Dagsorden til Seniorrådesmøde 5.11.2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand,

 

 

 

 

 

Mødeleder

 

Søren D. Sørensen

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Callesen

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til mødekalender

Gå til referat

 

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 1. oktober 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 3. december 2012

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 06.06.2012

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Igangsætning af hjerneskadeprojektOrganisering af hjemmeplejen jf. forslag fra FOAReferat af Seniorrådesmøde 03.09.2012Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. Spilleregler for frivilligt arbejde - ÆU3. Drift af cafe på kommunens plejecentre - ÆU4. Endelig godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitikken 2012-2016 - Samtlige udvalgBilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

9.     Økonomi (fast punkt)

 

10. Valg: Herunder nedsættelse af en valgbestyrelse

 

11. Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen herunder nyt om velfærdsteknologi (kl. 11.00)

 

  • Boligydelse/varmehjælp: Såfremt de økonomiske forudsætninger der lå til grund for tildelingen af boligydelse og varmehjælp ændrer sig får borgeren en regning på det skyldige beløb!
  • Boligydelse/varmehjælp: Såfremt de økonomiske forudsætninger der lå til grund for tildelingen af boligydelse og varmehjælp ændrer sig således at borgeren skal have penge retur, hvordan foregår underretningen af borgeren herom?
  • Hvordan meddeler borgeren kommunen, at forudsætningerne har ændret sig?

 

Beregning af kostpriser herunder kølemad

·         Transport indregnet?

·         Opvarmning af maden, hvem udfører opgaven?

·         Afrydning, Cafe funktion (service som nuværende) hvem udføre opgaven?

·         Køkkenfaciliteter på nuværende plejecentrer, ændring /udvidelse?

 

 

12. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

 

13. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Venskabsbykoncept

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

Omsorgstandplejen

 

14. Eventuelt