Seniorrådsmøde 01.09.2008

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 01.09.2008

Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Bente Steffensen (BS)
Børge Anker (BA) (formand)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT) (ordstyrer)

Afbud:
Anna B. Kirkeberg (AK)
Anne-Lis Lystrup (AL)

Øvrige deltagere:
Henrik F. Søtorp, Specialkonsulent, ØAC.
Lau Svendsen-Tune, Arbejdsmarkeds- og socialdirektør, og Maria Grønbek Jensen, Udviklingskonsulent.
Karen Koefoed (KK)
Elisabeth Bundgaard (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
BA orienterede om, at AL ved skrivelse har anmodet Byrådet om orlov indtil udgangen af indeværende år. Taget til efterretning.

2. Valg af mødeleder til næste møde
IJ

3. Godkendelse af referat fra den 11.08.2008
Godkendt med tilføjelse om, indhold i referatet bør drøftes senere.

4. Orientering om de økonomiske retningslinier for rådet v/ Henrik F. Søtorp, Specialkonsulent, ØAC. (kl. 9.15-9.45)
Budget 125.100 kr. til dækning af rådets drift. Indtægter, efter ansøgning – fx fra Danske Ældreråd - skal forelægges Byrådet til godkendelse.
Vedtægterne kunne tilføjes ord om kompetence til at arrangere borgermøder og opkræve betaling.
Seniorrådet må ikke have indtægter uden Byrådets godkendelse.
IJo ringer og aftaler møde med Henrik F. Søtorp og BA, hvor de ønskede overskrifter lægges ind i budgettet.
Øget synliggørelse af bilag: skriv formål på blåt bilag eller A4 og clips det sammen med regning.

Efter mødet har IJ og Henrik aftalt møde d. 09.09.2008.

5. Orientering v/Ældrekonsulenten
1. Skemaer til indberetning af kørsel for Seniorrådets medlemmer (udsendt tidligere)
2. Invitation til EGV seminar d. 18.09.2008 – Livet og døden følges ad. EB har meldt alle minus AK og AL til (program for seminaret udsendt tidligere). BM deltager heller ikke. EB forsøger at afmelde, men har allerede modtaget regning.
3. Folder om ”15 principper for stillinger på Ældreområdet”, som Seniorrådet har udbedt sig, udleveret i et eksemplar på mødet.
4. Møde mellem BS, Annette Petersen og Konny Riising om Kvalitetsstandarden for træning er aftalt til 10.09.2008 kl. 10.00-12.00.

6. Meddelelser fra formanden
1. På sidste møde med KK drøftede man, om cafeén på Espens Vænge kunne lukke i weekenderne og helligdage. Det blev ikke helt afklaret og heller ikke afvist. Jeg mener, vi skal drøfte sagen. Det største problem vil være for de få borgere, der ikke kan gå eller transportere sig selv til Henriksdal. Måske kunne det løses med, at der i weekenderne og på helligdage blev leveret mad til disse borgere fra kommunens madservice. BS følger op på sagen og undersøger desuden mulighederne for oprettelse af et Brugerråd på Espens Vænge. Seniorrådet mangler oplysninger om antal borgere, som kommer i klemme ved en lukning i weekender og helligdage.
2. Der er indkaldt til Regionsmøde d. 17. sept. (dagsorden udsendt tidligere). BA deltager.
3. Tandlæge. BA opfordrer til, at der arbejdes videre med emnet. Forslag om at sagen tages op i Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget. Arbejdet i udvalget afventer, at AL genoptager sit arbejde i rådet.
4. § 79 – (forberedende skrivelse udsendt tidligere).
5. Danske Ældreråds skrivelse til Velfærdsminister Karen Jespersen om udhuling af folkepensionen.
6. Danske Ældreråds medlemsblad omdeles på mødet.

6a. Kurser/konferencer
• Danske Ældreråd arrangerer en række temadage om Ældreområdets sundhedsopgaver. Program. Mødet i Roskilde afholdes onsdag d. 5. nov. IJ, BA, BS, KT deltager. BA tilmelder.
• Kurset på Arbejdermuseet vil jeg (BA) give en mundtlig orientering om senere.

7. Politiske sager – Høringssager
1. meddelelser september 2008
Referat 19.05.08 (pdf, 69,0 KB)
Udenbys borgere i plejeboliger i HTK (pdf, 61,1 KB)
ÆU- Fokusskift (pdf, 163,5 KB) – Bemærkninger til notatet udarbejdet.
Referat af Seniorrådsmøde 11.08.2008 (er udsendt tidligere)
2. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 31 2008
3. Høring om Praksisplan for speciallægehjælp – Seniorrådet tilslutter sig, men ser meget gerne, at der tages initiativ til at forbedre adgangsforholdene for de handicappede.
4. 2. budgetopfølgning 2008 - Ældreudvalgets område
5. Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier 2010-2022 for Høje-Taastrup Kommune – tages til efterretning
Bilag: Sammenfattende vurdering af høringssvar til forslag til Udviklingsstrategier (pdf, 70,3 KB)
Status for arbejdet med Udviklingsstrategier og Kommuneplan 2010 (pdf, 72,4 KB)
6. Godkendelse af rammeaftale 2009 på det sociale område - tages til efterretning.
Bilag: Takster 2009 (pdf, 83,0 KB)
Forslag til Rammeaftale 2009 (pdf, 557,2 KB)

Andre sager:
Ingen

8. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed – med deltagelse af Lau Svendsen-Tune (LST), Arbejdsmarkeds- og socialdirektør, og Maria Grønbek Jensen, Udviklingskonsulent.
• Drøftelse af ”Dagtilbud på plejecentrene” (§ 79). LST orienterede om overvejelserne og opfordrede Seniorrådet til at fremkomme med sine bemærkninger. Dette afslog rådet, idet man afventer den politiske sag, hvortil rådet forventer at fremsende et høringssvar.
• Cafétilbud; prisstruktur og åbningstider for de kommunale cafétilbud. LST orienterede om nødvendige justeringer for at undgå konkurrenceforvridende prissætning, jævnfør Konkurrenceloven 785 af 8. august 2005 kap. 3A.

