Dagsorden til Seniorrådsmøde den 30. maj 2011

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

 

 

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand

 

 

 

 

 

Mødeleder

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Vilfred Post (VP)

Flemming Djurnø

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 9. maj 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 15. august 2011

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 31.05.2011

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Referat af Seniorrådsmøde 04.04.2011

 

Ledelsesinformation for Ældreudvalget maj 2011

 

31554929 Høringssvar Styrket indsats for den ældre medicinske patient

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet

 

Status for arbejdet med afdækning af behovet for indsats over for ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk

 

Overdragelse af ældreboligerne på Græshøjvej

 

Ny seniorpolitik – status på processen

 

Brug af elektroniske låseenheder i hjemmeplejen

 

Budgetbemærkninger 2012-2015 Ældreudvalget

 

Overførselssag 2010-2011

 

Samling af kapacitetspuljer

 

Årsrapport om tilsyn med plejecentre i 2010

 

Brugerundersøgelse 2011

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd

 

9.     Orientering fra fællesmøde bruger-og pårørenderåd

 

10. Orientering fra Pensions-og Omsorgscentret v/ Karen Kofoed (kl. 11.00)

 

  • Registrering/dokumentation, Stat/Kommune (hvem beslutter hvad? Hvem har indført reglen?

  • Embedslæge (a. stort tidsforbrug for personalet b. meget i detaljeret)

  • Genoptræning (hvor mange dage går der fra tilmelding til aktiv hjælp?)

  • Er § 18 søgte midler bevilget?

  • Telemedicin (Er der hjælp hvis borgeren ikke kan betjen teknologien?)

 

 

 

11. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

12. Økonomi

 

13. Senior Nyt

 

14. Vedtægtsændringer

 

15. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Møde med visitationen den 15. august 2011 kl. 13:30

 

Møde med centerchef Susanne Strandkjær

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

 

Eventuelt