Seniorrådsmøde 05.05.2008

Referat af Seniorrådsmøde mandag den 5. maj 2008 i mødelokale B102

Til stede:
Agnete Christiansen (AC)
Anna B. Kirkeberg (AK)
Anne-Lis Lystrup (AL) (ordstyrer)
Bente Steffensen (BS)
Børge Anker (BA) (formand)
Inge Jacobsen (IJ)
Kirsten Thuesen (KT)

Afbud:
Irene Johansen (IJo)
Børge Mogensen (BM)

Øvrige deltagere:
Karen Koefoed (KK)
Elisabeth Bundgaard (referent)


1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Valg af mødeleder til næste møde
AK

3. Godkendelse af referat fra den 07.04.2008
Godkendt

4. Orientering v/ Ældrekonsulenten
• Ny mødedato for møde mellem Forretningsudvalg og KK, MBB og EB d. 20. maj 2008 kl. 11.00-12.00.
• Svar på spørgsmål fra IJ om magtanvendelse ved medicinindtagelse på plejecentrene – Ingen borgere bliver snydt til at indtage medicin. Alle borgere, som har brug for at få medicin med yoghurt eller anden mad er orienteret og vidende om det både før og i situationen. Der er borgere som af forskellige årsager ikke ønsker/kan tage deres piller, i disse situationer indgås samarbejde med de praktiserende læger og de pårørende, hvor al medicin gennemgås og evt. doser eller præparater ændres eller seponeres. Det respekteres, hvis en borger siger nej. I disse tilfælde forsøges det med en pædagogisk tilgang at nå borgeren - ellers forsøges senere igen. Hvis det gentagne gange ikke lykkes, dokumenteres dette og borgerens egen læge involveres. De pårørende forespørges ligeledes om gode råd og erfaringer fra tidligere episoder. Sådan løste man fx problemer, hvor en borger ramt af svær demens ikke ville tage sin medicin. Løsningen blev at medicinen blev ændret til dråbeform, hvorefter borgeren tager det uden problemer.
• Seniorrådets telefon i Pensionisternes hus virker igen. AL vil gerne indtale besked. EB kontakter KMD.
• Byrådet traf den 22. april 2008 beslutning om retningslinier for tilskud til havehjælp. Breve til tidligere brugere af havepasningsordningen sendt ud d. 29.04.08. (kopi af brev til borgere med formue og kopi af brev til borgere uden formue udsendt tidligere).
• Et spørgsmål: skal jeg sende sager fra andre fagudvalg ud til hele Seniorrådet, når I allerede er med i arbejdet (aktuelt i forbindelse med Interaktive Legepladser). Svar: Nej, for hvert udvalg har pligt til at referere tilbage. EB bedes om at undersøge, hvorfor tre medlemmer af Seniorrådet ikke er blevet indkaldt til arbejdet med Interaktive Legepladser.

Der må være sket en kommunikationsfejl, idet Sundhedscentret ikke har hørt fra Seniorrådet.

Dette er beklageligt, da Seniorrådet var meget interesseret i at arbejde med emnet.

5. Meddelelser fra formanden
• Seniorrådet undrer sig over - som folkevalgte - IKKE at være blevet inviteret med til byrådets tur til Oldenburg. Et konkret samarbejde med Oldenburgs ældre kunne have kvalificeret Seniorrådets arbejde.
• Seniorrådet besøger Ängelholm d. 23. maj kl.: 10.00. Afgang fra Pensionisternes Hus kl. 7.30
• § 79 – plejecentre; det på sidste møde udleverede materiale indgår i drøftelsen. Som det fremgår af et tidligere høringssvar har Seniorrådet haft tid nok til at forholde sig, men har ikke fået det nødvendige materiale udleveret. Nyt høringssvar er udarbejdet.
• Modtaget henvendelse fra borger som er utilfreds med, at Torstorp Plejecenter afviser selvtrænere. Rejses overfor KK senere på mødet.
• Kvalitetsstandarder – IJ kom med et oplæg om P-pakkerne. Det udsendte materiale indgik i drøftelsen og videregives til KK. Næste granskning af Kvalitetsstandarder retter sig mod 2.4.
• Skovtur 2008 – Forretningsudvalget udarbejder speaker-tekst.
• Høje-Taastrup Kommune (HTK) har tilsyneladende overtaget ansvar og udgifter for kopimaskinen i Pensionisternes Hus.
• Borgermødet var godt, men flere ville kunne have fået gavn af mødet, såfremt Senior-Avisen var kommet ud i tide.
• Regionsrådsmøde d. 7. maj.
• Møde om kommunens hjemmeside 20. maj kl. 9.00-12.00 i mødelokale B103; BA, BM, AK, BS deltager.

5a. Kurser/konferencer
Intet.

