Seniorrådsmøde 02.06.2008

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 02.06.2008 i mødelokale B102

Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Anne-Lis Lystrup (AL) (ordstyrer)
Bente Steffensen (BS)
Børge Anker (BA) (formand)
Børge Mogensen (BM)
Inge Jacobsen (IJ)
Irene Johansen (IJo)
Kirsten Thuesen (KT)

Afbud:

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed (KK)
Elisabeth Bundgaard (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Valg af mødeleder til næste møde
BS

3. Godkendelse af referat fra den 05.05.2008
Godkendt

4. Orientering v/ Ældrekonsulenten
• Løbende orientering af Seniorrådet ved Udviklingsleder Mariann Lyby (notat udsendt med denne dagsorden).
• Kristine Larsen, Integrations- og proceskonsulent kan deltage i Seniorrådets møde d. 11.08.2008 fra kl. 9.00-9.45
• Hvem kan svare på (mail)spørgsmål om ringbus fra borger? AC svarer, når EB giver hende print af mail (sendes ud med nærværende referat)
• Fra Teknik- og Miljøcenteret: Adresser på Skagensgade 2A til 10B (vedlagt denne dagsorden). Fremover orienteres Seniorrådets formand; der sendes ikke ud til medlemmerne.
• Diæter og km-penge. (diæter er på vej. Alle Seniorrådsmedlemmer står som Byrådsmedl. Det er, hvad systemet kan klare. BS’ beløb var en tilbageførsel (fordi I ikke er omfattet af forsikring) og derfor blev skatten også tilbageført.
• EAN-nr. 579-800-890-4288 og bogstaverne ELBU skal anføres alle regninger.
• Hvordan blev der afregnet ved tidligere Borgermøder? (ifølge ØAC (Henrik F. Søtorp) skal der foreligge en Byrådsbeslutning omkring indtægter fra borgermøder.)

5. Meddelelser fra formanden
1. Opdatering af Seniorrådets hjemmeside er påkrævet. Der er borgere, som oplyser, at der ikke er referater fra 2008.
2. Et par borgere ønsker ikke at modtage Senior-Avisen. Der er givet svar til den ene borger, (som administrationen har kontakt med), at en frasortering af navne og adresser skal gøres manuelt, og at man vil forsøge at imødekomme borgerens ønske, så vidt det er muligt.
3. En borger har klaget over, at formanden for Seniorrådet ikke skriver Taastrup med to aer. Det beklager BA.
4. BA har deltaget i Vestegnens Ældrerådssammenkomst den 27. maj i Dragør. Dagsorden vedlægges til orientering.
5. BS, AK, BM og BA har deltaget i møde om kommunens hjemmeside (den del der berører ældreområdet). Vi blev orienteret om, hvorledes man forestiller sig at hjemmesiden vil komme til at se ud, og vi kom med forslag på enkelte områder. Der bliver indkaldt til et nyt møde, når hjemmesiden er ved at være færdigudviklet. Det var et godt initiativ.
6. Der er kommet svar fra Danske Ældreråd om, at kun 47 Klageråd ud af 98 kommuner modtager diæter for deltagelse i Klagerådsmøder. Der er ikke problemer i Høje-Taastrup.
7. Danske Ældreråd har anmodet om oplysninger om, hvornår vi planlægger valg til Seniorrådet. Der skal vel nedsættes et valgudvalg, der kan aftale det videre forløb med borgmesteren.
8. Venskabsby-kontoen har doneret 2.500 kr. til Seniorrådets transport til Ängelholm.
9. Telefonsvareren i Bygaden 21 virker stadig ikke. Var det alligevel en god idé, vi fik, da vi nedlagde kontortiden? Jeg vil foreslå, at vi tager kontortid op på vores evalueringsmøde.
10. Seniorrådet har modtaget svar fra formanden for Ældreudvalget, Poul Bonderup, vedrørende Seniorrådets høringsskrivelse vedrørende § 79-sagen på plejecentrene (udsendt med denne dagsorden).
11. Skrivelsen er årsag til, at jeg har stoppet en artikel i Lokalavisen Taastrup. Vi skal regne med, at sagen kommer til drøftelse inden mødet i august. Hvilket af Seniorrådets udvalg skal stå for det videre arbejde? Var det noget for Social- og forebyggelsesudvalget?
12. Evaluering af besøget i Ängelholm.
13. Depression hos ældre, som vi har aftalt skal tages op. Forslag om at lade sagen ligge, da vi har rigeligt at arbejde med p.t.
14. Under evalueringsmødet i august skal vi forberede os på, hvilke temaer vi skal tage op udover årsplanen. AL foreslår at kigge nærmere på Seniorrådets mødeform.
15. Indsamling af lønsedler. Klarlægning af problemets omfang samt drøftelse af kørselsordning. Alle indsamler fakta om kørselsforbrug. BA kontakter Danske Ældreråd med opfordring til at arbejde for en løsning.
16. Orientering om mødet i Regionen.

