Dagsorden til Seniorrådsmøde 8. april 2013

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:30

Mødelokale: B101 (mødegangen i stueetagen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand

 

 

 

 

 

 

Mødeleder

Søren D. Sørensen

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

Kun til stede første time

 

 

 

Afbud

 

 

Ulla Callesen

Bjørn Rønnow (referent)

Gå til referat

 

Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 4. marts 2013

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 13. maj 2013

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen herunder nyt om velfærdsteknologi (kl. 10:00)

 

Madpriser?

Hen over weekenden har der cirkuleret mediehistorier om voldsomme prisstigninger på den visiterede mad bl.a. i TV Lorry, hvoraf det fremgik, at Høje-Taastrup kommune skulle ligge i toppen med prisstigninger?

 

  1. Hvor store prisstigninger for visiteret mad fremgik af takstbladet til budgetvedtagelsen for 2013?
  2. Har Byrådet efterfølgende vedtaget ekstraordinære prisstigninger på den visiterede mad?
  3. Hvordan hænger disse mediehistorier sammen med virkeligheden i Høje-Taastrup kommune?

 

 


7.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 9. april 2013

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Rådighedsberegning for borgere i ældrebolig/plejeboligRefereat af Seniorrådsmøde 04-02-2013Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

2. A - Fordeling af midler fra § 79-puljen 2013 - ÆU3. A - Temadrøftelse om den langsigtede omstilling og effektivisering på Ældreudvalgets opgaveområder – ÆU4. A - Tilbud på kørsel til omsorgstandpleje - ÆU5. I - 1. budgetopfølgning 2013 for Ældreudvalget - ÆU6. I - Forudbetaling borgerstyret personlig assistance servicelovens §95 -ÆU7. I - Sagsbehandlingsfrister i Høje Taastrup Kommune - Samtlige udvalgBilag: Sagsfremstillinger

 

 

8.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Flemming Djurnø)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

9.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

10. Økonomi herunder Seniorrådets budget 2013 (fast punkt)

 

11. Valg til Seniorråd 2013 (fast punkt)

 

12. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

13. Transport efter serviceloven (herunder telebus kontra alm. bus aften og weekend)

 

14. Ängelholm

 

15. Sundhedsplan

 

16. Digitaliseringsstrategi 2011 – 2012 opfølgning

 

17. FN dag (Tema: ” Ældres ønsker til fremtiden”)

 

18. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

19. Eventuelt