Dagsorden til seniorrådsmøde den 7. marts 2011

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand

Mødeleder

 

 

 

 

 

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Vilfred Post (VP)

Flemming Djurnø

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 31. januar 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Valg af mødeleder til den 4. april 2011

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

5.     Studietur Odense

 

6.      Studietur Teknologisk institut V/ Tage

 

7.      Møde med Ældreudvalget 10. maj – 2011

 

·         Nye regler for rengøring

 

·         Seniorpolitik

 

·         Den forventede vækst i antallet af borgere med demessygdom hvad gør vi i god tid?

 

8.      Borgmestermøde

 

1.     Seniorpolitik. Seniorrådet deltagelse i følge/styregruppe

2.     Folkeoplysning

3.     Økonomi

4.     Økonomi Kostrådet

5.     Sundhedscenter

6.     Vågekoner

7.     Transportmulighed fra Vesterled 4. pensionistboligerne

 

 

9.     Danske Ældreråds konference tirsdag den 17. maj.( Seniorrådet har 5 pladser. Forretningsudvalget + 1 person der vælges på Seniorrådsmødet) 

 

10.  Danske Ældreråds Repræcentkanskabsmøde mandag den 16. maj

 

11. Vestegnsmøde. Seniorrådet skal indstille 1 person fra rådet  til Hovedbestyrelsen (Valg ved hemmelig afstemning på Seniorrådsmødet)

 

12. Hygiejne v/ Lisbeth

 

13. Plejecenter Rønnevang (fast punkt)

 

14. Økonomi (fast punkt), herunder Seniorrådets budget 2011 ved Tage Sørensen

 

15. Senior-Nyt (fast punkt)

 

16. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

 

17.  Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

18. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 08.03.2011

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Dialogmøde om budget 2012

 

Resumé af Sundhedsprofil for region og kommuner 2010

 

Referat af Seniorrådsmøde 2011-01-10

 

Færdigbehandlede somatiske hospitalspatienter december 2010

 

Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 03/2011

 

Udvalgenes opsamling på Byrådets strategiseminar

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Ny klagevejledning

 

Status på processen – seniorpolitikken

 

Opfølgning på Borgerstyret Personlig Assistance

 

Modernisering af aktivitetstilbud på plejecentrene

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger


 

19. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed (kl. 11:00)

 

  • Plejecenter Rønnevang, tidshorisont, hvornår indkaldes følgegruppen

  • Seniorpolitik

  • Efter meget velinformerende indlæg fra visitator, ønsker Seniorrådet en orientering fra udførende medarbejder. (Hvordan foregår et måde med borgeren ?). Dette på et Seniorrådsmøde.

 

 

20. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Demenskonsulent den 4.april 13:30

 

Møde med visitationen den 30.maj 13:30

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

 Eventuelt