Dagsorden til Seniorrådsmøde den 3. oktober 2011

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand

 

 

 

Mødeleder

 

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Vilfred Post (VP)

Flemming Djurnø

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 5. september 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 31. oktober 2011

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 4.10.2011

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Referat af Seniorrådsmøde 15.08.2011

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. 4. tekniske budgetopfølgning

 

3. Ny integrationspolitik: Forslag til overordnet ramme

 

4. Redegørelse om vederlagsfri fysioterapi

 

5. Deltagelse i projekt om offentlig privat samarbejde

 

6. Hjemtagning af opgaver på hjælpemiddeldepotet

 

7. Drifts- og etableringsbudget for nyt plejecenter

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd

 

9.     Orientering fra Pensions-og Omsorgscentret v/ Karen Kofoed (kl. 11.00)

 

  • Hvis der er svar fra Byrådet Seniorrådets Vedtægter

  • Pensionistbolig genhusning/indskud

  • Borgermøde teknologi

  • Pensionisternes Hus 2000 kr. af Seniorrådets budget

  • Pensionisternes Hus betaling inventar af Seniorrådets budget

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

11. Økonomi

 

12. Senior Nyt

 

13. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

 

Møde

Emne

 

Møde med centerchef Susanne Strandkjær

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

 

Eventuelt