Dagsorden til Seniorrådsmøde den 6. april 2010

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

Gå til referat

Gå til mødekalender 

Til stede: 
Formand Søren D. Sørensen (SDS)
Mødeleder Inge Jacobsen (IJ)
Tage Sørensen (TS)
Kirsten Thuesen (KT)
Lisbeth Fæster (LF)
Peter Achton (PA)
Leif Bentsen (LB)
Frank Lundorff (FL)
Jens V. Bruun (JB)

Formand Søren D. Sørensen (SDS) Mødeleder Inge Jacobsen (IJ) Tage Sørensen (TS) Kirsten Thuesen (KT) Lisbeth Fæster (LF) Peter Achton (PA) Leif Bentsen (LB) Frank Lundorff (FL) Jens V. Bruun (JB)

Øvrige deltagere:

Karen Koefoed
Lone Vej-Johansen (ref.)

1. Godkendelse af referat fra møde den 1. marts 2010
Bilag: Referat fra mødet

Beslutning:

2. Valg af mødeleder til 3. maj 2010

Beslutning:

3. Meddelelser fra formanden

Bemærkninger:

4. Meddelelser fra ældrekonsulenten

Bemærkninger:

5. Økonomi

Bemærkninger:

6. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)
Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)
Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)
Kommunikationsudvalget (Peter)
Teknik og miljøudvalget (Leif)
Klagerådet (Kirsten)
Kostrådet (Kirsten)
Kontaktgruppen for frivillige (Frank)
Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

7. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

Bemærkninger:

8. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 07.04.2010 – Seniorrådets beslutning
1. Meddelelser: Til orientering
a. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 07/2010
b. Referat af Seniorrådsmøde 01.02.2010
c. Referat fra Klagerådsmøde 28.01.2010
Politiske sager/Ældreudvalget: Til efterretning eller høringssvar
2. Nærgymnastik
3. Behovet for særlig indsats til borgere med anden etnisk baggrund
4. Klagerådets årsberetning 2009
5. Fordeling af § 79 midler i 2010
6. Ny sygeplejeprofil og forslag til revision af kvalitetsstandard for sygepleje
7. Prissætning for tøjvask, indkøb og snerydning
8. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
9. Årsrapport om tilsyn med plejecentre i 2009
Politiske sager – Social- og Sundhedsudvalget: Til efterretning eller høringssvar
1. Nærgymnastik (samme sag som under ÆU)
2. Udkast til Sundhedsaftale II – politisk del
Bilag: Sagsfremstillinger

9. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed

a. Netto rådighedsbeløb til pensionist efter betalte udgifter (ældreboliger)
b. Spørgeskemaanalyse (ideer til 2010 analyse)
c. Vågekoner
d. Tandpleje

Bemærkninger:

10. Høje-Taastrup Kommunes sommerudflugter

Hvem deltager hvornår?

Bemærkninger:

11. Senior-Nyt (fast punkt)

Bemærkninger:

12. Dagbladet til alle

13. Afbureaukratisering (fast punkt)

Bemærkninger:

14. Nyt plejecenter (fast punkt)

Bemærkninger:

15. Kommende emner til dagsorden (rådets egne drøftelser)

Møde/Emne:
Besøgsvenner – hvordan understøtter Seniorrådets udviklingen med besøgsvenner?

16. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

Møde/Emne:

17. Eventuelt

Bemærkninger: