Dagsorden til Seniorrådsmøde 26.03.2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Konny Riising

Næstformand

 

 

 

Mødeleder

 

 

 

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)


Gå til mødekalender

Gå til referat


 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 5. marts 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 7. maj 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 27.03.2012

 

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

KonkurrenceudsættelseSFI rapportReferat af Seniorrådsmøde 06.02.2012Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. Fordeling af midler fra § 79-puljen 20123. Udbud af borgerkørsel4. Sundhedsstrategi 2012-2014Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

9.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Konny Riising (kl. 11.00)

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

11. Ældrekommissionens rapport

 

12. Besøg hospice

 

13. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

Eventuelt