Dagsorden til Seniorrådsmøde den 16. januar 2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Konny Riising

Næstformand

 

 

 

 

Mødeleder

 

 

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til mødekalender

Gå til referat

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 28. november  2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 6. februar 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 17.01.2012

 

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Referat af Seniorrådsmøde 31.10.2011Pulje til styrket kvalitet i ældreplejenÆldre borgere med stort alkoholforbrugPolitiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2.                  Status på udlejning af Kongsgården3.                  Styringsdialogmøde med boligorganisationerne4.                  Prissætning af personlig og praktisk hjælp 20125.                  Godkendelse af kvalitetsstandarder for 20126.                  1. tekniske budgetopfølgning 2012Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd

 

9.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Konny Riising (kl. 11.00)

 

  • Pensionistboliger genhusning/indskud (genfremsat for tredje gang)
  • Rådighedsbeløb efter alle udgifter er betalt (når man kun modtager folkepension)
  • Kørsel/befordring til læge og speciallæge jf. § 117 i lov om social service
  • Adams Vask (problematisk service, borgerne ønsker alternativ leverandør)

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

11. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2012

 

12. Danske Ældreråds vedtægter

 

13. Forslag til udviklingsplan

 

14. PCB i plejeboligerne (er boligerne renset for dette?)

15. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

 

Møde

Emne

 

Møde med leder af hjemmesygeplejen Lene Brangstrup

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

 

16. Eventuelt