Dagsorden til Seniorrådsmøde den 31. oktober 2011

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Karen Koefoed

Næstformand

 

 

Mødeleder

 

 

 

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 3. oktober 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 28. november 2011

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 4.10.2011

 

Seniorrådets beslutning

Referat af Seniorrådsmøde 15.08.2011

Til orientering

Ansøgning om puljemidler til hjerneskadede

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Evaluering af den særlige selvtræningsindsats

 

Revision af Seniorrådets vedtægter

 

Genfremsættelse Drift og etableringsbudget for nyt plejecenter

 

Sundhedsstrategi 2012-2014 - status på processen

 

1. Forslag til Udviklingsstrategi

 

4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Ældreudvalget

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd

 

9.     Orientering fra Pensions-og Omsorgscentret v/ Karen Kofoed (kl. 11.00)

 

·         Pensionisternes Hus 2000 kr. af Seniorrådets budget (genfremsat fra sidste møde)

·         Pensionisternes Hus betaling inventar af Seniorrådets budget (genfremsat fra sidste møde)

·         Pensionistboliger genhusning/ indskud (genfremsat fra sidste møde)

 

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

11. Økonomi

 

12. Senior Nyt

 

13. Mødedato – 2012

 

14. Møde med de andre ældreorganisationer

 

15. Mulighed for etablering af yderligere seniorboliger

 

16. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

 

Møde

Emne

31. oktober

Møde med leder af hjemmesygeplejen Lene Brangstrup

28. november

Møde med centerchef Susanne Strandkjær

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

 

Eventuelt