Dagsorden til Seniorrådesmøde 01.10.2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand,

 

 

 

 

Mødeleder

 

Søren D. Sørensen

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

Konny Riising

Ulla Callesen

Bjørn Rønnow (referent)


Gå til mødekalender

Gå til referat

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 3. september 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 5. november 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 06.06.2012

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Referat af Seniorrådsmøde 13.08.2012OmsorgstandplejePolitiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. A - Inkontinens på kommunens plejecentre - ÆU3. I - Finansiering af konsulentstilling - ÆUBilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

9.     Økonomi (fast punkt)

 

10. Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Konny Riising  og Ulla Callesen (kl. 11.00

 

  • Seniorrådet rykker for den nogle gange efterspurgte produktionspris på mad, der lå til grund for beslutningen om en centralisering af køkkenfunktionerne på plejecentrene?
  • Seniorrådet rykker for den nogle gange efterspurgte kontakt til Vest Himmerlands kommune, hvor man ved en decentralisering af madproduktionen kunne opnå besparelser.
  • Kølemad: Vil der - ved overgang til kølemad på plejecentrene - gå noget socialt tabt i forhold til de pårørendes muligheder for at komme på impulsbesøg og kunne købe mad i cafeen? Og vil der fortsat være mulighed for at arrangere fødselsdagsmiddage på plejecentrene for familie og venner?
  • Besøg af EU- og projektchef Lars Dyreborg-Gunslev

 

 

11. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

12. Kontaktgruppen

 

13. Plejecenter og hjemmehjælpsudvalget - hvem beslutter udefra kommende gæster?

 

14. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Venskabsbykoncept

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

15. Eventuelt