Dagsorden til Seniorrådsmøde 06.02.2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Konny Riising

Næstformand

 

 

 

 

 

Mødeleder

 

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)


Gå til mødekalender

Gå til referat

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 16. januar 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 5. marts 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 7.02.2012

 

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Referat af Seniorrådsmøde 28.11.2011Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2.                  Livskraft hele livet - via fokusskifte3.                  Organisering af demensindsatsen4.                  Åben fitness for kommunens pensionister og efterlønsmodtagere5.                  Evaluering af Parosæler i Kløverhuset6.                  Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 20117.                  Udmøntning af pulje for 20128.                  Implementering af robotstøvsugere på plejecentre9.                  Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade10.                1. budgetopfølgning og regnkskabsprognse for Ældreudvalget 2012Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

9.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Konny Riising (kl. 11.00)

  • Adam Vask
  • PCB i ældreboliger
  • Pensionisternes Hus vedtægter (godkendt?)
  • Pensionistboliger genhusning, indskud (genfremsat)
  • Rådighedsbeløb efter at alle udgifter er betalt (genfremsat)
  • Kørsel/befordring til læge og speciallæge if. § 117 Lov om social Service. (Befordring eller befordringsgodtgørelse for patienter i Region Hovedstaden. Bekendtgørelse Sundhedsloven (Bek nr. 1496 af 16/12 – 2009))

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

11. Orientering fra Sundhedsstrategi 1. december – 2011

 

12. Danske Ældreråds vedtægter

 

13. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

 

Møde

Emne

5. marts 2012

Møde med leder af hjemmesygeplejen Lene Brangstrup

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

 

14. Eventuelt