Dagsorden til seniorrådsmøde den 4. april 2011

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand

 

 

 

 

Mødeleder

 

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Vilfred Post (VP)

Flemming Djurnø

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

 

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 7. marts 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Valg af mødeleder til den 9. maj 2011

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

5.     Evaluering høring den 9. marts (Økonomi)

 

6.     Regionsrådet referat

 

7.     Temadag Danske Ældreråd (evaluering)

 

8.     Kick-off møde 11. april Byrådssalen

 

9.     Temadag hørelse 10. april

 

10. Plejecenter Rønnevang (fast punkt)

 

11. Økonomi (fast punkt), herunder Seniorrådets budget 2011 ved Tage Sørensen

 

12. Senior-Nyt (fast punkt)

 

13. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

 

14.  Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

15. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 08.03.2011

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Sundheds- og Omsorgscenterets ledelsesinformation

 

Referat af Seniorrådsmøde

 

Vejledning til politisk tilsyn

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Fordeling af § 79-puljen 2011

 

Evaluering af tilbud om supervision til personalet i demensenhederne

 

Ansøgning om midler fra Ældreudvalgets særlige pulje

 

Sundhedsstrategi 2012-2014. Proces- og tidsplan

 

Igangsættelse af udarbejdelse af ny integrationspolitik 2011

 

Resultat af styringsdialog med boligorganisationerne

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

16. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed (kl. 11:00)

 

·       Pensionisternes postlevering (visitation?)

·       Møde i teknologirådet den 21. marts (deltagere)

·       Demensdemografien HTK

·       Frivilliges forsikringsforhold

·       Psykisk syge borgere (HTK rumme?)

·       Rengøring (Revisitering) – Bilag Søren D. Sørensen

·       HTK’s skovtur/julefest

 

 

 

17. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Demenskonsulent den 4.april 13:30

 

Møde med visitationen den 30.maj 13:30

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

18.  Eventuelt