Seniorrådsmøde 04.02.2008

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 4. februar 2008 i mødelokale B102

Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Børge Anker (BA) (formand)
Anne-Lis Lystrup (AL)
Bente Steffensen (BS)
Irene Johansen (IJo)
Børge Mogensen (BM) – måtte gå før mødets afslutning.
Inge Jacobsen (IJ) (ordstyrer)

Afbud:
Kirsten Thuesen (KT)
Karen Koefoed (KK)

Øvrige deltagere:
Elisabeth Bundgaard (EB), Ældrekonsulent (referent)


1. Godkendelse af dagsorden.
KK er desværre forhindret i at deltage i dagens møde.
Ligeså må Sundheds- og forebyggelseschef John Sørensen undværes ved dagens møde, idet han ved forglemmelse ikke er blevet inviteret.

2. Valg af mødeleder til næste møde.
BM

3. Godkendelse af referat fra den 14.01.2008
Under punkt 8: AC er blot repræsentant ved det næste møde med pårørende på Torstorp.

4. Orientering v/ Ældrekonsulenten
• Fakturaer til Senior-Avisens annoncører – bliver skrevet 1 gang årligt, sidst på året. Taget til efterretning.
• Studietur – der er endelig kontakt med personer i Malmö, så studieturen bliver d. 29.02.08. EB udarbejder program og sender ud.
• Dansk Hjemmepleje Service er blevet godkendt som privat leverandør.
• Udlæg – sidste frist for udbetaling af udlæg udløber m. uge 6
• Tilbud på uddeling af Senior-Avisen fra Citymail uddelt til Informationsudvalget.

5. Meddelelser fra formanden
• Til orientering:Seniorrådets Forretningsorden (vedlagt) - BA giver EB kopi af Forretningsorden, så den kan blive sendt ud til politikerne
• Brev fra Renan Hansen vedrørende plejecenterbyggeri (vedlagt)
• Modtaget fra LO Faglige Seniorer - Håndbogen ”Pensionist eller Efterlønsmodtager”, ”Du bliver aldrig for gammel til god mad” og ”Pas godt på dine tænder”
• AL, BS og IJ deltager i Sundhedscentrets nye tiltag – Virtuelle legepladser. AL tilmelder dem.
• Modtaget svar fra Velfærdsministeriet ang. Reglerne om indtægtsregulering af social pension og boligstøtte (vedlagt)
• Undersøgelse af, hvor mange/få kroner en folkepensionist, som bor på plejecenter i HTK, har efter at have betalt alle udgifter forbundet dermed. Svar fra KK afventes.
• Spørgeskema fra Danske Ældreråd modtaget.
• Bladet ”Pensionisten” modtaget.
• Orienteringsmøde for kommende pensionister – bekymrende, at HTK er holdt op med at afholde disse møder. BA foreslår, at Seniorrådet står for arrangementet fremover. Dvs. inviterer og sikrer det kommunale fremmøde. Forslaget faldt. I stedet afventer Seniorrådet tilbagemelding fra EB, når kommunen starter med den nye form, som der arbejdes på.

5a. Kurser/konferencer
AC efterlyser materiale forud for kurset i Roskilde. EB tjekker.
AC og IJ deltager i konferencen i Odense d. 25.02.08 – EB tilmelder og bestiller togbilletter.
BA og AC deltager i konferencen på Nyborg Strand d. 9.-10.04.08. EB deltager d. 10.04. og tilmelder.

6. Politiske sager – Høringssager

Meddelelser februar 2008 (Doknr: 1874839):
Praksis for vikardækning: Seniorrådet henstiller til, at HTK opretter eget vikarbureau.
Konference om faktorer som har betydning for ældres trivsel i plejeboliger: AC og IJ deltager.
Ældrepolitisk konference i Nyborg.
Aftalen om voksenelevløn: hilser Seniorrådet med glæde.
Status på strategi for rekruttering og fastholdelse.
Referat af Seniorrådsmøde mandag d. 14.01.08.

