Dagsorden til Seniorrådsmøde 14.01.2013

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand, Mødeleder

 

 

 

 

 

 

 

Søren D. Sørensen

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Callesen

Bjørn Rønnow (referent)


Gå til mødekalender

Gå til referat

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 3. december 2012

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 4. februar 2013

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen herunder nyt om velfærdsteknologi (kl. 10:00)

 

·         Spørgsmål til punkt 11. Seniorrådsmøde den 5. november uddybende svar efterspørges (Boligydelse/varmehjælp) (Genfremsat)

·         Fodterapeut (Genfremsat)

·         Pensionisternes Hus Bygaden, herunder driftsøkonomi

·         Kan Seniorrådet deltage ved møder med de tre lægekonsulenter? (Genfremsat)

·         Klageråd (Bilag)

·         Visiteret kommunal kørsel og regional kollektiv transport

 

7.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 04.12.2012

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Budgetdokument 2. nivau 2013 (ÆU - efterår)Kørsel til omsorgstandplejeReferat af Seniorrådesmøde 05.11.2012Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

1. M - Meddelelser Ældreudvalget januar 20132. A - Valg til Seniorråd 2013 - ÆU3. I - Prissætning af personlig pleje og praktisk hjælp 2013 – ÆUBilag: Sagsfremstillinger

 

 

8.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Flemming Djurnø)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

9.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

10. Økonomi herunder Seniorrådets budget 2013 (fast punkt)

 

11. Valg til Seniorråd 2013 (fast punkt)

 

12. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

13. Pensionisternes Hus Bygaden, herunder driftsøkonomi

 

14. Ängelholm den 14. maj 2013

 

15. Vestegnens Ældreråd (Valg til bestyrelsen)

 

16. Tilbagemelding fra Vest Himmerland (kost)

 

17. Klageråd (Bilag)

 

18. Visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv transport (Temadag den 12. marts, udvalget deltage?)

 

19. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

Omsorgstandplejen

 

Plejehjemsbeboernes økonomiske forhold

 

Eventuelt

Udskrift fra: inst.htk.dk - 28. September 2020, kl. 20:40.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://seniorraadet.htk.dk/Arkiv/Seniorraadets_ dagsordener/Dagsorden_2013_01_14.aspx