Dagsorden til Seniorrådsmøde den 28. november 2011

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Konny Riising

Næstformand

 

 

 

 

 

 

Mødeleder

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

Afbud

 

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til mødekalender

Gå til referat

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 31. oktober 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 16. januar 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 29.11.2011

 

Seniorrådets beslutning

Referat af Seniorrådsmøde 03.10.2011

Til orientering

Ledelsesinformation for Ældreudvalget november 2011

 

Afrapportering på afdækning af behov for en særlig indsats til borgere med anden etnisk baggrund end dansk i Høje-Taastrup Kommune

 

SAMLET Budgetbemærkninger 2012-2015 (Efterår)

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2.                  Udmøntning af budget 2012

 

3.                  Organisering af demensindsatsen

 

4.                  Prioritering af strategiske mål for § 79-puljen i 2012

 

5.                  Afrapportering af ABT-projekt om robotstøvsugere

 

6.                  Ny styringsmodel på sygeplejen

 

7.                  Tilsyn i hjemmeplejen og hos de private leverandører

 

8.                  Ny seniorpolitik

 

9.                  Genbevillingssag (orientering fagudvalg)

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd

 

9.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Konny Riising (kl. 11.00)

 

·         Pensionisternes Hus 2000 kr. af Seniorrådets budget (genfremsat for 2 gang)

·         Pensionisternes Hus betaling for inventar af Seniorrådets budget (genfremsat for 2 gang)

·         Pensionistboliger genhusning/indskud (genfremsat for 2 gang) 

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

11. Økonomi

 

12. Senior Nyt – Forhandlinger

 

13. Forslag til udviklingsplan

 

14. Hvor mange benytter plejecentrenes cafe

 

15. Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

16. § 18 midler (høring?)

 

17. Vågetjenesten

 

18. Nye vedtægter Danske Ældreråd

 

19. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

 

Møde

Emne

28. november

Møde med centerchef Susanne Strandkjær

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

 

20. Eventuelt