Dagsorden til seniorrådsmøde den 9. maj 2011

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Karen Koefoed

Næstformand

 

 

 

 

 

 

Mødeleder

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 4. april 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Valg af mødeleder til den 30. maj 2011

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

5.     Kick-off møde 11. april Byrådssalen (evaluering)

 

6.     Plejecenter Rønnevang (fast punkt)

 

7.     Borgmestermøde 30. marts (evaluering/referat)

 

8.     FN-dag (økonomi, Nordeafonden)

 

9.     Dagsordenmøde med Ældreudvalget den 10. maj (Rønnebo)

 

10. Høring 2012 (Debatemner)

 

11. Konference i Ålborg (referat er udsendt)

 

12. Pensionisternes Hus (bilag er udsendt)

 

13. Emner til borgmestermøde (Ny Seniorpolik)

 

14. Økonomi (fast punkt), herunder Seniorrådets budget 2011 ved Tage Sørensen

 

15. Senior-Nyt (fast punkt)

 

16. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

 

17.  Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

18. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 10.05.2011

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Referat fra Seniorrådsmøde 07.03.2011

 

Referat fra dialogmøde i Ældreudvalget 27.04.2011

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse

 

Regnskabsbemærkninger 2010 for Ældreudvalget

 

2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011

 

Høring over forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

 

Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgpriser 2010

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

19. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed (kl. 11:00)

 

·       Videnscenter for demens (Rønnebo)

·       Psykisk syge, forespørgsel om aftale med Susanne Strandkjær

·       Følgegruppe Rønnebo (bilag vedrørende bygninger)

 

 

 

20. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Møde med visitationen den 30.maj 13:30

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

21.  Eventuelt