6. Politiske sager til Ældreudvalget maj 2008 – Høringssager

1. Meddelelser maj 2008:
Referat af Seniorrådsmøde 07.04.2008 (1927481) (er udsendt tidligere)
Falck ventetider (1995175) – Kommentar fremsendes til ÆU ved EB
Redegørelse for antallet af større boligændringer (1992266)
Referat fra dialogmøde om budget 2009 26.03.2008 - Ældreudvalget 2008 (1995495)

1. Venteliste til pleje- og ældreboliger uge 13 2008
2. Placering af datastuen – tages til efterretning
3. Regnskab 2007 for Ældreudvalget - tages til efterretning
4. Ansøgning om overføring af bevillinger fra 2007 til 2008 på Ældreudvalgets område – Er Seniorrådets midler så også overført? Det oplyses, at beløbet er overført.
5. Budgetopfølgning 2008 - Ældreudvalgets område
6. Høring om Forebyggelsespolitik og Strategi for kronisk sygdom i Region hovedstaden - tages til efterretning. Med baggrund i at lægernes praksis er privat, kan Seniorrådet ikke udtale sig, men gør opmærksom på, at for at løse fremtidig lægemangel kan HTK være behjælpelig med at anvise egnede lokaler til lægerne.
7. Høring om plan for almen praksis – tages til efterretning
8. Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgspriser 2007
9. Kvalitetsstandard for specialrengøring - tages til efterretning
10. Årsrapport over tilsyn med Høje-Taastrup Kommunes plejecentre 2007 – Høringssvar udarbejdet.

Andre dokumenter
Forslag om Sundhedsbus i Høje-Taastrup (KRAM-bus) - Høringssvar udarbejdet.

7. Orientering v/Ældrechef Karen Koefoed kl. 11.00
• Orientering om Årsrapport over tilsyn med Høje-Taastrup Kommunes plejecentre 2007 og baggrunden for Sundhedsstyrelsens kritik.
• Annemone Olsen, leder af Torstorp Plejecenter, har sagt sin stilling op.
• Der arbejdes videre med ny teknologi bl.a. om låsesystemer
• Sletning af venteliste til plejeboliger – tages op på næste møde
• Up date på strejkesituationen – ser ud til at være afsluttet for sosuhjælpere og -assistenter, i hvert fald er der indgået forlig.
• Kvalitetsstandarder – oplægget om P-pakkerne videregivet til KK, som melder tilbage.
• KK undersøger, om der ligger aftaler, som udelukker selvtrænere på plejecentrene.
• Hospice – AC: nyt hospice i Ballerup undervejs.

8. Orientering fra udvalgene:
• Plejehjems- og hjemmehjælpsudvalget – har holdt møde. Som repræsentant for udvalget for Ny teknologi har IJ deltaget i et interessant besøg i Halmstad, hvor man så elektroniske låsesystemer, som kobler med PDA.
• Social- og forebyggelsesudvalget – det planlagte møde i morgen udsættes
• Teknik- og miljøudvalget, herunder trafiksikkerheds- og servicebusudvalget – ingen møder
• Informationsudvalget, herunder Bladudvalg og hjemmeside – BS orienterede kort om møde med foreningerne som annoncerer i Senior-Avisen. Formændene for de forskellige udvalg opfordres atter til at skrive lidt til Senior-Avisen.
• Forretningsudvalget – intet nyt.
• Brugerrådene – herunder indkøbsordninger på plejecentrene.
• Klagerådet – har holdt møde, men manglende informationer medførte, at mødet gentages på et senere møde.
• Kostrådet – Orientering om besøget hos Det Danske Madhus d. 15.04.08. Godt møde afholdt d. 24. april. Valdemarsdag fejres i år også hos de hjemmeboende med nye kartofler og en ”kylling”. For Seniorrådet lægges Valdemarsdag i år d. 13. juni. Afbud fra AL.
• Kontaktgruppen – har afholdt formøde mandag d. 28.04. Glædeligt, at folk nu husker at melde afbud.
• Ad hoc udvalg vedr. nyt plejecenter, Studietur til Sverige – brev med gode råd fra borger forud for byggeri af nye ældreboliger modtaget og videregivet til planlægningsgruppen. BA svarer borgeren og spørger samtidig, om skrivelsen må bringes i Senior-Avisen samt videregives til Følgegruppen for byggeri af nyt plejecenter.
• Emner, der kan bruges til pressen - KT og BM orienterer pressen om tiltaget Valdemarsdag.


9. Kalender – opdatering vedrørende nye møder/arrangementer –


10. Økonomioversigt – kommer automatisk i Seniorrådets mailbakke hver d. 5. i måneden. (Virker det – opfølgning)

Seniorrådet beklager, at Økonomioversigten også denne gang ikke var klar til at blive sendt ud samtidig med dagens dagsorden og sagsakter.

11. Evt. –
Svar til HR-afdelingen ang. rygepolitik. – tages til generel efterretning, men med den supplerende kommentar, at borgerne betaler til et fællesareal, hvortil man fratager dem egen dispositionsret med et rygeforbud.

Der er problemer med BSs lønseddel. Således trækkes der Arbejdsmarkedsbidrag fra et beløb, som fratrækkes. Desuden er BS pludselig udnævnt til Byrådsmedlem. Alle medbringer lønsedler til næste møde.


Næste møde: 2. juni 2008 i mødelokale B102.
Mødeleder: AK