Seniorrådet kom med følgende kommentarer:

Administrationen kan overveje:
- Mulighed for lempelse i visitationskriterierne for madservice.
- udbyde madservice, så den kan blive billigere også uden tilskud. Der er eksempler fra andre kommuner om, at det kan gøres billigere.
- der kan der være stordriftsfordele, hvis der kommer flere i caféerne

Vi skal være opmærksomme på, at konsekvenserne ved at fjerne tilskuddet kan være at:
- der ikke kommer kunder i caféerne
- nogle mister det sociale netværk, da de vil vælge at spise billige færdigretter eller lignende.
- nogle kan blive ramt på sundheden

Der skal foretages en opgørelse over, hvor mange uvisiterede der kommer i caféerne og spiser.

• IJ oplever det utilfredsstillende at være tovholder; være aktiv, og samtidig opleve at der ikke sker noget eller at der ikke sker tilbagemeldinger. KKs svar til Seniorrådet skulle være på plads, men er der mangler, må rådet meget gerne oplyse KK herom. Projektet med fx elektronisk nøglesystem har medført fælles ansøgning (sammen med et par andre kommuner) til Finansministeriet om midler til at udvikle og afprøve diverse teknologiske muligheder i årene 2009-2012.
• KK: Forretningsudvalget har ved et møde med Borgmesteren påpeget at arbejdet med valg til nyt Seniorråd snart skal i gang – og det kommer det.
• BA opfordrer forvaltningen til at se nærmere på Ældreboligerne på Græshøjvej, som fortsat møder udlejningsproblemer. Dette arbejde er allerede i gang.

9. Orientering fra udvalgene:
• Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget – holder møde d. 17.09.2008.
• Social- og forebyggelsesudvalget – Møde mellem BS, Annette Petersen og Konny Riising om Kvalitetsstandarden for træning er aftalt til 10.09.2008 kl. 10.00-12.00.
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget –
• Informationsudvalget – planlægning af FN-dagen kører på fuld kraft, herunder med tilbud om kørsel for handicappede. BS står for kontakt til borgere, som ønsker billetter, men ikke selv kan afhente dem. Annoncetekst færdigpudses på mødet.
• Redaktionsudvalget – møde i Pensionisternes Hus d. 08.09.2008 Kl. 10. BA mente, at Birgitte Skou Andersen, leder af Kommunikationsafdelingen var blevet indbudt. Det var hun ikke.
• Forretningsudvalget – afholdt møde d. 11.08.2008 med Borgmester Michael Ziegler, Birgitte Skou Andersen, Lau Svendsen-Tune, Karen Koefoed. Seniorrådet har aftalt at holde møde d. 11.09.2008 med Poul Bonderup og ÆU. Mødet afholdes i Pensionisternes Hus.
• Brugerrådene – herunder indkøbsordninger – Glædeligt med ansættelse af ny leder, Inge Lise Clement, på Torstorp Plejecenter. Kløverhuset afholder møde d.15.09.2008, hvor BM desværre er forhindret. Henriksdal afholder møde d. 03.09.2008. Valmuens Pårørenderåd har afholdt møde. Balderbo – næste møde 08.09.2008.
• Klagerådet – Holdt et godt møde med deltagelse af borgmester Michael Ziegler d. 19.08.2008. Næste møde d. 23.09.2008.
• Kostrådet – holdt et supergodt møde d. 27.08.2008. Skrivelse til Poul Bonderup/ÆU blev færdiggjort. EB scanner ind og aflever til PB.
• Kontaktgruppen – holdt møde d. 21.08.2008. Frivillighedskonferencen finder sted d. 23.10.2008. God gang i Kontaktgruppen. Næste møder d. 18.09.2008 og 25.09.2008.
• Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter – referat af besøg på Bøgebakken genudsendt.
• Emner, der kan bruges til pressen

10. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer
* Møde på Henriksdal 03.09.2008.
* Møde på Baldersbo 08.09.2008.
* Redaktionsmøde i Pensionisternes Hus d. 08.09.2008 Kl. 10.
* Møde om Seniorrådets økonomi; IJo og Henrik F. Søtorp, d. 09.09.2008.
* Møde om Kvalitetsstandarden for træning d. 10.09.2008 kl. 10.00-12.00.
* Forretningsudvalgsmøde og møde med ÆU d. 11.09.2008 i Pensionisternes Hus.
* Møde i Kløverhuset d.15.09.2008.
* Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget 17.09.2008. EGV-Seminar: ”Livet og døden følges ad” på Arbejdermuseet d. 18.09.2008 fra kl. 12.30.

11. Økonomioversigt –

12. Evt. Seniorrådet drøfter: indhold af referater, hjemmesiden og generel drøftelse af Forretningsudvalgets kompetence. Udsættes til mødet d. 03.11.2008

Flytning af busstop ved Baldersbo Plejecenter tages op af IJ på Brugerrådsmøde d. 08.09.2008.

Næste møde: 29. september 2008 i lokale B104.
Mødeleder: IJ