Dagsorden til Seniorrådsmøde 3.12.2012

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand,

 

Mødeleder

 

 

 

 

 

Søren D. Sørensen

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

Lars Dyreborg-Gunslev

Bjørn Rønnow (referent)


Gå til mødekalender

Gå til referat

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 5. november 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 14. januar 2013

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten samt spørgsmål til forvaltningen fra Seniorrådet

 

·         Spørgsmål til punkt 11 Seniorrådsmøde den 5. november 2012, uddybende svar efterspørges

 

·         Fodterapeut

 

·         Kan seniorrådsmedlem deltage ved møder med de tre lægekonsulenter?

 


 

 

6.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 04.12.2012

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Ledelsesinformation for Ældreudvalget november 2012Videndeling om tandpleje, mundhygiejne og forebyggelse af infektionerReferat af Seniorrådsmøde 01.10.2012Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. A - Prioritering af strategiske mål for fordeling af § 79-puljen (foreningstilskud) i 2013 - ÆU3. A - Drift af cafe på kommunens plejecentre mv. - ÆU4. I - Afprøvning af brug af robotstøvsugere i hjemmeplejen - ÆU5. A - Udmøntning af pulje for 2013 - ÆU6. I - 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Ældreudvalget 20127. I - Frit valg og udbud på ældreområdet - ÆU8. I - Fritvalgsleverandører til personlig og praktisk hjælp - godkendelse af nye leverandører - ÆU - Lukket SAGBilag: Sagsfremstillinger

 

 

7.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Flemming Djurnø)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

8.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

9.     Økonomi herunder Seniorrådets budget 2013 (fast punkt)

 

10. Orientering om arbejdet med venskabsbyer ved EU- og projektchef Lars Dyreborg-Gunslev (kl. 10:30)

 

11. Evaluering af HTK’s julefest den 21. og 22. november

 

12. Valg til Danske Ældreråds bestyrelse (indstilling af person)

 

13. Bus: Tilbud (pris) til venskabsbesøg Ängelholm

 

14. Valg til Seniorråd 2013 (fast punkt)

 

15. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

16. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

Omsorgstandplejen

 

Eventuelt