Seniorrådsmøde 01.12.2008

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 01.12.2008 i mødelokale B201

Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Bente Steffensen (BS)
Børge Anker (BA) (formand)
Børge Mogensen (BM) (ordstyrer)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)

Afbud:
Anna B. Kirkeberg (AK)
Anne-Lis Lystrup (AL)

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed (KK)
Sabrina Agerslet (kontorelev)
Elisabeth Bundgaard (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Valg af mødeleder til næste møde
IJo.

3. Godkendelse af referat fra den 03.11.2008
Godkendt.

4. Orientering v/Ældrekonsulenten
• Opfølgning fra sidste møde: om muligheden for at få Senior-Avisen og andre lokalaviser som lydavis.
• Budget Seniorrådsvalg 2009 – 161.800 kr. Valget finder formentlig sted sidste hverdag i oktober.
• Omdeling af ”Håndbog om demens” til Seniorrådets medlemmer (BA giver AL og BM deres eksemplarer).

6. Meddelelser fra formanden
o Indbydelse til panelmøde (udsendt tidligere).
o Indbydelse til møde på Herlev Sygehus d. 8. dec. Vær opmærksomme på den korte tilmeldingsfrist.
o Sagen vedrørende indkøb af sengetøj m.m. på Sengeløse Plejecenter: Seniorrådet anmoder om, at muligheden for fritvalg af sengetøj fremover fremgår tydeligt af informationsmaterialet fra plejecentrene.
o Skrivelse fra Mogens Lykketoft, der gerne kommer til ældreklubber i kommunen og fortæller om sine mange rejser m.m.
o Borgmestermøde d. 3. dec. 2008.
o Dansk Sygeplejeråd har fremsendt pjecen ”Bedre sundhed til de medicinske patienter” (udleveret på mødet).
o Danske Ældreråds blad nr. 5 (udsendt tidligere).

6a. Kurser/konferencer
A) Kursus i Herlev Medborgerhus. Hurtig tilmelding.
B) Region Hovedstaden indbyder til Konference om den ældre medicinske patient d. 19.12.2008. Se mere på http://www.regionh.dk/menu/

7. Politiske sager – Høringssager

Meddelelser – december 2008
a) Referat af Seniorrådsmøde 03.11.2008 (2162623) (udsendt tidligere).
b) Underskrevet referat af stiftende generalforsamling i foreningen Margrethes Frandsens Minde 23.10.2008 (2203876).

1. Forelæggelse af regnskab 2007 for Hedebo Almene Boligselskabs ældreboliger afdelingerne 1, 2 og 3 (Dok.nr. 2173440). Taget til efterretning.
2. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 44 2008 (Dok.nr. 2199268). Taget til efterretning.
3. Analyse af mulighed for oprettelse af tilbud indenfor vederlagsfri fysioterapi (Dok.nr. 21912270). Taget til efterretning.
4. Justering af serviceadgang for praktisk bistand (Dok.nr. 2198852). Høringssvar udarbejdet.
5. Plejeboliggaranti (Dok.nr. 2210540). Høringssvar udarbejdet.
6. (Kvalitetshåndbog) 3.1.2 - Visitation til plejebolig (Dok.nr. 1641953).
7. Nyt plejecenter i partnerskabsmodel (Dok.nr. 2206678). Taget til efterretning.
8. Partnerskab i forhold til nyt plejecenter (Dok.nr. 2107555v1). Taget til efterretning.

Andre sager:
Social- og Sundhedsudvalget:
• Forlængelse af projekt om udvidet patientuddannelse til diabetespatienter (Dok.nr. 2202123).

Plan- og Miljøudvalget:
1. Forslag til lokalplan 2.19.8 og kommuneplantillæg for domicil til Danske Handicaporganisationer og offentlig park, Høje-Taastrup By (Dok.nr. 2205733).
2. Forslag til lokalplan 1.66 for ældreboliger på Mølleholmen syd for Valmuen samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2006 (Dok.nr. 2170669).

8. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed –
• KK opfordrede Seniorrådet til at overveje emner til næste års brugerundersøgelser.
• Besvarelse af tidligere fremsendte spørgsmål fra IJ:
i. Spørgsmålet angående blåt og gult katalog: Aftalen er, at prisforskellene i det gule og blå katalog svarer til forskellene ved at handle i dagligvareforretninger med forskelligt serviceniveau. Ved afvigelser eller fejl skal Kvalitetskoordinator, Stine Relsted Fahnøe, kontaktes.
ii. Spørgsmålet angående sletning fra venteliste til plejebolig: Ordlyden bliver ændret. Betydningen for placering på ventelisten skal fortsat afklares.
iii. Studieturen til plejecenter i Lejre: hvad skulle referatet og Seniorrådets indspark bruges til? Det fremgår tilsyneladende ingen steder. EB giver materialet til KK.
iv. Teknologi indenfor hjemmeplejen: udover det igangværende robotstøvsugerprojekt, overvejes et projekt om en-mandsbetjent vending og forflytning samt et projekt om elektronisk nøglesystem.
v. Kogebog for enlige ældre: bliver ikke prioriteret, idet den ikke anses som en kommunal opgave.
• KK orienterede om et godt møde arrangeret af Kræftens Bekæmpelse. Mødet havde desværre kun få deltagere. Det kunne se ud som om, lysten til debat ikke er stor. Eller måske skal andre metoder tages i brug for at øge deltagelsen.
• Økonomiske midler til Kostrådets arbejde: Der er ikke afsat til midler til Rådets arbejde, men der er sat gang i at finde midler.
• Borgere på venteliste på hospitaler: Ingen aktuelle tal lige her og nu. Men overbelægning meldes straks ind til HTK.
• Svar på spørgsmål fra BA efter møde i Vestegnskommunesamarbejdet: Høje-Taastrup Kommune har 242 plejecenterpladser.
• Svar på spørgsmål fra dagens dagsorden:
i. ”Analyse af mulighed for oprettelse af tilbud indenfor vederlagsfri fysioterapi”: forskellige muligheder for at anvende varmtvandsbassin til borgere med særlige behov, fx brystopererede, undersøges.
ii. Gebyr opkrævet en eller flere gange i forbindelse med ventelister til specifikke plejeboliger: undersøges til kommende møde.
iii. De mulige besparelser i forbindelse med partnerskab om byggeri og drift af plejecenter er et udsagn fra igangværende aktører. Undersøges nærmere af administrationen og Seniorrådet orienteres, når der er nyt.

9. Orientering fra udvalgene:
• Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget – Tre Seniorrådsmedlemmer ventede forgæves på de øvrige mødedeltagere til det aftalte møde d. 27.11.2008. En misforståelse lå til grund for, at Ældre Sagen ikke mødte op. BS kontakter Ældre Sagen med opfordring til nyt møde.
• Social- og forebyggelsesudvalget – Har ikke afholdt møde.
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget – Har ikke afholdt møde. Udvalget har modtaget en anmodning fra Baldersbos Bruger-/pårørenderåd om skiltning, der viser vej fra Ansgarkirken til Baldersbo. AC tager anmodningen med til næste udvalgsmøde.
• Informationsudvalget – Hjemmesiden
o Referat af møde i Informationsudvalget d. 11.11.2008 (vedlagt dagsordenen)
o Seniorrådets næste Borgermøde afholdes onsdag d. 28.01.2009 i Hedehuset, Hedehusene.
o Beslutning om lokation for FNs Ældredag skal snart træffes.
o Hjemmesiden skal op og køre nu. Der entreres derfor med ekstern bistand hurtigst muligt.
• Redaktionsudvalget – Intet nyt.
• Forretningsudvalget – Intet nyt.
• Brugerrådene – herunder indkøbsordninger – Der har været afholdt Bruger-/pårørenderådsmøde samt et fint julearrangement på Torstorp Plejecenter. AC udtrykker stor tilfredshed med Torstorp. Møde i Baldersbo Plejecenters Bruger-/pårørenderåd affødte ønsker om ændringer af den faste dagsorden, så flere emner kan debatteres. Henriksdal Plejecenter holder stort møde inklusiv julefrokost d. 04.12.2009.
• Klagerådet – Endnu et planlagt møde har desværre måttet aflyses. Der arbejdes på at finde en holdbar løsning bl.a. ved hjælp af Velfærdsministeriet. Næste møde d. 09.12.2008.
• Kostrådet – Holdt et godt møde d. 24.11.2008 med prøvesmagning. Næste møde i Kostrådet d. 11.02.2009 foregår på Henriksdal Plejecenter. Der er indkaldt til møde d. 07.01.2009 kl. 13.00 på KKs kontor (E230): Forventningsafstemning vedr. sekretariatsbistand til Kostrådet. Rådets formand (KT), KK og teamchef Henny Jessen deltager. Seniorrådet besluttede, at BM ligeledes deltager. EB giver KK besked herom.
• Kontaktgruppen – afholder møde d. 01.12.2008.
• Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter – Intet nyt.
• Emner, der kan bruges til pressen -

10. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer – IJo har udarbejdet en halvårskalender, som EB sender med ud med referatet. Seniorrådet opfordres til at skrive i kalenderen, så alle kan få et opdateret eksemplar.

11. Økonomioversigt – og Udkast til budget 2009 (vedlagt dagsordenen) – IJo gennemgik bilagene.

Seniorrådet søger om overførsel af ubrugte midler fra 2008 til 2009 til dækning af borgermøde d. 28.01.2009, en temadag i samarbejde med Ældre Sagen samt kørselsgodtgørelse for Seniorrådet medlemmer.

Forretningsudvalget og IJo undersøger priser m.v. på bærbare pc’er.

12. Evt.

Næste møde: d. 12.01.2009 i lokale B104 (mødet kunne ikke flyttes til det store mødelokale i stueetagen, idet lokalet er optaget)
Mødeleder: IJo.