Dagsorden til Seniorrådsmøde den 16. august 2010

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B201 (mødegangen på første sal - blok B)

 

 

Til stede

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

 

 

 

 

Mødeleder

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Peter Achton (PA)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Jens V. Bruun (JB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 31. maj 2010

Bilag: Referat fra mødet

 

Beslutning:

 

2.     Valg af mødeleder til 6. september 2010

 

Beslutning:

 

 

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

Bemærkninger:

 

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

Bemærkninger:

 

 

5.     Økonomi

 

Bemærkninger:

 

 

6.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)                                                     

      

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank)

 

Kommunikationsudvalget (Peter)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif)

 

Klagerådet (Kirsten)

 

Kostrådet (Kirsten)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge)

 

 

 

7.      Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

Bemærkninger:

 

 

8.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 01.06.2010

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Venteliste til pleje- og ældreboliger

 

Referat fra Seniorrådsmøde den 3. maj 2010

 

Antal borgere der har valgt privat leverandør

 

Ny lovgivning om magtanvendelse

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Ansøgning om midler fra Ældreudvalgets særlige pulje

 

Evaluering af besparelser på hjemmeplejens natbemanding

 

Indberetning af økonomien på udvalgte poster på det specialiserede socialområde til Indenrigsministeriet

 

Dimensionering af sundhedsuddannelserne 2010 og 2011

 

Evaluering af den særlige selvtrænerindsats

 

Økonomisk vurdering af eksisterende vikarløsning sammenlignet med oprettelse af internt vikarbureau

 

Afledt virkning af ændring af lov social service mv.

 

Fremtidig behov for ældreboliger

 

Forslag til ny betalingsstruktur for borgere der modtager praktisk hjælp

 

Forslag til ny praksis for godkendelse af og orientering om nye leverandører

 

Ændring af visitationskompetencen for pleje- og ældreboliger

 

Kvalitetskontrakt på Ældreudvalgets område

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

    

9.     Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed

a.      Budget 2011 (høringsfrist)

b.      Fælles borgermøde (dato)

c.      Hjemmesiden (opdatering)

d.      Sekretariatsbistand

e.      Misbrug af PDA (snyd med borgernes tid – hvordan sikrer HTK sig)

f.       El – scooter (opfølgning)

 

Bemærkninger:

 

10. Senior-Nyt (fast punkt)

 

Bemærkninger:

 

11. Afbureaukratisering (fast punkt)

 

Bemærkninger:

 

12. Nyt plejecenter (fast punkt)

 

 

Bemærkninger:

 

 

13. Opfølgning på aftaler fra Karlslunde – indsatsområder – procedure

Herunder mail fra Jens V. Bruun om Seniorrådets fremtidige virke

 

Bemærkninger:

 

14. Evaluering af skovtur (sejltur)

 

Bemærkninger:

 

15. Deltagelse Dansk ældreråds konference

 

Bemærkninger:

 

16. FN dagen

 

Bemærkninger:

 

17. Fælles borgermøde (kommunikationsudvalget)

 

Bemærkninger:

 

18. Ældres vilkår, høringsforslag ved Frank

 

Bemærkninger:

 

19. Besøg Delfin Vask (orienteringssag)

 

Bemærkninger:

 

 

Møde

Emne

 

Besøgsvenner – hvordan understøtter Seniorrådets udviklingen med besøgsvenner?

 

20. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Den oversete patient

 

Spørgeskemaanalyse 2011 (Emne:indkøbsordningen)

 

Budget 2011 (status)

 

21.  Eventuelt

 

Bemærkninger: