Dagsorden til seniorrådsmøde den 1. november 2010

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand, Mødeleder

 

 

 

 

 

 

 

Inge Jacobsen (IJ)

 

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Jens V. Bruun (JB)

Vilfred Post (VP)

 

 

 

Henny Jessen

Bjørn Rønnow (referent)

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 4. oktober 2010

Bilag: Referat fra mødet

 

 

2.     Valg af mødeleder til den 29. november 2010

 

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten (kl. 9:30)

Sekretariatsbetjening af Seniorrådet ved Henny Jessen

 

 

5.     Plejecenter Rønnevang (ønske om at medvirke i styregruppen ikke kun medvirke i følgegruppen)

 

 

6.     Udarbejdet progran for høring marts ved Frank Lundorff

 

 

7.     Nyt medlem af Seniorrådet (justering af konstituering)

 

 

8.     Seniorrådsmedlemmers deltagelse ved Høje-Taastrup Kommunes julefester

 

 

9.     Fællesmøde Høje-Taastrup Kommune og Seniorrådet den 4. november

 

 

10. Ny mødedato for ekstraordinært møde (Karlslunde)

 

 

 

 

11. Nyt plejecenter Rønnevangsskolen) (fast punkt)

 

 

12. Senior-Nyt (fast punkt)

 

 

13. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)

 

Kommunikationsudvalget

 

Teknik og miljøudvalget (Leif)

 

Klagerådet (Kirsten)

 

Kostrådet (Kirsten)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

 

 

 

14.  Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

 

15. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 02.11.2010

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Referat Seniorrådsmøde 06.09.2010

 

Venteliste til pleje- og ældreboliger

 

Borgeres valg af hjemmeplejeleverandør i uge 37 2010

 

Borgerstyret Personlig Assistance - opfølgning på tids- og handleplan

 

Etablering af samtalerum i Kløverhuset

 

Oplæg om afbureaukratisering

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Ansøgning om midler fra Ældreudvalgets særlige pulje

 

Udmøntning af statsstøtten til styrket kvalitet i ældreplejen

 

Frit valg på hjælpemiddelområdet og forenkling af sagsbehandling vedr. handicapbil

 

4. budgetopfølgning 2010 for Ældreudvalget

 

Indberetning af økonomien på udvalgte poster på det specialiserede socialområde til Indenrigsministeriet

 

Vedtægter for plejecentrenes bruger- og pårørenderåd

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

    

16. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed (kl. 11:00)

 

·         Strukturen i visitationen (Hvorledes er visitationen fra ansøgning til ydelse?)(udskydes til mødet den 29. november pga. ferie)

·         Visitators uddannelse? HK, sundhedsuddannet? (udskydes til mødet den 29. november pga. ferie)

·         Møde med visitationen(udskydes til mødet den 29. november pga. ferie)

·         Hækklipning ved pensionistboliger

 

 

17. Afbureaukratisering (fast punkt)

 

 

18. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Spørgeskemaanalyse 2011 (Emne:indkøbsordningen)

 

Budget 2011 (status)

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

19.  Eventuelt