Dagsorden til Seniorrådsmøde 4. februar 2013

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:30

Mødelokale: B201 (mødegangen på første sal – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand

 

 

 

 

 

 

Mødeleder

Søren D. Sørensen

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Callesen

Bjørn Rønnow (referent)


Gå til mødekalender 

Gå til referat

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 14. januar 2013

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 4. marts 2013

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen herunder nyt om velfærdsteknologi (kl. 11:00)

 

·         Rådighedsbeløb for folkepensionister uden anden indtægt

·         Rammebeløb Pensionisternes Hus Bygaden

·         Marselisborgsprojektet om ensomhed

 

 

7.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar 

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 04.12.2012

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Referat af Seniorrådesmøde 03.12.2012KL´s Sociale TemamødeSpørgsmål til førstehjælpskurser for personale med ansvar for børnPolitiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

I - Kvalitetsstandarder 2013 - ÆUBilag: Sagsfremstillinger

 

 

8.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Flemming Djurnø)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

9.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

10. Økonomi herunder Seniorrådets budget 2013 (fast punkt)

 

11. Valg til Seniorråd 2013 (fast punkt)

 

12. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

13. Mulighed for at etablere flere bofællesskaber

 

14. Pensionisternes Hus Bygaden

 

15. Flere ældreboliger herunder 3-værelses boliger

 

16. Ängelholm

 

17. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

Mulighed for at etablere yderligere bofællesskaber

 

Plejehjemsbeboernes økonomiske forhold

 

18. Eventuelt


Udskrift fra: inst.htk.dk - 28. September 2020, kl. 21:03.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://seniorraadet.htk.dk/Arkiv/Seniorraadets_ dagsordener/Dagsorden_2013_02_04.aspx