Dagsorden til seniorrådsmøde den 4. oktober 2010

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand

 

 

 

 

 

 

Mødeleder

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Peter Achton (PA)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Jens V. Bruun (JB)

 

 

Mødeleder

Bjørn Rønnow (referent)

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 6. september 2010

Bilag: Referat fra mødet

 

 

2.     Valg af mødeleder til den 1. november 2010

 

 

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

 

 

4.     Indberetning af befordringsgodtgørelse (Procedure) og Indberetning fra Bruger / Pårørenderåd

 

 

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

 

 

6.     Økonomi (udsat fra sidste møde)

 

 

 

7.     Funktionsbeskrivelse kassereren ved Tage Sørensen (udsat fra sidste møde)

 

 

8.     Plejehjemsbesøg (Besøgsdage oplyses på mødet)

 

 

 

9.     Nyt plejecenter Rønnevangsskolen) (fast punkt)

 

 

10. Seniorrådsmøde 27. oktober kl. 15.00 -17.00 (Indsatsområder – procedure for Seniorrådet)

 

 

11. Senior-Nyt (fast punkt)

 

 

12. Kommende emner til dagsordenen (rådets drøftelse)

 

 

13. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)

 

Kommunikationsudvalget (Peter)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif)

 

Klagerådet (Kirsten)

 

Kostrådet (Kirsten)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

 

 

 

14.  Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

 

 

15. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 01.06.2010

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Venteliste til pleje- og ældreboliger

 

Referat fra Seniorrådsmøde den 16. august 2010

 

Orientering om ABT projekter til Ældreudvalget oktober 2010

 

Temadrøftelse om ny teknologi i ældreplejen

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Takster 2011 for madservice til hjemmeboende borgere

 

Budgetoverskridelse på området for Borgerstyret Personlig Assistance

 

Høje-Taastrup Kommunes organisering og implementering af loven om utilsigtede hændelser

 

Justering af kvalitetsstandard for kommunalt tilsyn

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

    

16. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed

 

·         Klageråd (Stadig aktuelt?)

·         Pårørendes besøg på Plejecentrene (Begrænsning?)

·         Nødkald (ægtepar, kan den ene ægtefælde visiteres til nødkald?)

·         Puljepenge fra staten, hvor er de?

·         Invitation (vedr. sekretariatsbistand)

·         Hjemmesiden (opdatering, hvem står for hvad). Udsat fra sidste møde

 

 

17. Afbureaukratisering (fast punkt)

 

 

 

18. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Spørgeskemaanalyse 2011 (Emne:indkøbsordningen)

 

Budget 2011 (status)

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

19.  Eventuelt