Dagsorden til Seniorrådsmøde den 6. september 2010

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

Afbud

Karen Koefoed

Næstformand

 

 

 

 

 

 

Mødeleder

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Peter Achton (PA)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Jens V. Bruun (JB)

 

 

 

 

 

Afbud

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 16. august 2010

Bilag: Referat fra mødet

 

Beslutning:

 

2.     Valg af mødeleder til 4. oktober 2010

 

Beslutning:

 

 

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

Bemærkninger:

 

 

4.     Opfølgning på aftaler fra Karlslunde – indsatsområder – procedure

Herunder mail fra Jens V. Bruun om Seniorrådets fremtidige virke

 

Bemærkninger:

 

5.     Samarbejde med Ældresagen – konkrete opgaver og større arrangementer

 

Bemærkninger:

 

6.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

Bemærkninger:

 

 

7.     Økonomi

 

Bemærkninger:

 

8.     Nyt plejecenter (fast punkt)

 

 

Bemærkninger:

 

9.     Senior-Nyt (fast punkt)

 

Bemærkninger:

 

 

10. Kommende emner til dagsordenen (rådets drøftelse)

 

Bemærkninger:

 

11. Funktionsbeskrivelse kassereren ved Tage Sørensen

 

Bemærkninger:

 

12. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)                                                      

      

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)

 

Kommunikationsudvalget (Peter)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif)

 

Klagerådet (Kirsten)

 

Kostrådet (Kirsten)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

 

 

 

13.  Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

Bemærkninger:

 

 

14. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 01.06.2010

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Venteliste til pleje- og ældreboliger

 

Referat fra Seniorrådsmøde den 31. maj 2010

 

Færdigbehandlede somatiske hospitalspatienter juli 2010

 

Orientering om følgeordning for borgere der udskrives fra hospital

 

Klagerådsmøde, referat 02.06.2010

 

Flytning af hjemmeplejen i Rønnevangscenteret til Rådhuset

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Forslag til demensstrategi

 

Ændring af lovgrundlag for bevilling af el-scooter

 

3. budgetopfølgning 2010 for Ældreudvalget

 

Godkendelse af forslag til Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

    

15. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed

  • Fælles borgermøde (dato)

  • Hjemmesiden (opdatering)

  • Sekretariatbistand

  • Sekretariatbistand Kostrådet herunder tildelte midler?

  • El – Scooter (opfølgning, brev fra ministeriet)

  • Velfærdsteknologi (ønsker deltagelse i samarbejdet med Næstved kommune og teknologirådet, samt kopi af oplægget)

  • Omkostninger for borgeren ved intern flytning

  • Skovtur og julefest (deltagelse fra Seniorrådet i planlægning)

  • Den oversete patient (seneste nyt?)

 

Bemærkninger:

 

16. Afbureaukratisering (fast punkt)

 

Bemærkninger:

 

 

17. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Spørgeskemaanalyse 2011 (Emne:indkøbsordningen)

 

Budget 2011 (status)

 

18.  Eventuelt

 

Bemærkninger: