Dagsorden til seniorrådsmøde den 31. januar 2011

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 13.00

Mødelokale: B101 (mødegangen i stuen - blok B)

 

 

Medlemmer

Afbud

Øvrige deltagere

Formand

Søren D. Sørensen (SS)

 

Karen Koefoed

Næstformand

 

 

Mødeleder

 

 

 

 

Inge Jacobsen (IJ)

Tage Sørensen (TS)

Kirsten Thuesen (KT)

Lisbeth Fæster (LF)

Leif Bentsen (LB)

Frank Lundorff (FL)

Vilfred Post (VP)

Flemming Djurnø

 

 

 

Bjørn Rønnow (referent)

 Gå til referat 

 Gå til mødekalender

 

1.     Godkendelse af referat fra møde den 10. januar 2011

Bilag: Referat fra mødet

 

2.     Valg af mødeleder til den 7. marts. 2011

 

3.     Meddelelser fra formanden

 

4.     Meddelelser fra ældrekonsulenten

 

5.     Besøg på Teknologisk Institut

 

6.     FN dagen

 

7.     Besøge center  for IT i ældreplejen Odense

 

8.     Frivillige på plejecentrene

 

9.     Tilskud til dårligt stillede pensionister (bilag er udsendt)

 

10. Program for høring den 9. marts (evt. ændringer?)

 

11. Plejecenter Rønnevang (fast punkt)

 

12. Økonomi (fast punkt), herunder Seniorrådets budget 2011 ved Tage Sørensen

 

13. Senior-Nyt (fast punkt)

 

14. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)

 

Forretnings – og økonomiudvalget (Søren D. Sørensen)

 

Social-, sundhed- og forebyggelsesudvalget inkl. kultur og aktiviteter (Lisbeth Fæster)

 

Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget (Frank Lundorff)

 

Kommunikationsudvalget (Lisbeth Fæster)

 

Teknik og miljøudvalget (Leif Bentsen)

 

Kostrådet (Kirsten Thuesen)

 

Kontaktgruppen for frivillige (Frank Lundorff)

 

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen (Inge Jacobsen)

 

 

 

15.  Orientering fra Bruger- og Pårørenderådene

 

16. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar  

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.

 

 

Sager på Ældreudvalgsmøde 08.03.2011

 

Seniorrådets beslutning

1. Meddelelser:

Til orientering

Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 51/2010

 

Referat fra seniorrådsmøde den 1. november 2010

 

Ny overenskomst med alment praktiserende læger

 

Politiske sager/Ældreudvalget:

Til efterretning eller høringssvar

Muligheder for yderligere aktiv rehabiliterende indsats på ældreområdet

 

Prioritering af strategiske mål for Ældreudvalgets særlige pulje i 2011

 

Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet i 2010

 

1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011

 

Revision af kvalitatsstandarder - rengøring og indkøb

 

Hørings over regionens kræftplan 2010

 

Procesplan Seniorpolitik

 

Idræts- og Bevægelsespolitik: Behandling af høringssvar og ende-lig godkendelse

 

Politiske sager – Andre udvalg

Til efterretning eller høringssvar

 

 

Bilag: Sagsfremstillinger

 

17. Orientering fra Pensions- og Omsorgscentret v/Karen Koefoed (kl. 11:00)

 

·         IT . ældreplejen (hvem varetager for HTK?)

·         Ejendomsskatter (hvornår offentliggøres det at der betales markedsrenter af indefrosne ejendomsskatter)

 

 

18. Temaer til kommende møder (orientering ved Pension og Omsorg):

 

Møde

Emne

 

Demenskonsulent 4.4 13:30

 

Møde med visitation 30.5 13:30

 

KL-oplæg til ældrepolitik

 

Danske Ældreråds nye oplæg

 

Danske Ældreråds vedtægtsændringer

 

19.  Eventuelt