Dagsorden til Seniorrådesmøde 03.09.2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen

 

Konny Riising

Næstformand,

Mødeleder

 

 

 

 

 

 

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

Afbud

Bjørn Rønnow (referent)


Gå til mødekalender 

Gå til referat
 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 13. august 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 1. oktober 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 06.06.2012

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Embedslægens tilsyn på de kommunale plejecentre 2011Referat af Seniorrådesmøde 04.06.2012Ledelsesinformation for Ældreudvalget august 2012Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. Ældrekommissionens rapport 2012 status i Høje Taastrup3. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

9.     Økonomi (fast punkt)

 

10. Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Konny Riising (kl. 11.00)

·         Kontakt til Vesthimmerlands kommune vedr. køkkener på alle plejecentrene - økonomien heri?

·         Ældrekommissionens rapport - borgermøde?

·         Hvor langt er man med det fælles medicinkort?

 

11. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

12. Kontaktudvalget

 

 

13. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Venskabsbykoncept

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

Eventuelt