Dagsorden til Seniorrådsmøde den 3. maj 2010

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B201 (mødegangen på 1. sal - blok B)

 

 

Til stede

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed 

 

 

 

 

 

Mødeleder

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Peter Achton (PA)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Jens V. Bruun (JB)

 

 

 

 

 

 

 

X

Lone Vej-Johansen (ref.)

Gå til referat

Gå til mødekalender 

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 6. april 2010

Bilag: Referat fra mødet

 

 

Beslutning:

 

2.     Valg af mødeleder til 31. maj 2010

 

 

Beslutning:

 

 

 

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

 

Bemærkninger:

 

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

 

Bemærkninger:

 

 

 

 

5.     Status på IT på ældreområdet

Projektleder Tina Hosbond, POC, holder oplæg om aktuelle projekter og nyheder indenfor ældreteknologi i HTK kl. 10.

 

 

6.     Økonomi

 

 

Bemærkninger:

 

 

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)                                                      

      

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)

 

Kommunikationsudvalget (Peter)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif)

 

Klagerådet (Kirsten)

 

Kostrådet (Kirsten)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

 

 

8.      Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

Bemærkninger:

 

 

9.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 04.05.2010 – UDKAST!

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Referat af Seniorrådsmøde 01.03.2010

Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 11/2010

Referat fra dialogmødet 24.03.2010  på Ældreområdet vedr. budget 2011-2014  

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. Regnskab 2009 for Ældreudvalget

 

3. Ansøgning om overførsel af bevillinger fra 2009 til 2010 på Ældreudvalgets område

 

3. 2. Budgetopfølgning 2010 for Ældreudvalget

 

4. fremtidig organisering af omsorgstandpleje

 

5. Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgpriser

 

6. Godkendelse af leverandør til madservice

 

7. Ansøgning om midler fra Ældreudvalgets særlige pulje

 

8. Kvalitetsstandard for mad til hjemmeboende borgere samt godkendelsesmateriale

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

 

 

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

    

10. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed

 

 

  1. Netto rådighedsbeløb til pensionist efter skat betalte udgifter (ældreboliger)

  2. Spørgeskemaanalyse (ideer til 2011-undersøgelsen)

  3. Hvilke tiltag har forvaltningen på vej?

  4. Budget 2011 – seneste nyt

 

 

Bemærkninger:

 

 

 

11. Senior-Nyt (fast punkt)

 

 

Bemærkninger:

 

 

 

12. Afbureaukratisering (fast punkt)

 

 

Bemærkninger:

 

 

13. Nyt plejecenter (fast punkt)

 

Bemærkninger:

14.  Borgermøder

 

 

  1. Seniorrådet og kommunens fælles borgermøde på Rådhuset – programforslag

b.   FN- Dagen

 

 

Bemærkninger:

15.  Opfølgning på Seniorrådets seminar 7-8. april

 

 

Bemærkninger:

 

 

16. Kommende emner til dagsorden (rådets egne drøftelser)

 

Møde

Emne

?

Besøgsvenner – hvordan understøtter Seniorrådets udviklingen med besøgsvenner?

 

 

17. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

 

Møde

Emne

 

 

 

 

 

18.  Eventuelt

 

 

Bemærkninger: