Dagsorden til Seniorrådesmøde 04.06.2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Konny Riising

Næstformand, Mødeleder

 

 

 

 

 

 

 

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

Afbud

 

 

Bjørn Rønnow (referent)


Gå til mødekalender

Gå til referat

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 7. maj 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 4. juni 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 06.06.2012

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Referat af Ældreudvalgets dialogmøde den 25. april 2012Budgetbemærkninger 2013 - Ældreudvalget (forår 2012)Referat fra dialogmøde på sundhedsområdetReferat af Seniorrådsmøde 26.03.2012Temadrøftelse om byplanlægningPolitiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. Status på inkontinensindsatsen3. Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet4. Seniorpolitikkens indsatsområder og handlinger5. Forundersøgelse af eventuelt konkurrenceudsættelse af ydelser inden for ældreområdet6. De kommunale tilsyn med plejecentrene 20117. Valg af optioner i udbud af borgerkørslen8. Udbud af indkøbsordning for borgere i eget hjem - Valg af leverandører - Lukket SAGBilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

9.     Evaluering af Repræsentantskabsmødet Nyborg Strand

 

10. Evaluering af HTK skovturene

 

11. Fællesmøde med bruger- pårørenderåd

 

12. Økonomi (fast punkt)

  • Kriterier for gaver

 

13. Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Konny Riising (kl. 11.00)

  • Økonomi prissammenligning intern/ekstern levering af mad (mellem plejecentrene)

 

14. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

15. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

16. Eventuelt