Dagsorden til Seniorrådesmøde 13.08.2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Konny Riising

Næstformand,

 

 

 

Mødeleder

 

 

 

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til mødekalender

Gå til referat

1.     Godkendelse af referat fra møde den 4. juni 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 3. september 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 06.06.2012

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Politiske tilsyn på plejecentreArtikel som bilag til sag om politisk tilsynStatistik klagesager hjemmehjælp og hjælpemidlerReferat af Seniorrådsmøde 07.05.2012Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 20123. Godkendelse af kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger4. Godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitik til høring5. Ledige og frivilligt arbejde indenfor ældreområdetBilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

9.     Økonomi (fast punkt)

 

10. Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Konny Riising (kl. 11.00)

 

  • Regionens projekt vedr. plejecentrene (Inge Jacobsen fremsender oplægget fra regionsrådsformand, Vibeke Storm Rasmussen direkte til Konny), som Konny bedes kommentere på Seniorrådsmødet.
  • Vesthimmerlands kommune - i hvilket omfang har man fulgt op på vores oplysninger på mødet med borgmesteren og udvalgsformanden vedr. muligheden for køkkener på alle plejecentrene, sådan som Vesthimmerlands kommune har gjort - og fundet besparelser ved?

 

11. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

12. besøg på "Interware".

13. Dato og tid for det ekstraordinære møde om HTKs budget 2013.

14. FN's ældredag den 28. september.

 

15. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Integrationspolitik

 

Venskabsbykoncept

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

16. Eventuelt