• Mulige visioner og udviklingsstrategi – Budget 2009: Seniorrådets Forretningsudvalg fremsender begrundede ønsker om flere økonomiske midler: AL udarbejder skrivelse.
• Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 52: taget til efterretning.
• Temadrøftelse om ny teknologi i ældreplejen 2008: IJ orienterer om diverse tiltag fra Teknologirådet, om samarbejde med Sverige vedrørende låsesystem og fremtidens udvidede PDA.
• Caféerne på plejecentrene og på Træningscentret Espens Vænge: IJ og BA har hver for sig udformet oplæg til høringssvar; AL sammenskriver det endelige høringssvar.
• Tilskud fra puljen til udvikling af bedre ældrepleje: taget til efterretning.
• Ankestyrelsens praksisundersøgelse på hjælpemiddelområdet: Seniorrådet efterlyser borgernes oplevelser i undersøgelsen. Undres desuden over, at man hele tiden rammer tallet 84 %. Seniorrådet tager derefter rapporten til efterretning.
• KL og FOA projekt: Hånd om barriererne: taget til efterretning.
• Samordning af puljerne § 18 og § 79: BS har udarbejdet høringssvar. Mailes til EB.
• Havepasning og snerydning for pensionister: AK, IJo og AC har udarbejdet høringssvar. EB erstatter ”Bemærkninger” med ”Høringssvar”.
• Status på revision af HTKs handicappolitik: taget til efterretning
• Sundhedsfremme og forebyggelse i 2008: Seniorrådet afventer nærmere herom fra John Sørensen på mødet d. 03.03.08.
• Pelliconi-projektet. Et udviklingsprojekt om sundhedsfremme blandt ufaglærte og indvandrere: taget til efterretning.
• Praksisundersøgelse om merudgifter efter Servicelovens § 100: taget til efterretning.

7. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed kl. 11.00 - udgået

8. Orientering fra udvalgene:
• Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget – Besøget på Baldersbo: Farver på væggene kunne bryde indtrykket af sygehus. Etablering af trappe vil ikke øge borgernes samvær, endsige integrere de to afdelinger. IJ opfordrer til at give tid til at den nye plejecenterledelse lige får tid til at indrette lokalerne. Også positive oplevelser, herunder personalets store engagement, under besøget. IJ udarbejder udkast til artikel til Senior-Avisen.
- ”Vågekone”–ordningen er ved at vinde indpas igen, blandt andet på Bornholm, fordi der er et tiltagende antal personer, som ikke har pårørende. Seniorrådet vil foreslå Dansk Røde Kors et samarbejde herom. IJ kontakter lokalformand i Høje-Taastrup, Michel Gouriou.
• Social- og forebyggelsesudvalget – BS har undersøgt andre kommuners tiltag svarende til HTKs Sundhedsbus. Mange steder er formålet først og fremmest at skabe synlighed.
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget – intet nyt.
• Informationsudvalget, herunder Bladudvalg og hjemmeside
– udkast til pjecen er udsendt forud for dagens møde. Nyt udkast fremsendes inden næste møde.
- oplæg om Borgermøde 22.04.08 fremsendt. IJo spørger KK om muligheden for billetsalg via Biblioteker og Borgerservice. BM har givet tilsagn om hjælp til annoncering m.v. Nyt oplæg samt svar fra KK til næste møde.
• Forretningsudvalget - IJ har ikke længere noget med hjemmesiden at gøre og hendes navn skal slettes fra punkt 9.
- AL: Kan ikke være SR-medlemmers opgave at få hjemmesiden til at fungere. Der må findes kvalificeret hjælp, som har ansvaret. EB undersøger, om det er hendes ansvar og giver besked per tlf./mail senest mandag d. 11.02.2008 og melder retur til AL, som efterfølgende eventuelt tager handling.
- Tandpleje for ældre. Seniorrådet afventer udspil fra Folketinget.
- Evaluering og eftertanke om Seniorrådets indsats og resultater. På dagsorden til næste møde.
- Økonomioversigt – Er endnu ikke modtaget. Seniorrådet efterlyser den igen!
• Brugerrådene – Mødet på Torstorp er blevet udskudt på grund af travlhed. Baldersbo holder valg ons. 06.02.08 og d. 04.02.08 afholdes møde for pårørende.
• Klagerådet – sidste møde aflyst på grund af manglende politisk fremmøde.
• Kostrådet – intet nyt.
• Kontaktgruppen – godt møde i sidste uge. Synlighed bliver næste års tema.
• Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter: intet nyt.
• Emner, der kan bruges til pressen:

9B. Apotekets prispolitik – Plejecentrene kan nu vælge mellem 2 serviceniveauer:

1. Begrænset service betyder én samlet forsendelse om ugen. Denne er gebyrfri. Vælger man denne service, vil alle ekstra bestillinger og leveringer på andre tidspunkter end den faste dag blive pålagt det normale udbringningsgebyr på 45 kr.

2. Ubegrænset service betyder, at bestillinger kan afgives på et hvilket som helst tidspunkt – og i nødvendige tilfælde med flere leverancer samme dag. Her opkræves et gebyr på 25 kr. som pålægges alle forsendelser, herunder dosispakket medicin.

Brugerrådsmøde på Baldersbo vil afklare, hvilket serviceniveau man vælger. De øvrige Plejecentre er i færd med at implementere serviceniveau 1.

10. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer - Borgermøde 22.04.08

11. Økonomioversigt – savnes!

12. Evt. – oversigt over Seniorrådets møder efterlyses. Udleveres ved næste møde.


Næste møde: 3. marts 2008 i mødelokale B102
Mødeleder: BM