Dagsorden til Seniorrådsmøde 30. september 2013

Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:30

Mødelokale: B101 (mødegangen i stueetagen – blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Næstformand

Mødeleder

 

 

 

 

Inge Jacobsen

Kirsten Thuesen

Tage Sørensen

Lisbeth Fæster

Leif Bentsen

Vilfred Post

Flemming Djurnø

Lise Gustavsen

Ulla Callesen

Helle Petersen (referent)

Gå til referat

Gå til mødekalender

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 2. september 2013

Bilag: Referat fra mødet er udsendt 6/9-13

 

2. Godkendelse af dagsorden

 

3. Valg af mødeleder til den 4. november 2013

 

4. Meddelelser fra formanden

 

5. Meddelelser fra referenten

 

6. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar

 

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

Sager på &Aelig;ldreudvalgsmøde 1/10 2013

 

Seniorrådets beslutning

 

Meddelelsessager:

Til orientering

Referat Seniorrådsmøde 12.08.13

 

Træningsmuligheder for seniorer – eksisterende tilbud

 

Slutevaluering af nærgymnastik

 

 

 

 

 

Politiske sager/&Aelig;ldreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

A – Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger 2013 – status i Høje-Taastrup

 

I – Budgetopfølgning 2013 for &Aelig;ldreudvalget

 

 

 

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

 

7. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget

(Inge Jacobsen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget

(Flemming Djurnø)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Flemming Djurnø)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

(Inge Jacobsen)

 

Ad. hoc. vedrørende julefrokost for pensionister

(Kirsten Thuesen)

 

 

8. Orientering fra Sundheds-og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen (kl. 11.00)

Forsikring af frivillige (Projekt Århus kommune)

Kickoff-møde vedr. Uniformer og vask (undergruppernes arbejde klar til projektgruppen 15. oktober – NB: der har kun været det indledende møde)

Fritagelse Nem-ID (Kommunalt en kan eller skal opgave?)

Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger (hvad er der arbejdet med?)

Velfærdsteknologi (intet hørt fra konsulenten)

Birkehøj Plejecenter (deltage i opgaver med indretning m.m.?)

 

9. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

 

10. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2013 (fast punkt)

 

11. Valg til Seniorråd 2013 (fast punkt)

 

12. Birkehøj Plejecenter (fast punkt)

 

13. Rådighedsbeløb for borgere på plejecenter/ældrebolig, der kun har folkepension.

 

14. Borgermøde vedr. valg den 1/11-13

 

15. HTK Budget 2014-2017

 

16. Evaluering af møder ”Ensomhed”

 

17. Temaer/punkter til kommende møder

 

Møde

Emne

4/11-2013

 

 

18. Eventuelt