Dagsorden til Seniorrådsmøde den 15. august 2011

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

 

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand

 

Mødeleder

 

 

 

 

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Vilfred Post (VP)

Flemming Djurnø

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 30. maj 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 5. september 2011

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 16.08.2011

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Referat af Seniorrådsmøde 09.05.2011

 

Integrationspolitik – opsummering på kick off aften 15. juni 2011

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse

 

Undersøgelse af udgiftertil aktivitetsbestemt medfinanciering 2007 - 2010

 

Udlejning af ældreboligerne Kongsgården

 

Status for registrering af UHT (Utilsigtede Hændelser)

 

Handleplan til implementering af strategien for borgere med demenssygdomme

 

3. Budgetopfølgning og regnsskabsprognose 2011 for Ældreudvalget

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd

 

9.     Orientering fra Pensions-og Omsorgscentret v/ Karen Kofoed (kl. 11.00)

           Udfordringsretten

           Økonomioversigt af intern -ekstern madproduktion

           Samlet årsrapport Plejecentrene

           Budgetprognose

           Overførsel af mindreforbrug 2010

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

11. Økonomi

 

12. Senior Nyt

 

13. Danske Ældreråds temadag den 6. oktober 2011

 

14. FN dag

 

15. Borgmestermøde den 29. august 2011 kl. 15:00 (emner)

 

16. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Møde med centerchef Susanne Strandkjær

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

 

17. Eventuelt

 

 

Efter det ordinære møde: Møde med visitationen ved Tine Hoffman og Annette Petersen

Udskrift fra: inst.htk.dk - 28. September 2020, kl. 20:19.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://seniorraadet.htk.dk/Arkiv/Seniorraadets_ dagsordener/Dagsorden_2011_08_15.aspx