Dagsorden til Seniorrådsmøde 2. september 2013

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:30

Mødelokale: B101 (mødegangen i stueetagen – blok B)

 Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand Næstformand

 

 

Mødeleder

Inge Jacobsen

Kirsten Thuesen

Tage Sørensen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Vilfred Post Flemming Djurnø Lise GustavsenAnnette Petersen

Helle Petersen (referent)

 

Gå til mødekalender

Gå til referat

 

 

1.      Godkendelse af referat fra møde den 12. august 2013 Bilag: Referat fra mødet er udsendt 21/8-13

 

2.      Godkendelse af dagsorden

 

3.      Valg af mødeleder til den 2. september 2013

 

4.      Meddelelser fra formanden

 

5.      Meddelelser fra referenten

 

6.      Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen herunder nyt om velfærdsteknologi (kl. 11.00)

·         Venteliste på plejecentrene v/Annette Petersen i Ullas fravær

 

7.      Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager Ældreudvalgsmøde 3. september 2013

 

Seniorrådets beslutning

Meddelelsessager:

Til orientering

Spilleregler for frivilligt arbejdeReferat af Seniorrådsmøde 03-06-2013Status af aftale med VeteransportVentetid på Træning opfølgning efterår 2013Ledelsesinformation for Ældreudvalget august 2013Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

A - Prognoseredskab til vurdering af fremtidigt behov for pleje- og ældreboligerA -Midtvejsevaluering af hjerneskadeprojektA -Borgermøde om seniorbofællesskaberBilag: Sagsfremstillinger

 

 

 

 

 

 

Sagsbehandler

 

 

Doknr.

 

 

Sagsnr.

HellePe

200246-13

13/17766


8.      Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Inge Jacobsen)Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Flemming Djurnø)Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)Kostrådet (Kirsten Thuesen)Kontaktgruppen for frivillige (Flemming Djurnø)Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)Ad. hoc. vedrørende julefrokost for pensionister (Kirsten Thuesen) 

9.    Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt) 

10.  Økonomi herunder Seniorrådets budget 2013 (fast punkt)

11.Valg til Seniorråd 2013 (fast punkt)

12. Birkehøj Plejecenter (fast punkt)

13. Seniorpolitik den 17/9-13 på Baldersbo kl. 13.00-16.00

14. Borgermøde Valg den 1/11-13, kl. 14.00-20.00 i Hedehuset

15. Budgetmøde den 16/9-13, kl. 15.00-18.00 i mødelokale B 101

16. FN Dag den 1/10-13

17. Tilbagemelding fra udvalg vedr. information PR (AD Media, Michael Svanholm)

18. Rådighedsbeløb folkepensionist på plejecenter

19. Temaer til kommende møder

Møde

Emne

 

20.Eventuelt