5a. Kurser/konferencer
Intet.

6. Politiske sager til Ældreudvalget maj 2008 – Høringssager

1. Meddelelser juni 2008
Referat møde. 19.02.08 (pdf, 70,4 KB)
Referat af Seniorrådsmøde 05.05.2008 (pdf, 94,9 KB)
Meddelelsessag om Evaluering af mobilecare (pdf, 90,1 KB)
2. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 18 2008
3. Kapacitetsprognose - Ældreboliger
4. Høring om Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden - tages ad notam med ønske om, at Høje-Taastrup Kommune vil arbejde for at tiltrække det nødvendige antal fysioterapeuter.
5. Høring om omlægning af økonomifordelingsmodel for handicapkørsel - tages til efterretning
6. Undersøgelse af tidsforbruget på plejecentrene i aftentimerne – Bemærkelsesværdigt, at man vedholder at benytte udtrykket ”Samarbejdsbog” i teksten (side 6 af 8), når begrebet er afskaffet.
7. Stigende fødevarepriser - betydning for borgere på plejecentre - Høringssvar er udarbejdet
8. Evaluering af kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk bistand samt træning 2008 - Det er positivt, at man udvider kredsen fra 10 % til 25 %. Ligeledes positivt, at man fravælger telefoniske stikprøver i fremtiden. Seniorrådet udtrykker bekymring for det erstatningsansvarlige i forhold til glatførebekæmpelsen.
9. Kvalitetsstandard for snerydning
Andre dokumenter
Ingen

7. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed kl. 11.00
1. Orientering om mulighederne for selvtræning på plejecentrene
2. Spørgsmål om sletning fra venteliste til plejeboliger afklares på kommende møde
3. Bruger- og pårørenderåd og Seniorrådet inviteres til dialog i forbindelse med § 79 og dagtilbud og caféer
4. Rygning på plejecentrene. Et dilemma som der arbejdes videre på at løse
5. Der er kommet en håndfuld ansøgninger til stillingen som leder af Torstorp Plejecenter
6. Orientering om arvesag om bus til Kløverhuset
7. Tilbagemelding på IJs oplæg om P-pakkerne
8. Up date på strejkesituationen

AL: Situationen omkring Seniorrådets hjemmeside er utilfredsstillende – KK lover at foranledige møde med forvaltningen desangående.
IJ: Hvorfor har en ældrebolig på Græshøjvej stået tom siden december? Svar: Der er ingen, der vil have den pga. særlige omstændigheder.
IJ: Har modtaget tilbud fra et firma for gratis afprøvning af robot-støvsugere. Videregivet til KK.
BA: Hvorfor kan man ikke få udskiftet en nedslidt rollator. Borgeren får besked på, at den er under fem år.

8. Orientering fra udvalgene:
• Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget – Afholder møde d. 16.06.2008
• Social- og forebyggelsesudvalget – Kvalitetshåndbogen. Skal vi tage et nyt emne op ved BS? Har ikke afholdt møde, men forsøger at holde møde inden 11.08.2008.
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget – Baldersbo Plejecenter ønsker genetablering af busstoppested ved centret. Lokalplansforslag vedr. rækkehusområde beliggende i Kraghave Nordvest for Høje-Taastrup landsby til orientering
• Informationsudvalget
• Blad- og redaktionsudvalget – refererer fra arbejdet vedrørende ændring af Senior-Avisen
• Hjemmeside
• Forretningsudvalget
• Brugerrådene – herunder indkøbsordninger på plejecentrene – Hvordan går det med indkøbsordninger på plejecentrene? Møde på Baldersbo d. 26.08.2008, hvor man stadig afventer ibrugtagelse af køkkenet. Almindeligt Brugerrådsmøde på Henriksdal d. 04.06.2008. Valg til Brugerrådet (samme sted) i morgen.
• Klagerådet – Har fået et nyt medlem fra Handicaprådet. Da medlemmet ikke opfylder betingelserne, skal der vælges et andet medlem.
• Kostrådet –
• Kontaktgruppen – Nyt møde i aften. I henhold til Lov om Social Service § 18 har Kontaktgruppen fået høringsret omkring de økonomiske dispositioner.
• Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter
• Emner, der kan bruges til pressen – Valdemars Dag d. 13.06.2088.

9. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer


10. Økonomioversigt – (kommer automatisk i Seniorrådets mailbakke hver d. 5. i måneden.)
Seniorrådet ønsker yderligere detaljering af Økonomioversigten. Den skal laves, således at rådet kan se samtlige udgifter. ØAC orienterer på septembermødet.

11. Evt.
Næste møde: 11. august 2008 i mødelokale B102. Dagsorden udsendes en uge før mødet.
Mødeleder: BS