Dagsorden til Seniorrådsmøde den 5. september 2011

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand/ Mødeleder

 

 

 

 

 

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Vilfred Post (VP)

Flemming Djurnø

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 15. august 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 3. oktober 2011

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 6.09.2011

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Ledelsesinformation for Ældreudvalget september 2011

 

Referat af Seniorrådsmøde 30.05.2011

 

Orientering om projekt Fang Faldet

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. Opfølgning på Borgerstyret Personlig Assistance

 

3. Borgernes mulighed for selvtræning

 

4. Vedtægter og husorden for Pensionisternes Hus, Bygaden 21

 

5. Konsekvenser af frit valg på hjælpemiddelområdet

 

6. Godkendelse af Rammeaftale 2012

 

7. Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi 2011-14

 

8. Bevillingsgodkendelse - Forebyggelse gennem medindflydelse

 

9. Ny seniorpolitik - status på processen: vision, temaer og strategiske mål

 

10.                Drifts- og etableringsbudget for nyt plejecenter

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd

 

9.     Orientering fra Pensions-og Omsorgscentret v/ Karen Kofoed (kl. 11.00)

 

  • Visitation (Når visitator har været på besøg hos borgeren, skema er udfyldt, hvem tager herefter beslutning om hvad borgeren visiteres til)

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

11. Økonomi

 

12. Senior Nyt

 

13. Danske Ældreråds temadag den 6. oktober 2011

Udskudt fra sidste møde.

 

14. FN dag

Udskudt fra sidste møde.

 

15. Samlet årsrapport Plejecentrene

 

16. Vågetjenesten

 

17. Seniorrådets Vedtægter

 

18. HTK`s budget 2012

 

19. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

 

Møde

Emne

 

Møde med centerchef Susanne Strandkjær

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

 

20. Eventuelt