Dagsorden til Seniorrådsmøde 4. marts 2013

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:30

Mødelokale: B101 (mødegangen i stueetagen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand, mødeleder

 

 

 

 

 

 

Søren D. Sørensen

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Callesen

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til mødekalender 

Gå til referat

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 4. februar 2013

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 8. april 2013

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen herunder nyt om velfærdsteknologi (kl. 11:00)

 

 

·         Rammebeløb for Pensionisternes Hus, Bygaden ved repræsentanter fra CEIS (ca. 10 minutter)

·         Rådighedsbeløb for pensionister uden anden indtægt ved repræsentant fra pensionsafsnittet (ca. 10 minutter)

·         Gennemgang af klagesager (ca. 10 minutter)

·         Kølemad de seks punkter:

1.      Seniorrådet ønsker en beregning af kostpriser herunder kølemad

2.      Er transporten indregnet i licitationsmaterialet?

3.      Hvem skal forestå opvarmning, anretning og servering af maden på plejecentrene?

4.      Hvem skal forestå afrydning og opvask?

5.      Cafe funktionen (service som for nuværende) hvem skal udføre opgaven?

6.      Køkkenfaciliteter på nuværende plejecentre, ændring/udvidelse?

·         Digital forvaltning 2015

·         Seniorbofællesskaber

·         Birkehøj

 

 
7.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 04.12.2012

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Ledelsesinformation for Ældreudvalget februar 2013Styrket indsats omkring selvtræning og rådgivningStatistik klagesagerReferat af Seniorrådsmøde 14.01.2013Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. A - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2012 - ÆU3. A - Kapaciteten af midlertidige boliger til borgere med demenssygdomme - ÆU4. A - Etablering af fælles kommunalt sundhedssekretariat under KKR - SSU5. A - Det nære sundhedsvæsen - SSUBilag: Sagsfremstillinger

 

 

8.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Flemming Djurnø)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

9.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

10. Økonomi herunder Seniorrådets budget 2013 (fast punkt)

 

11. Valg til Seniorråd 2013 (fast punkt)

 

12. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

13. Møde med kontaktgrupper og foreninger (orientering fra mødet)

 

14. Flere ældreboliger herunder 3-værelses boliger

 

15. FN-dagen
 

16. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

17. Eventuelt