Dagsorden til Seniorrådsmøde 12. august 2013

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:30

Mødelokale: B101 (mødegangen i stueetagen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand + mødeleder

 

 

Inge Jacobsen

Kirsten Thuesen

Tage Sørensen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Vilfred Post

Flemming Djurnø

Lise Gustavsen

 

Ulla Callesen

Helle Petersen (referent)

 

Gå til mødekalender

 

 

Gå til referat

1. Godkendelse af referat fra møde den 3. juni 2013

Bilag: Referat fra mødet er udsendt 4/7-13

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Valg af mødeleder til den 2. september 2013

 

4. Meddelelser fra formanden

 

5. Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

6. Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen herunder nyt om velfærdsteknologi (kl. 11.00)

 Velfærdsteknologi

 Projekt Ensomhed

 Plejecenter testamente

 Hjemmehjælpskommissionen

 Produktionskøkkener (henvisning punkt 7. referat seniorrådsmøde 3/6)

 Digitaliseringsstrategi 2013-14

 Renovering af ældreboliger

 

7. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på &Aelig;ldreudvalgsmøde 13. august 2013

 

Seniorrådets beslutning

 

Meddelelsessager:

Til orientering

Referat af Seniorrådsmøde 13-05-2013

 

Årsrapport om tilsyn ældreområdet 2012

 

Rapport om tilsyn på ældreområdet 2012

 

Politiske sager/&Aelig;ldreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

A – Træningsmuligheder for seniorer på kort og lang sigt – &Aelig;U

 

A – Udbud af Birkehøj Plejecenter – &Aelig;U

 

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

8. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget

(Inge Jacobsen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget

(Flemming Djurnø)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Flemming Djurnø)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

(Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende skovtur for pensionister

(Kirsten Thuesen)

 

 

9. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

10. Økonomi herunder Seniorrådets budget 2013 (fast punkt)

 

11. Valg til Seniorråd 2013 (fast punkt)

 

12. Plejecenter Birkehøj (fast punkt)

 

13. Orientering fra fælles møde bruger- og pårørenderåd

 

14. Evaluering af HTK’s skovtur

 

15. Besøg udefra; Michael Svanholm AD Media (Information pr./ omkostningsfrit)

  kl. 12.00-12.30

 

16. Temaer til kommende møder

 

Møde

Emne

 

 

 

17. Eventuelt