Dagsorden til Seniorrådsmøde 07.05.2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Konny Riising

Næstformand

 

 

Mødeleder

 

 

 

 

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)


Gå til mødekalender

Gå til referat

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 26. marts 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 4. juni 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 08.05.2012

 

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Referat af Seniorrådsmøde 05.03.2012Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. Regnskabsbemærkninger 2011 for ÆU3. Overførselssag 2011-20124. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 20125. Integrationspolitik - titel, vision og mål6. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse7. Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgspriser 2011Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

9.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Konny Riising (kl. 11.00)

 

·         Økonomi, prissammenligning Intern/ekstern levering af mad (mellem plejecentrene)

·         Hvor mange hjemmeboende er visiteret til varm mad

·         Opvarmning og servering/anretning af kølemad - tidsramme –

 

10. Plejecenter Rønnebo (fast  punkt)

 

11. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Trafikproblemer i Høje Taastrup Kommune

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

Eventuelt