Dagsorden til Seniorrådsmøde 13. maj 2013

Tidspunkt: kl. 9:00 – 14:00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stueetagen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand

 

 

 

 

 

Mødeleder

 

Søren D. Sørensen

Inge Jacobsen

Tage Sørensen

Kirsten Thuesen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Frank Lundorff

Vilfred Post

Flemming Djurnø

Afbud

 

 

 

 

 

Afbud

Ulla Callesen

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til mødekalender

  

Gå til referat

  

1.     Godkendelse af referat fra møde den 8. april 2013

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 3. juni 2013

 

4.     Hvad gør vi nu og hvordan kommer vi videre?

 

5.     Konstituering af ny formand

 

6.     Meddelelser fra formanden

 

7.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

8.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen herunder nyt om velfærdsteknologi (kl. 11:00)

 

Drøftelse af pensionistguide, særligt i forhold til hvad vi fremad skal gøre.

 

Er det korrekt, at Ældreudvalget på sit møde den 9. april fik oplyst, at rådighedsbeløbet for en borger på et af kommunens plejecentre er kr. 1800.-, når alle faste udgifter + fuld kost + vask er fratrukket?

 


9.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 9. april 2013

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Nye træningsmuligheder for ældre borgereFang forandringen - Kompetenceudvikling af medarbejderne i Sundheds- og OmsorgscentretOrientering om afgivet høringssvarBilag - 2. Sundhedsplan – HøringsudkastVentetider på træningReferat af Seniorrådsmøde 04-03-2013Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

A - Kortlægning og status af forebyggelsesindsatserne i Høje-Taastrup Kommune – SSUI - Regnskab 2012 Ældreudvalget – ÆUI - Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgprisen 2012 – ÆUI - Oplæg til spilleregler for frivilligt arbejde i kommunale institutioner - ÆUBilag: Sagsfremstillinger

 

 

10. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Flemming Djurnø)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

11. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

12. Økonomi herunder Seniorrådets budget 2013 (fast punkt)

 

13. Valg til Seniorråd 2013 (fast punkt)

 

14. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

15. Ängelholm

 

16. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

17. Eventuelt