppen for frivillige (Frank)
Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

19. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

20. Kommende emner til dagsorden

Møde/Emne
April 2010: Spørgeskemaanalyse (ideer til 2010 analysen)
April 2010: Besøgsvenner – hvordan understøtter Seniorrådets udviklingen med besøgsvenner?

21. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

Møde/Emne
April 2010: Budget 2010 – gennemgang af opbygning, BUM-model, takstsystem mv. EVT emne på konferencen!
April 2010: Etik (problemstilling uddybes af Seniorrådet)

22. Eventuelt