Dagsorden til Seniorrådsmøde 05.03.2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Konny Riising

Næstformand

 

Mødeleder

 

 

 

 

 

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til mødekalender

Gå til referat 

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 6. februar 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 26. marts 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 06.03.2012

 

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Temadrøftelse om samarbejde med frivillige på ældreområdetKL´s sociale temamøde 31. maj og 1. juni 2012Ledelsesinformation for Ældreudvalget marts 2012Referat af Seniorrådsmøde 16.01.2012Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

9.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Konny Riising (kl. 11.00)

  • Pensionisternes Hus vedtægter (godkendt?)

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

11. Danske Ældreråd Repræsentantskabsmøde den 14. maj

 

12. Orientering fællesmøde foreninger og klubber 9. februar

 

13. FN dag

 

14. Besøg hospice

 

15. Seniorrådets mødelokale

 

16. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

5. marts 2012

Møde med leder af hjemmesygeplejen Lene Brangstrup

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

17. Eventuelt