Seniorrådsmøde 03.03.2008

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 3. marts 2008 i mødelokale B102


Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Børge Anker (BA) (formand)
Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS)
Børge Mogensen (BM) (ordstyrer)
Inge Jacobsen (IJ)
Kirsten Thuesen (KT)

Afbud:
Karen Koefoed (KK)
Irene Johansen (IJo)

Øvrige deltagere:
John Sørensen, Sundheds- og forebyggelseschef
Maria Habroe, Sundhedsfremmekonsulent
Elisabeth Bundgaard (EB), Ældrekonsulent (referent)

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Valg af mødeleder til næste møde.
IJo

3. Godkendelse af referat fra den 04.02.2008
Svar fra KK om muligheden for billetsalg via Biblioteker og Borgerservice til Seniorrådets kommende Borgermøde udbedes hurtigt.
Svar: Borgerservice siger ja, og Mie Peterson derfra aftaler nærmere med BM.

4. Orientering v/ Ældrekonsulenten
• Klagerådets årsberetning (blev sendt ud med dagsorden).

5. Meddelelser fra formanden
• Evaluering af rådets arbejde (jævnfør Seniorrådets Forretningsorden i maj/juni)
• Takkekort fra Ishøj Ældreråd
• Bedre Ældresikkerhed fra Beredskabsstyrelsen (blev sendt ud med dagsorden).
• Tilsynsrapporter fra dialogbaserede og uanmeldte tilsyn ligger på kontoret, men må ikke fjernes.
• Invitation til reception i anledning af Borgmester Michael Zieglers 40 års fødselsdag (blev sendt ud med dagsorden)
• Modtaget skrivelse fra Oskar Vang vedr. havepasningsordningen
• Modtaget salgsmateriale om Seniorhåndbogen

5a. Kurser/konferencer
Idékonference om innovation og social udvikling på Fyn d. 10.03.08. - IJ og KT deltager.

Seniorrådsmødet drøftede, om man har økonomi til at sende en eller to rådsmedlemmer til kvalificerende kurser og møder. To rådsmedlemmer kan bedre give Seniorrådet enten en skriftlig eller mundtlig orientering om emnet, og derved optimeres og sikres vidensdeling.

Orientering fra Regionsmøde ved AC. Egentligt referat kan ses på Regionens hjemmeside.

6. Politiske sager til Ældreudvalget marts 2008 – Høringssager
• Meddelelser
• Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 4
• Klagerådets årsberetning 2007
• Betaling for færdigbehandlede patienter på somatiske sygehuse – BA og IJ udarbejder høringssvar
• Budget 2009 – Dialogmøde d. 26.03.08
• Ældreboliger på Mølleholmen, kravspecifikation og ejerform – Seniorrådet opfordrer til, at der etableres overdækkede parkeringsmuligheder til el-scootere med tilgang til el og dermed opladning. AC og AK udarbejder indlæg om projektet til Senioravisen.
• Fælleskommunal indkøbsaftale for diabetesmateriale

Andre dokumenter

Høring af spørgeskema til brugerundersøgelse – Seniorrådet opfordrer til, at borgerne høres om tilfredsheden med varerne og priserne, herunder tilbudsvarer. Endvidere tilføjes spørgsmål vedr. returemballage og afregning af denne.

Seniorrådet er opmærksomme på, at der i 2007 blev foretaget tilfredshedsundersøgelse vedrørende maden, men finder, at når spørgsmålet indgår i nærværende brugerundersøgelse, bør følgende spørgsmål indgå:
Er maden tilfredsstillende varm ved levering?
Er maden tilfredsstillende emballeret, og er den til at åbne?

7. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed kl. 11.00 – udgik grundet konferencedeltagelse

Seniorrådet erindrer KK om problematikken vedr. afskaffelse af Samarbejdsbøger og en mulig efterfølger som fx TrygFondens ”Patientens Bog” (anvendes i andre kommuner)
Seniorrådet udtrykker bekymring over, at HTKs hjemmeside fortsat oplyser, at man slettes af listen, såfremt man takker nej til en Ældrebolig. Sætningen bør slettes.

8. Orientering om Sundhedsbussen v/ Sundheds- og forebyggelseschef John Sørensen (JS)/Maria Habroe (MH), Sundhedsfremmekonsulent kl. 11.30
Idé stammer fra blandt andre Egedal Kommune, hvor Sundhedsbussen holder på forskellige steder og tilbyder samtaler om livsstil, helbredstjek. Egedal Kommune har desuden et Livsstilscenter. I andre kommuner kører bussen ud til forskellige institutioner i forbindelse med specifikke aktiviteter. Stege Kommune har en ”Rullende klinik” efter inspiration fra England. Bemanding kan fx være læge, sygeplejerske, diætister, sundhedsplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut.

HTK vil vægte oplysningsdelen, især i forbindelse med arrangementer. Vil desuden vægte at kvalitetssikre helbredstjek i samarbejde med de praktiserende læger.
Der er – efter Seniorrådets opfattelse - ikke sat tilstrækkelige midler af på budgettet til indkøb og drift af en Sundhedsbus.
JS: det allerede afsatte beløb svarer til, hvad Egedal Kommune anvender.

60+ borgere er ikke specielt tænkt ind, men Sundhedsbussen vil være at finde ved arrangementer for seniorer, og vil også kunne møde frem fx ved aktiviteter i Senior-bofællesskaber.

9. Orientering fra udvalgene:
• Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget – næste møde d. 16.04.08
• Social- og forebyggelsesudvalget – ikke afholdt møde
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget – finder det positivt, at omlægningen af buslinier er sendt i høring i diverse bylav.
• Informationsudvalget, herunder Bladudvalg og hjemmeside
– udkast til invitation til Seniorrådets Borgermøde modtaget positivt og returneres til BM.
– Afbud til Borgermødet fra Borgmester Michael Ziegler.
– Københavns Kommune har udarbejdet en god brochure som nye folkepensionister modtager. Udvalget anmodes om at anskaffe 10 eksemplarer til videre behandling i Seniorrådet.
– BS har udarbejdet invitation til møde om fremtidige informationsmuligheder til de foreninger, som fast annoncerer i Senior-Avisen.
– AK opfordrer Seniorrådets underudvalg til at skrive korte indlæg om deres arbejdsfelter til Senior-Avisen.
– Nyt udkast til pjece om Seniorrådet er fin. EB bestiller hos HTKs Trykkeri.
• Forretningsudvalget
– BA orienterede om møde mellem Forretningsudvalget, KK og EB.
– AL orienterede om møde med Ældresagen, som gerne vil samarbejde med Seniorrådet. Et indledende møde mellem Seniorrådets Forretningsudvalg har resulteret i, at Seniorrådets underudvalg indkalder Ældresagen til et møde.
– Seniorrådets Forretningsudvalg har skrevet til ØU angående Seniorrådets budget 2008.
• Brugerrådene –
• Klagerådet –
• Kostrådet –
• Kontaktgruppen –
• Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter: intet nyt.
• Emner, der kan bruges til pressen:

10. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer -
Husk: Seniorrådets besøg hos Det Danske Madhus d. 15.04.08 kl. 10.

11. Økonomioversigt – kommer automatisk i Seniorrådets mailbakke hver d. 5. i måneden.

12. Evt. –

Næste møde: 7. april 2008 i mødelokale B102
Mødeleder: IJo