Dagsorden til Seniorrådsmøde 3. juni 2013

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:30

Mødelokale: B101 (mødegangen i stueetagen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand

 

Mødeleder

 

Inge Jacobsen

Kirsten Thuesen

Tage Sørensen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Vilfred Post

Flemming Djurnø

 

Ulla Callesen

Bjørn Rønnow (referent)

 

Gå til mødekalender

 

 

Gå til referat

1.     Godkendelse af referat fra møde den 13. maj 2013

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Godkendelse af dagsorden

 

3.     Valg af mødeleder til den 12. august 2013

 

4.     Meddelelser fra formanden

 

5.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6.     Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen herunder nyt om velfærdsteknologi (kl. 11:00)

 

Hvorledes forsikre vi borgerne ved tyveri af hjemmehjælpen?

 

 

7.     Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på Ældreudvalgsmøde 4. juni 2013

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Referat af Seniorrådesmøde 08-04-2013Ledelsesinformation for Ældreudvalget maj 2013Organisering af hjemmepleje og plejecentre.Nøgletalsrapport 2013Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet 2013Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

A - Potentialeafklaring for udbud – ÆUI - 2. Budgetopfølgning 2013 for Ældreudvalget – ÆUI - Indflytning på Birkehøj plejecenter – ÆUI - Afløsning efter Lov om Social Service - SSU, ÆUI - Analyse af kommunens produktionskøkkener - ÆU - Lukket SAGBilag: Sagsfremstillinger

 

 

8.     Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Inge Jacobsen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Ad. hoc. udvalg for byudvikling og kollektiv trafik (Frank Lundorff)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Flemming Djurnø)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister (Kirsten Thuesen)

 

 

9.     Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

10. Økonomi herunder Seniorrådets budget 2013 (fast punkt)

 

11. Valg til Seniorråd 2013 (fast punkt)

 

12. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

13. Evaluering af turen til Ängelholm

 

14. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 15-16. maj 2013

 

15. Evaluering af dialogmøde den 23. maj

 

16. Evaluering af temaeftermiddag den 29. maj

 

17. Sundhedsplan Region Hovedstaden

 

18. Temaer til kommende møder (orientering ved pension og omsorg)

 

Møde

Emne

 

19. Eventuelt