Dagsorden til seniorrådsmøde den 10. januar 2011

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

Afbud

Karen Koefoed

Næstformand

 

 

 

Mødeleder

 

 

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Vilfred Post (VP)

Flemming Djurnø

 

 

 

Annette Petersen

Bjørn Rønnow (referent)

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 1. november 2010

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Valg af mødeleder til den 31. januar 2011

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

5.     Plejecenter Rønnevang (fast punkt)

 

6.     Progran for høringen den 9. marts 2011

 

7.     Økonomi (fast punkt), herunder Seniorrådets budget 2011 ved Tage Sørensen

 

8.     Udmøntning af statsstøtten til styrket kvalitet i ældreplejen

 

9.     Den nye demenspjece

 

10. Senior-Nyt (fast punkt)

 

11. Ældrecheck som grundlag for beregning af tilskud.

 

12. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif)

 

Klagerådet (Kirsten)

 

Kostrådet (Kirsten)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

 

 

 

13.  Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

 

14. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 11.01.2011

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 46/2010

 

Antal borgere der har valgt privat leverandør i uge 46 2010

 

Evaluering i udvalgene af det første år i valgperioden

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Prioritering af strategiske mål for § 79-puljen i 2011

 

Udlejning af ældeboliger

 

Revision af kvalitetsstandarder

 

Prissætning af personlig og praktisk hjælp 2011

 

Brugerundersøgelse 2011: Ældre borgeres oplevelse af service i hjemmeplejen

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 – opæg til godkendelse og høring

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

15. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed (kl. 11:00)

 

·         Strukturen i visitationen (Hvorledes er visitationen fra ansøgning til ydelse?)(udsat fra sidste møde)

·         Visitators uddannelse? HK, sundhedsuddannet? (udsat fra sidste møde)

·         Møde med visitationen (udsat fra sidste møde)

·         Hækklipning ved pensionistboliger (udsat fra sidste møde)

·         Kostrådets økonomi (V/ Kirsten Thuesen)

 

 

16. Afbureaukratisering (fast punkt)

 

17. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Spørgeskemaanalyse 2011 (Emne:indkøbsordningen)

 

Budget 2011 (status)

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

18. Eventuelt